Birou eliberare acte de studii

05.08.2024 – 06.09.2024 – concediu de odihnă – nu se lucrează cu publicul


Program de eliberare diplome pentru absolvenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

Miercuri: 10.00-14.00
Joi: 10.00-14.00

În vederea eliberării adeverinței de absolvent, absolvenții Facultății de Arhitectură depun fizic la Registratura U.A.U.I.M. (în zilele de miercuri și joi între orele 10.00-14.00), Cererea tip și Fișa de lichidare (doar după ce au fost luate semnăturile solicitate pe fișa).

Depunerea solicitărilor se face după 10 zile de la susținerea examenului de finalizare a studiilor.

Adeverințele de absolvent se ridică de la Birou eliberări acte studii în zilele de miercuri și joi între orele 10.00-14.00 la o săptămână de la depunerea solicitării în baza actului de identitate - original (pentru cei ce vor ridica cu procură, procedura este specificată mai jos la rubrica „Acte necesare în vederea eliberarii actelor de studii”).

Nu se acceptă trimiterea/depunerea scanată/copie xerox sau pe e-mail a Cererilor tip, Fișei de lichidare și Chestionarul Alumni precum și a altor solicitări care sunt eliberate de Biroul eliberări acte studii

Pentru eliberarea diplomelor, absolvenții Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București, depun fizic la Biroul eliberări acte studii, Chestionarul Alumni și Fișa de lichidare (doar după ce au fost luate semnăturile solicitate pe Fișa de lichidare) numai în zilele de miercuri și joi între orele 10.00-14.00, urmând ca diploma și restul actelor aflate la dosar să fie eliberată pe loc în baza actului de identitate - original (pentru cei ce vor ridica cu procură, procedura este specificată mai jos la rubrica „Acte necesare în vederea eliberarii actelor de studii”).

Absolvenții a căror perioadă de la examenul de finalizare a studiilor a depășit 24 de luni vor achita taxa de stocare/arhivare la casieria universității sau la bancă (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM) și vor depune copie de pe chitanță la Biroul eliberari acte de studii

ATENȚIE! Toți absolvenții Facultății de Arhitectură care au completat fișa de lichidare (modelul existent acum pe site) la solicitarea eliberării adeverinței de absolvent începând cu sesiunea iulie 2023 nu mai trebuie să completeze alta în momentul ridicării diplomei.

Pentru mai multe detalii (ce nu se regăsesc postate pe site) puteți trimite e-mail la adresa franceanugabrielpaul@gmail.com

Cerere adeverinta autenticitate.docx
La cerere se atașează copie a chitanței din care să reiasă achitarea taxei. Taxa se achită la casieria universității sau la bancă (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM). Diploma și Foaia marticolă/Suplimentul la diplomă se aduc în original în momentul depunerii cererii.

Cerere programa analitica.docx
La cerere se atașeaza copie a chitanței din care să reiasă achitarea taxei. Taxa se achită la casieria universității sau la bancă (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM). Diploma și Foaia marticolă/Suplimentul la diplomă se aduc în original în momentul depunerii cererii.

Cerere adeverinta pensie.docx
La cerere se atașează copie a chitanței din care să reiasă achitarea taxei. Taxa se achită la casieria universității sau la bancă (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM).

Cerere adeverinta master inclus.docx

Diploma și Foaia marticolă/Suplimentul la diplomă se aduc în original în momentul depunerii cererii.

Acte necesare în vederea eliberării actului de studii și procedură

Procedura de eliberare a duplicatelor actelor de studii și documente necesare

Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul sau de împuternicitul acestuia adresează Rectorului Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București o cerere, însoțită, după caz, de următoarele documente:

Pentru publicarea pierderii sau distrugerii actului de studii, titularul/împuternicitul acestuia se adresează Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, anunțul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului; anul finalizării studiilor în cauză; seria și numărul actului respectiv, numărul și data la care a fost înregistrat în registrul unic de evidență a formularelor și de eliberare a actelor de studii; denumirea instituției emitente.

Procedura de eliberare a unui nou supliment la diplomă/foaie matricolă-anexa la diplomă și documente necesare

În cazul pierderii, distrugerii, deteriorării, distrugerii, plastifierii suplimentului la diplomă/ foii matricole-anexă la diplomă, se poate solicita eliberarea unui nou supliment la diplomă/foaie matricolă-anexă la diplomă.

În acest caz, actele necesare întocmirii unui nou supliment la diplomă/foaie matricolă - anexă la diplomă sunt următoarele:

Noul supliment la diplomă/foaie matricolă-anexă la diplomă se eliberează în termen de maxim 30 de zile de la aprobarea cererii.

Eliberarea noului supliment la diplomă/foaie matricolă-anexă la diplomă se face titularului, pe baza actului de identitate/pașaportului în original (pentru cetățenii străini) și a prezentării diplomei în original

În situația în care titularul nu se poate prezenta, noul supliment la diplomă/foaie matricolă-anexă la diplomă poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială în care se menționează faptul că împuternicitul poate ridica noul supliment la diplomă/foaie matricolă-anexă.

Diplome ce pot fi eliberate

(în perioada 01.07.2024 – 24.07.2024 pentru sesiunea iulie 2023, diplomele se eliberează doar cu programare făcută la adresa de e-mail franceanugabrielpaul@gmail.com)

Diplome ce necesită poze

Absolvenții care au nevoie de poze și nu au depus încă sunt așteptați urgent să aducă 2 poze recente, format 3x4 cm pe hârtie fotografică lucioasă color (pentru diplomă) pentru a putea fi eliberate diplomele. Pozele pot fi depuse la secretariatul facultății absolvite sau la Biroul eliberari acte studii (promoțiile mai vechi).

Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior a fost aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.156/27.04.2020: OMEC 4156 regim acte studii documente universitare.pdf