Birou eliberare acte de studii

Program de eliberare diplome pentru absolvenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București

 • Facultatea de Arhitectură,
 • Facultatea de Arhitectură în limba engleză,
 • Facultatea de Arhitectură (Oradea),
 • Facultatea de Urbanism,
 • Facultatea de Arhitectură de Interior (începând cu sesiunea iulie 2017)

Miercuri: 10.00-14.00
Joi: 10.00-14.00

Pentru eliberarea Adeverinței de absolvent, absolvenții Facultății de Arhitectură care au susținut examenul de finalizare a studiilor depun fizic la Registratura UAUIM Cererea tip și Fișa de lichidare, doar în zilele de miercuri și joi între orele 10.00-14.00.

Adeverințele de absolvent se ridică de la Birou eliberări acte studii sau Registratura în zilele de miercuri și joi între orele 10.00-14.00 la o săptămână de la depunerea solicitării în baza actului de identitate - original (pentru cei ce vor ridica cu procură, procedura este specificată mai jos la rubrica „Acte necesare în vederea eliberării actelor de studii”).

Nu se acceptă trimiterea/depunerea scanată/copie xerox a Cererii tip, Fișei de lichidare și Chestionarul Alumni.

Pentru eliberarea diplomelor, absolvenții Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București depun fizic la Registratura UAUIM, Chestionarul Alumni și Fișa de lichidare doar în zilele de miercuri și joi între orele 10.00-14.00

Ridicarea diplomelor se face în zilele de miercuri și joi între orele 10.00-14.00 la o săptămână de la depunerea solicitării, nu mai devreme nu mai târziu, în baza actului de identitate - original (pentru cei ce vor ridica cu procură, procedura este specificată mai jos la rubrica „Acte necesare în vederea eliberarii actelor de studii”).

Absolvenții a căror perioadă de la examenul de finalizare a studiilor a depășit 24 de luni vor achita taxa de stocare/arhivare în valoare de 150 lei la casieria universității sau la bancă (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM) și vor depune copie de pe chitanță la Biroul eliberări acte de studii.

ATENȚIE! Toți absolvenții care au completat fișa de lichidare (modelul existent acum pe site) la solicitarea eliberării adeverinței de absolvent nu mai trebuie să completeze alta în momentul ridicării diplomei.

De semnăturile solicitate pe fișele de lichidare se ocupă Serviciul Registratură.

Pentru mai multe detalii (ce nu se regăsesc postate pe site) puteți trimite e-mail la adresa franceanugabrielpaul@gmail.com

Cerere adeverinta autenticitate.docx
La cerere se atașează copie de pe diplomă și supliment/foaie matricolă și copie a chitanței din care să reiasă achitarea taxei de 150 lei. Taxa se achită la casieria universității sau la bancă (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM).

Cerere programa analitica.docx
La cerere se atașeaza copie de pe diplomă și supliment/foaie matricolă și copie a chitanței din care să reiasă achitarea taxei de 200 lei. Taxa se achită la casieria universității sau la bancă (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM).

Cerere adeverinta pensie.docx
La cerere se atașează copie de pe diplomă și supliment/foaie matricolă și copie a chitanței din care să reiasă achitarea taxei de 100 lei. Taxa se achită la casieria universității sau la bancă (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM).

Cerere adeverinta master inclus.docx

Acte necesare în vederea eliberării actului de studii și procedură

 • cerere tip (doar pentru adeverința de absolvent): Cerere adeverinta absolvent.docx
 • fișă de lichidare: Fisa de lichidare absolventi.docx
 • chestionar alumni (începând cu sesiunea iulie 2014): Chestionar absolventi.docx
 • carte de identitate
 • două poze 3/4 pe hârtie fotografică color (după caz)
 • persoanele care după absolvire și-au schimbat numele din diverse motive, trebuie să aducă copie de pe actele respective (certificat căsătorie, act identitate etc)
 • în cazul ridicării cu procură notarială:
  • Cerere ridicare cu procura.docx
  • în situația în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială în copie certificată conform cu originalul, în care se menționează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii.
  • în cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoțită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autoritățile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepția celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/ supralegalizate.
  • procură specială, în care trebuie menționat în mod expres că aceasta este eliberată în vederea ridicării actelor de studii (diplomă/adeverință absolvent) de la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București, Facultatea de ...……........, Sesiunea ……………….
  • cerere către Rectorul Universității în vederea aprobării ridicării actului de studiu (diplomei) de către altă persoană, însoțită de procură și copie act identitate persoană desemnată
  • după aprobare, actul de studii (diploma) se ridică în săptămâna următoare depunerii solicitării în baza actului de identitate al împuternicitului în original

Procedura de eliberare a duplicatelor actelor de studii și documente necesare

Pentru eliberarea duplicatului unui act de studii, titularul sau de împuternicitul acestuia adresează Rectorului Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București o cerere, însoțită, după caz, de următoarele documente:

 • Cerere duplicat diploma.docx
 • dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în cazul pierderii sau distrugerii actului de studii;
 • declarație scrisă a titularului actului, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare și împrejurările în care actul a fost pierdut, distrus sau deteriorat;
 • două fotografii - realizate recent pe hârtie fotografică, color, format 3 x 4 cm - ale titularului actului (doar pentru diploma, acolo unde este cazul);
 • copie certificată conform cu originalul a certificatului de naștere;
 • copie după dovada plații (a se vedea decizia de taxe, publicată pe prima pagină a site-ului UAUIM)
 • actul deteriorat sau plastifiat, în original (unde este cazul);
 • procura notarială/împuternicirea avocațială în copie certificată cu originalul.

Pentru publicarea pierderii sau distrugerii actului de studii, titularul/împuternicitul acestuia se adresează Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, anunțul urmând să cuprindă următoarele date: denumirea actului de studii original; numele, inițiala/inițialele prenumelui/prenumelor tatălui (mamei, în cazul în care tatăl este necunoscut), prenumele titularului; anul finalizării studiilor în cauză; seria și numărul actului respectiv, numărul și data la care a fost înregistrat în registrul unic de evidență a formularelor și de eliberare a actelor de studii; denumirea instituției emitente.

Cererea însoțită de toate documentele menționate mai sus se depune la Registratura UAUIM, termenul legal de eliberare fiind de maxim 30 zile de la aprobarea cererii. Duplicatul se eliberează personal pe baza actului de identitate sau cu procură notarială (pentru cei ce vor ridica cu procură, procedura este specificată mai sus la rubrica „Acte necesare în vederea eliberării actelor de studii”)

Procedura de eliberare a unui nou supliment la diplomă/foaie matricolă-anexa la diplomă și documente necesare

În cazul pierderii, distrugerii, deteriorării, distrugerii, plastifierii suplimentului la diplomă/ foii matricole-anexă la diplomă, se poate solicita eliberarea unui nou supliment la diplomă/foaie matricolă-anexă la diplomă.

În acest caz, actele necesare întocmirii unui nou supliment la diplomă/foaie matricolă - anexă la diplomă sunt următoarele:

 • Cerere-tip, adresată rectorului UAUIM, prin care se solicită eliberarea unui nou supliment la diplomă/foaie matricolă-anexă la diplomă, în care va declara pe proprie răspundere motivul solicitării
 • Copie după certificatul de naștere
 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după dovada achitării taxei aferente (100 RON)

Noul supliment la diplomă/foaie matricolă-anexă la diplomă se întocmește în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării.

Eliberarea noului supliment la diplomă/foaie matricolă-anexă la diplomă se face titularului, pe baza actului de identitate sau pașaport și a prezentării diplomei în original.

în situația în care titularul nu se poate prezenta, noul supliment la diplomă/foaie matricolă-anexă la diplomă poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocațială în copie certificată conform cu originalul, în care se menționează faptul că împuternicitul poate noul supliment la diplomă/foaie matricolă-anexă.

Diplome ce pot fi eliberate

 • Facultatea de Arhitectură – inclusiv sesiunea iulie 2021
 • Facultatea de Arhitectură în limba engleză – inclusiv sesiunea iulie 2021
 • Facultatea de Arhitectură (absolvenți Universitatea din Oradea) – inclusiv sesiunea iulie 2021
 • Conservare și Restaurare de Arhitectură-Sibiu – inclusiv sesiunea septembrie 2021
 • Facultatea de Arhitectură de Interior (Arhitectură de Interior, Mobilier și Amenajări Interioare și Design de Produs) începând cu sesiunea iulie 2017– inclusiv sesiunea martie 2022
 • Facultatea de Urbanism – inclusiv sesiunea februarie 2022
 • Mastere - Facultatea de Urbanism – inclusiv sesiunea februarie 2022
 • Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu – inclusiv sesiunea iulie 2021

Diplome ce necesită poze

Absolvenții care au nevoie de poze și nu au depus încă (vezi lista de mai jos) sunt așteptați urgent să aducă 2 poze color 3/4 pe hârtie fotografică lucioasă (pentru diplomă) pentru a putea fi eliberate diplomele. Pozele pot fi depuse la Biroul eliberari acte studii.

 • Facultatea de Arhitectură - (până la sesiunea martie 2017 inclusiv)
 • Facultatea de Arhitectură - (absolvenți Universitatea din Oradea) (până la sesiunea iulie 2016 inclusiv)
 • Conservare și Restaurare de Arhitectură-Sibiu - (până la sesiunea martie 2023 inclusiv)
 • Facultatea de Arhitectură de Interior - Mobilier și Amenajări Interioare - (până la sesiunea martie 2023 inclusiv)
 • Facultatea de Urbanism – (până la sesiunea februarie 2023 inclusiv)
 • Mastere - Facultatea de Urbanism – (până la sesiunea februarie 2016 inclusiv)
 • Urbanism și Administrarea Teritoriului – Sibiu – (până la sesiunea martie 2023 inclusiv)

Regulamentul-cadru privind regimul actelor de studii și al documentelor universitare în sistemul de învățământ superior a fost aprobat prin Ordinul de ministru nr. 4.156/27.04.2020:
OMEC 4156 regim acte studii documente universitare.pdf