Informații de interes public

Solicitarea informațiilor de interes public

Acte normative in domeniu:

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/34417 (normele de aplicare)

Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81689

Persoane responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001:

conf.dr.arh. Daniel Comșa
cercet. Constantin Hostiuc
informatii.publice@uauim.ro
tel. 0213077113, 0751264527

Formular pentru solicitare informații publice în baza Legii nr. 544/2001:
Cerere acces informatii de interes public.odt

Modalități de contestare

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32-35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice.

Reclamație administrativă pt cazul unui răspuns negativ:
Reclamatie administrativa lipsa raspuns cf anexei 2b.odt

Reclamație administrativă pt cazul în care informațiile nu sunt primite în termenul stabilit de lege:
Reclamatie administrativa raspuns negativ cf anexei 2a.odt

Lista cu documentele de interes public

Carta universitară:
Carta universitara UAUIM 2024.pdf

Plan strategic:
Plan strategic rector 2020-2024.pdf
vezi și: Universitatea, subtitlul Programe și strategii

Raportul anual al Rectorului:
Raportul rectorului UAUIM 2022.pdf (46 MB)
vezi și: Universitatea, subtitlul Rapoarte și studii

Raport anual al comisiei de etică:
vezi: Etica universitară

Regulamentul intern al Universității:
Regulament intern UAUIM 2015.pdf (11 MB)

Regulamentul de organizare și funcționare (ROF):
Regulament de organizare si functionare UAUIM aprilie 2024.pdf

Metodologia privind desfășurarea concursului public pentru ocuparea funcției de director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat (CSUD) și pentru stabilirea componenței Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat din cadrul UAUIM - 2020-2024:
Metodologia concurs CSUD.pdf

Regulamentul de acordare gradații de merit:
Metodologie gradatii de merit cadre didactice 2022.pdf
Metodologie gradatii de merit personal didactic auxiliar 2022.pdf

Metodologie privind ocuparea pe perioadă nedeterminată a posturilor didactice și de cercetare vacante, prin concurs public:
Metodologie UAUIM privind ocuparea posturilor didactice vacante prin concurs.pdf

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice prin examen de promovare:
Metodologie UAUIM examen de promovare in cariera didactica.pdf

Metodologie privind ocuparea posturilor didactice vacante cu personal asociat
Metodologie ocupare posturi PO martie 2019.pdf

Politica și planul de acțiune privind egalitatea de șanse și de tratament între bărbați și femei 2021-2027
Politica privind egalitatea de sanse UAUIM.pdf

Profesori emeriți:
Regulament privind acordarea titlului de profesor emerit.pdf
Lista profesori emeriți UAUIM

Declarații de avere și declarații de interese
vezi rubrica în josul paginii curente  ↓ 

Procedură operațională privind desfășurarea activităților didactice cu studenții în anul universitar 2022-2023:
Procedura cadru desfasurare activitati didactice 2022-2023.pdf

Regulament cămin:
Regulament de functionare al caminelor UAUIM.pdf
Metodologie repartizare in camin 2023-2024 Decizie 524 din 14.06.2023.pdf
Cerere cazare 2023-2024 an 1.pdf
Cerere cazare 2023-2024 ani 2-6, 2 master, doctoranzi.pdf
Cont cazare camin C1 Tei 2023-2024.pdf
Anexa nr. 2 la contractul de cazare 2023-2024 PV bunuri individuale si inventar camera.pdf
Cerere de mutare in alta camera.pdf
Cerere de retragere din camin.pdf
Formular solicitare modificare, completare, lucrare camera camin.pdf

Regulament burse:
Regulament de acordare a burselor.pdf
Ordin MEN burse studenti ani terminali.pdf
Completare Regulament burse - studenti ani terminali.pdf
Completare regulament burse Senat 13.12.2019.pdf
Ordin 4436-08.06.2023 modificare criterii burse medicale.pdf
Ordin 3392-2017 criterii acordare burse.pdf

Regulament privind frecventarea unor discipline în afara planului de învățământ al anului de studiu curent (refaceri și diferențe)
Regulament discipline în afara planului 2018-2019.pdf
Fisa inscriere refaceri si diferente.doc

Fișe lichidare pentru retragerea de la studii sau eliberarea actelor de la dosar în vederea efectuării de copii legalizate:
Fisa lichidare eliberare diploma 24-48 ore.docx
Fisa lichidare retragere studii si eliberare acte dosar.docx
Fisa lichidare eliberare acte dosar.docx

Regulament ocupare locuri finantate de la bugetul de stat 2018-2019.pdf

Regulament general privind activitatea profesionala a studentilor UAUIM 2023-2024.pdf

Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică profesională în cadrul programelor de studii universitare de licență și masterat
Regulament stagii practica.pdf

Regulament privind transferul rezultatelor formative între programe de studii
Regulament transfer rezultate formative 2020-2021.pdf

Conversia notelor obținute în diverse sisteme de notare
Regulament echivalare note.pdf

Regulament privind rezolvarea contestațiilor studenților UAUIM la examenele scrise:
Regulament contestatii scrise.pdf

Regulament de folosire a rețelei informatice:
Regulament utilizare retea informatica v1.1.pdf

Fonduri situații speciale

Raport sintetic privind utilizarea fondurilor pentru situatii speciale pe anul 2020.pdf

Buget

Bugete definitive de venituri și cheltuieli

Bilanțuri contabile și situații financiare

Situația drepturilor salariale

Declarații de avere și interese