Urbanism și Administrarea Teritoriului (Sibiu)

Studii de licență, 3 ani, 180 de credite ECTS

Centralizatoare medii

Situații de exmatriculare

Vezi anunț Facultatea de Urbanism – decizii de exmatriculare

Contracte de studiu

Vezi anunț Înscriere ani superiori, an universitar 2023-2024, Facultatea de Urbanism

Susținere licență

Regulament sustinere licenta 2024.pdf

[anunturi diplome-fu]

Ce înseamnă licența în urbanism și administrarea teritoriului

În 2050, 80% din populația lumii va locui în orașe. Orașele și teritoriile în general, sunt în continuă transformare, confruntându-se cu probleme majore în încercarea lor de a crea și de a se menține viabile din punct de vedere economic, durabil și să fie atractive. Aceste aspecte se referă la administrarea planificării și proiectării urbane și a mobilității, dar și la schimbările climatice și la energie. Cum pot orașele și teritoriile să își gestioneze procesele de schimbare și cum ar trebui să se adapteze în consecință? Pe scurt: cum să administrăm dezvoltarea spațială? Acest proces complex generează o serie de provocări, care necesită abordări specifice și profesioniste. În timpul studiilor, studenții înscriși la programul de licență de 3 ani (180 de credite) „Urbanism și Administrarea Teritoriului” (UAT Sibiu), pot dobândi competențele necesare gestionării provocărilor cu care se confruntă orașele și teritoriile în prezent. Absolvenții acestui program, pot juca un rol important în formularea și implementarea de politici urbane, sprijinind dezvoltarea durabilă a așezărilor și teritoriilor.

Rolul urbanistului în administrație

Urbanismul este un domeniu complex și diversificat, iar urbanistul, ca specialist și profesionist calificat în domeniu, poate juca roluri variate în societate. Rolul urbanistului poate varia în funcție de loc, activitate de bază, etapă de dezvoltare, specific cultural, dar unul dintre obiectivele general valabile ale profesiunii, se referă la crearea de spații (locuri / teritorii) funcționale și care pot oferi condiții optime de viață comunităților locale (urbane, rurale, teritoriale) prin procese judicioase de planificare spațială. O instituționalizare a planificării spațiale implică în egală măsură, acțiunea unor buni profesioniști ai domeniului atât în structuri publice cât și în organizații profesionale private. Locuirea, politicile urbane, regenerarea urbană, dezvoltarea economică durabilă, mediul și schimbările climatice, peisajul cultural sau problemele complexe ale migrației sunt doar câteva dintre aspectele ce fac obiectul disciplinelor de planificare spațială pe care le abordează programele de studii academice ale Facultății de Urbanism din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București.

Prin programul de licență de la Sibiu, singular ca profil, la nivel național, Facultatea de Urbanism urmărește pregătirea de specialiști, care prin competențele profesionale și transversale dobândite să contribuie – printre altele – la optimizarea managementului administrației publice locale, prin fundamentarea științifică a deciziei în domeniul politicilor de dezvoltare spațială (urbane, rurale, teritoriale), în concordanță cu cerințele locale, regionale, naționale și europene.

Un rol important pe care urbanistul îl are – în prezent - în administrația publică este și cel de a se implica activ în implementarea principiilor bunei „guvernanțe”, axate pe participativitate, statul de drept, transparență, capacitate de reacție și bună comunicare, orientare spre consens, echitate, eficacitate și eficiență, responsabilitate și viziune strategică. Pentru a înțelege mai bine provocările acestor responsabilități, pe parcursul ciclului de licență de la Sibiu, se asigură, efectuarea de stagii de practică în cadrul administrației publice locale sau centrale, acest lucru reprezentând un atu important în dezvoltarea unei cariere în administrație.

Avantaje ale urmării programului de licență de la Sibiu și posibilități de specializare

Programul „Urbanism și Administrarea Teritoriului” este un program de licență de 3 ani, în urma căruia absolventul poate obține o diplomă de licențiat în urbanism. Absolvirea cu diplomă a programului oferă licențiatului posibilitatea, ca imediat după absolvire să poată fi angajat în cadrul administrației publice locale sau centrale. Această principală opțiune în carieră, nu exclude însă oricare din celelalte opțiuni posibile (proiectare / cercetare / consultanță în sectorul privat, activitate în cadrul sectorului ONG etc.).

Completarea studiilor de licență, de 3 ani, de la Sibiu, se poate face prin continuarea studiilor la programele de licență de 4 ani ale Facultății de Urbanism, în București cu condiția recuperării creditelor corespunzătoare diferențelor. Pentru continuarea studiilor, studenții absolvenți ai programului „Urbanism și Administrarea Teritoriului” (180 ECTS- Sibiu), pot fi admiși la programele de licență de 4 ani (240 ECTS) ale Facultății de Urbanism - Proiectare și Planificare Urbană” și „Amenajarea și Planificarea Peisajului” - urmând a fi înscriși în anul 4, pe baza unei selecții realizate de Facultatea de Urbanism, ce are în vedere evaluarea competențelor de specialitate și a echivalării disciplinelor, precum și a creditelor aferente acestora, cu respectarea condițiilor de recunoaștere a creditelor stabilite prin Regulamentul UAUIM privind transferul rezultatelor formative între programe de studii, la forma cu taxă și în limita locurilor disponibile conform cifrei de școlarizare maxime.

Absolvirea programelor de licență de 4 ani, oferă în continuare, posibilitatea de a obține titlul de urbanist și ulterior înscrierea ca stagiar în Registrul Urbaniștilor din România (R.U.R.) pentru dobândirea dreptului de semnătură pentru documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism (a se vedea: https://www.rur.ro/legisla%C8%9Bie-proprie).

Absolvirea unui program de licență de 4 ani la București (în completarea celui de la Sibiu), permite în continuare urmarea unui master în domeniu. Oferta de programe de master a Facultății de Urbanism de la București include Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională, Management Urban pentru Orașe Competitive, Mobilitate Urbană, Proiectare Urbană și Peisaj și Teritoriu. Titlul de master în urbanism permite extinderea dreptului de semnătura obținut ca urbanist, conform regulamentului RUR și de asemenea accederea într-un post de conducere în cadrul administrație publice (locale sau centrale).

Absolventul licenței de 3 ani de la Sibiu poate continua de asemenea studiile, în ciclul 2 – master, atât în domeniul urbanism, la FU – mai puțin masterul de Proiectare Urbană – cât și în domenii asociate acestuia precum: geografia, economia, sociologia, dreptul administrativ, managementul instituțional și altele.

Prin completarea studiilor licențiatul în urbanism dobândește noi competențe, de o complexitate sporită referitoare la amenajarea teritoriului, urbanism, mobilitate urbană și arhitectură, lucrări publice, construcții, gestiunea și dezvoltarea pieței imobiliar-edilitare, care îi permit coordonarea de activități de proiectare / cercetare, privind disciplina și calitatea în construcții, planificarea dezvoltării urbane și teritoriale, autorizarea execuției lucrărilor de construcții, avizarea documentațiilor tehnico-economice etc.

Oportunități de carieră

Licențiatul în „urbanism și administrarea teritoriului” este candidatul perfect pentru ocuparea posturilor de execuție din serviciul de amenajarea teritoriului și urbanism al administrației publice locale putând accese și la posturile de conducere specifice domeniului, respectiv a funcțiilor de șef serviciu urbanism sau arhitect-șef prin specializări ulterioare și obținerea atestatelor oferite de Registrului Urbaniștilor din România, în condițiile legii. Licențiații programului pot de asemenea putea urma și dezvolta cariere profesionale în cadrul Agențiilor de Dezvoltare Regională, a birourilor specializate în gestionarea fondurilor europene, în birouri de consultanță, de management al proiectelor europene sau în orice alte agenții, birouri sau organizații care urmăresc realizarea, implementarea și monitorizarea politicilor de dezvoltare spațială și / sau a proiectelor de dezvoltare urbană și teritorială.

Proiecte ale studenților

Proiecte UAT Sibiu.pdf