Master de Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională

Studii de masterat, 2 ani, 120 de credite ECTS

Coordonator program: lect.dr.urb. Liviu Veluda

Programa

Centralizator medii

Centralizator medii ATDR an 2 2022-2023 27.09.2023.pdf

Situații de exmatriculare

Vezi anunț Facultatea de Urbanism – situație exmatriculări la finalul anului universitar 2022-2023

Contracte de studiu

Vezi anunț Înscriere ani superiori, an universitar 2023-2024, Facultatea de Urbanism

Susținere disertație

Regulament sustinere disertatie mastere 2024.pdf

Scurtă prezentare

Programul de master „Amenajarea teritoriului și dezvoltare regională”, organizat în prezent în sistem „Bologna”, ca ciclu al II-lea de formare universitară, este continuatorul unui program de pregătire de tip post-universitar care s-a desfășurat în intervalul 2003-2011 în cadrul Școlii doctorale și de studii avansate din UAUIM. În acest interval, cca. 120 de studenți au urmat cursurile de pregătire din cadrul programului, studenți cu formație de bază diversă: urbanism, arhitectură, geografie, sociologie, economie, inginerie civilă, horticultură (specializare peisagistică), ecologie, științe politice și administrative etc. De la bun început așadar, masterul a avut un caracter pluridisciplinar, adresându-se absolvenților de urbanism dar și domeniilor conexe acestuia, caracter care se menține și în prezent.

Începând cu anul universitar 2010 - 2011, programul de master a fost adaptat noului sistem de formare academică, fiind organizat în strânsă corelare cu alte programe de master. Astfel primul semestru cuprinde în prezent discipline comune tuturor celor 5 programe de master ale Facultății de Urbanism, semestrele al doilea și al treilea sunt dedicate pregătirii de specialitate, iar ultimul semestru este dedicat în special fundamentării și elaborării proiectului final de absolvire a masterului.

Programul însumează 120 de credite (câte 30 pe semestru) la care se adaugă cele 10 credite ale lucrării finale, compusă din 2 părți: disertație – 6 credite și proiect de specialitate – 4 credite). Lucrarea finală se susține la începutul lunii septembrie. În afara disciplinelor teoretice există o importantă componentă practică și de cercetare care se desfășoară în semestrele II – IV și care însumează mai mult de 30% din numărul de ore și de credite ale programului. Dacă se adaugă și seminarele aferente cursurilor, ponderea generală a activităților practice se apropie de 50%.

Obiective

Programul urmărește pregătirea de specialiști în domeniile înrudite amenajarea teritoriului și dezvoltarea regională, primul având o tradiție consacrată în cadrul învățământului de arhitectură și urbanism, cel de-al doilea reprezentând un domeniu recent dezvoltat în legătură cu procesul de integrare în structurile Uniunii Europene. Specialiștii formați prin participarea la acest program dobândesc competențe generale și specifice ambelor domenii și vor putea participa ca experți sau consultanți la procesele de planificare teritorială, vor putea ocupa funcții de specialitatea în cadrul unor structuri publice centrale, regionale sau locale, vor deveni cercetători sau cadre didactice în instituții de profil putând avea șansa de a participa la proiecte și studii internaționale (www.espon.eu/main/). Absolvenții programului vor putea dobândi, în funcție de pregătirea de bază, drept de semnătură pentru documentații de amenajarea teritoriului, prin înscriere în Registrul Urbaniștilor din România, în condițiile legii (regulamentul privitor la dobândirea dreptului de semnătură și regulamentul de organizare și funcționare RUR – www.rur.ro).

Ce oferă masterul?

În contextul integrării în structurile Uniunii Europene, amenajarea teritoriului și dezvoltarea regională au devenit domenii de un interes și o atractivitate sporite. La nivel european se dezbate intens în ultimele 2 decenii chestiunea coeziunii teritoriale și au fost adoptate documente care propun principii și acțiuni de planificare spațială la scara teritoriului (Agendele teritoriale 2007, 2011, Cartea Verde a coeziunii teritoriale etc.). Dezvoltarea regională reprezintă pe de altă parte un pilon major al politicii de coeziune socială și economică a UE, fiind purtătoarea importantelor fonduri comunitare de dezvoltare (Fondurile Structurale, Fondul de Coeziune etc.). Avantajul acestui program este pregătirea integrată, în condițiile în care se observă o corelare tot mai puternică a celor două domenii atât în politicile UE cât și pe plan intern. Programul asigură această formare integrată printr-un corp pluridisciplinar de cadre didactice și specialiști din UAUIM și asociați (arhitecți, urbaniști, geografi, economiști, sociologi, ingineri, politologi) de o înaltă pregătire profesională.

Cine se poate înscrie la programul de master?

Masterul este deschis absolvenților urbanism precum și celor care au absolvit forme de învățământ superior conexe amenajării teritoriului și urbanismului: arhitectură, geografie, sociologie, inginerie civilă, economie urbană și regională, ecologie și ingineria mediului, peisagistică, științe politice și administrative, studii europene etc.). Până în prezent programul a atras specialiști / absolvenți din 12 domenii diferite de pregătire. La master se pot înscrie atât absolvenți de programe de licență cât și absolvenți de programe integrate (licență + master), sau absolvenți ai altor programe de master.

Tematică generală:

Cursuri de omogenizare privitoare la analiza urbană și teritorială, tehnici de cercetare, patrimoniul și dezvoltarea durabilă

Cursuri cu caracter fundamental privitoare la cadrul legislativ și instituțional și la instrumentele specifice domeniilor amenajarea teritoriului și dezvoltare regională în România și în UE.

Cursuri de specialitate și complementare vizând dezvoltarea comunitară, economia și statistica regională, planificarea strategică, managementul și implementarea proiectelor de dezvoltare, politicile administrative, regionalizarea și rolul regiunilor în Europa.

Proiecte de specialitate: planuri de amenajarea teritoriului, planuri de dezvoltare regională, analize regionale, strategii de dezvoltare, fișe de proiect și cereri de finanțare etc.

Disertația și proiectul de absolvire vor aborda teme specifice ambelor domenii, cu caracter integrat.