Oferta formativă

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” oferă mai multe programe de studii universitare la nivel de licență, masterat și doctorat, corespunzătoare unor diverse specializări în cadrul domeniilor de studiu ”arhitectură” și ”urbanism”. Studiile universitare aferente ciclurilor 1 și 2 sunt coordonate de cele trei facultăți din structura universității: Facultatea de Arhitectură, Facultatea de Arhitectură de Interior, Facultatea de Urbanism. Studiile universitare de doctorat (ciclul 3) se desfășoară în cadrul Școlilor doctorale aferente domeniilor de studiu ”arhitectură” și ”urbanism”.

În conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, Art.153(1), în cadrul programelor de studii ce asigură formarea arhitecților și arhitecților de interior – profesii reglementate prin norme, recomandări și bune practici europene – ciclul 1 și ciclul 2 de studii universitare sunt oferite comasat, într-un program unitar de studii universitare cu o durată cuprinsă între 5 și 6 ani, diplomele obținute fiind de nivel master.

Diploma de arhitect conferită de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” oferă dreptul de liberă circulație și practică profesională în țările membre ale Uniunii Europene, în baza Directivei 2013/55/UE privind recunoașterea calificărilor profesionale.

În cadrul evaluărilor periodice inițiate în 1998, RIBA (Royal Institute of British Architects) a validat de fiecare dată diploma de arhitect conferită de Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, ceea ce permite absolvenților exceptarea de la examinările RIBA ”Part One” și ”Part Two” în vederea înscrierii în ARB (Architects Registration Board) pentru practicarea profesiei în Marea Britanie.

Facultatea de Arhitectură oferă următoarele programe de studii de licență și masterat:

Facultatea de Arhitectură de Interior oferă următoarele programe de studii de licență și masterat:

Facultatea de Urbanism oferă următoarele programe de studii de licență și masterat:

Admiterea la toate programele de studii universitare (ciclurile 1, 2 și 3) se face prin concurs, în urma căruia candidații admiși pot ocupa locuri subvenționate sau cu taxă. Concursul se desfășoară în lunile iulie/septembrie.

Admiterea la programul de studii Arhitectură cu predare în limba engleză se susține în limba engleză și presupune promovarea prealabilă a unui test eliminatoriu de competențe lingvistice. Testul nu este obligatoriu pentru candidații care prezintă la înscriere unul din următoarele certificate de competență lingvistică: FCE (nivel B2), CAE (nivel C1), CAMBRIDGE PROFICIENCY (nivel C2), TOEFL scor 45, IELTS nivel 5 (nivel B2), ECL (nivel B2), FIDES (nivel B2).

Cetățenii străini care aplică pentru admitere la studiile universitare în limba română trebuie să fi absolvit anul pregătitor, dobândind astfel cunoștințe de limba română atestate la nivel minim B2.

Cetățenii țărilor membre UE susțin examenul de admitere în aceleași condiții ca și cetățenii români și beneficiază de aceleași drepturi privind ocuparea unor locuri subvenționate sau cu taxă. Nivelul taxei este același ca și pentru cetățenii români.

Cetățenii străini din afara spațiului UE pot fi admiși numai pe locuri cu taxă. Ei trebuie să susțină un test (probă de desen) care va verifica perceperea spațială și capacitatea de reprezentare în spațiu.

Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se adresează absolvenților care au finalizat cu diplomă cel puțin studiile universitare de licență sau echivalente și se organizează numai în regim cu taxă.

Oferta de programe postuniversitare are în vedere dinamica pieței de muncă în domeniul arhitecturii și urbanismului, în legătură cu cerințele complexe și diversificate ale societății contemporane, pentru a oferi absolvenților șanse sporite de integrare profesională.

Programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă se finalizează cu un certificat de atestare a competențelor profesionale dobândite de cursanți.