Burse SEE – Proiecte de mobilitate

7 aprilie 2014

Proiectele de mobilitate SEE au ca scop reducerea discrepanțelor sociale și economice și consolidarea cooperării dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein) și țările beneficiare ale finanțării.

Instituția care coordonează în România întreaga programare și gestionare a granturilor SEE este Ministerul Fondurilor Europene. Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) a fost desemnată ca Operator de Program pentru programul de „Burse și cooperare interinstituțională”, care se adresează în special învățămantului superior.

Principalii beneficiari instituționali vor fi universitățile din România posesoare a Cartei Erasmus aprobată de Comisia Europeană, iar parteneri vor fi instituții similare din statele donatoare.

În cadrul acestor proiecte se vor finanța:

Mobilități de studiu pentru studenți

Mobilitățile se realizează pe baza unor „acorduri inter-instituționale" încheiate în prealabil între instituția de origine și cea gazdă, ambele trebuind să dețină o Cartă Erasmus pentru Învățământul Superior (ECHE) aprobată de Comisia Europeană.

La sfârșitul perioadei petrecute în străinătate, instituția gazdă trebuie să pună la dispoziția studentului și a instituției sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă programul convenit și rezultatele obținute. Instituția de învățământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinatate, conform contractului de studiu, de preferință folosind sistemul de credite ECTS.

Studenții SEE sunt scutiți de plata taxelor de școlarizare, înscriere, examen și acces la laboratoare și la biblioteca în instituția gazdă. Pe perioada studiilor SEE în străinatate, studenții vor primi în continuare bursa națională de care beneficiau în țara lor de origine.

Grant lunar pentru student: 1200 EUR/lună + 500 EUR transport și asigurare

Mobilități pentru cadre didactice și/sau personal administrativ

Instituțiile de origine și cea gazdă trebuie să fi convenit în prealabil asupra programului de activități pe care urmează să le desfășoare personalul participant la mobilitate (predare sau formare). Programul trebuie să conțină cel puțin: scopul și obiectivele generale ale misiunii, rezultatele scontate în urma activităților și un program concret al întregii perioade. Atunci când este vorba despre un cadru didactic cu o misiune de predare, misiunea trebuie să aiba la bază un acord interinstituțional între universitatea de origine și cea gazdă.

Beneficiarii sunt selectați de instituția de învățământ superior de origine printr-un proces clar și transparent. Aceștia vor fi considerați „beneficiari de fonduri SEE” și echivalenți cu „personalul didactic și nedidactic Erasmus”.

Grant lunar pentru personal didactic/nedidactic: 250 EUR/zi + 500 EUR transport și asigurare


Pe întreaga durată a Programului (2014-2016) nu se va finanța pentru aceeași persoană mai mult de o mobilitate.

Mai multe informații: www.see-burse.ro