Titlul proiectului:

CONsultare pentru CERcetare în planificare teritorială și proiectare urbană - corelări cu Noua Cartă de la Leipzig (puterea transformatoare a orașelor pentru binele comun)

Acronim: CONCERN

Scop: Contribuția la revizuirea strategiei UAUIM pentru cercetare euristica transdisciplinara asigurând corelarea cu direcțiile din Noua Cartă de la Leipzig prin: consultarea internă UAUIM, analiza unor exemple de poziționare recentă a unor centre de cercetare din Europa relevante pentru comparații, dialog cu membri ai unui board editorial cu experiență în relaționarea între cercetare și practică.

Domeniu vizat: A. Revizuirea strategiei cercetării UAUIM – domeniu strategic cercetare

Cod: UAUIM-FFCSU-2021-012

Perioada de implementare: 20.09.2021 – 10.12.2021

Contact: vera.marin@uauim.ro

Apel la contribuții:

minuta întâlnirii 23.11.2021 cu posibilitatea de a adăuga sugestii, comentarii, întrebări până în 05.12.2021:
https://docs.google.com/presentation/d/1LOH-zxkcLwMhT2fxCuAzwGQBvb9y8FCIernnC7uhXRU/edit?usp=sharing

Obiective

O.1. - creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice în demersuri de cercetare în relație cu noile provocări și direcții de acțiune conținute în Noua Cartă de la Leipzig - calitatea resursei umane în cercetare științifică universitară (O.A.)

O.2. înțelegerea mecanismelor de corelare între planurile de cercetare ale centrelor universitare din alte țări și provocările curente în relația dintre practică și cercetare științifică în planificare teritorială și proiectare urbană - performanță și vizibilitate în plan internațional

Echipa

dr. arh. Vera Marin - lector în Departamentul de Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială (PUDT), alumnus NEC, titular disciplină - Cadrul instituțional al dezvoltării durabile, de 20 de ani în mediul asociativ (ATU - Asociația pentru Tranziție Urbană și De-a Arhitectura) ca trainer, consultant, coordonator de proiecte internaționale de cercetare-acțiune pe problematica planificării participative și a bunei guvernări

manager proiect - experiențe anterioare de design al unor procese de consultare.

dr. arh. Cerasella Crăciun - prof. dep. Proiectare Urb și Peisagistică, titular „Metode de Cercetare creative euristice transdisciplinare” (SDU), „Metode si Tehnici de Cercetare” (UB-FG-MDTI), „Cercetare, Scenografie si Arta in Peisaj (MPT)

responsabil A6 - corelare, concluzii și sinteza finală

dr. arh. Zina Macri - conf. dep. Științe Tehnice, doctorat și cercetare pe problematica reabilitării fondului construit cu accent pe ansamblurile de locuințe colective, curs opțional arhitectură sustenabilă.

resp. A3 - studii de caz pe grilă de analiză - experiență pe metode de cercetare care implică studii de caz

dr. urb. Ana Opriș - lect. dep. Proiectare Urb și Peisagistică, interes pentru sincronizarea activităților de proiectare, cercetare și educare în urbanism, amenajare teritoriului și peisagistică.

responsabil A1 - chestionar, experiență relevantă în proiect INNOMINCU

dr. urb. Eugen Marinescu - lect. Departamentul de Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială , director departament, experiență în elaborarea documentațiilor de urbanism, interes pentru corelarea între cercetare și activitatea didactică

responsabil A5 - consultare finală - mobilizare participanți, coordonare minută interactivă

dr. arh. Toader Popescu - lect. Departament Istorie-Teoria Arhitecturii - Conservarea Patrimoniului (DITACP), alumnus NEC, editor asociat sITA și membru în colegiul de redacție Historia Urbana, experiență în elaborarea de DU în special în zone construite protejate.

responsabil A4 - eveniment online corelat cu experiența https://eura.org/new/eura-journal/ și cu propria experiența editorială în cadrul sITA.

drd.urb. Miruna Drăghia - asistent asociat - Departamentul de Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială, doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Urbanism

responsabil A2 - consultarea preliminară - experiență de planificare participativă în proiecte de consultanță

Descrierea proiectului

Carta de la Leipzig si proiectul interdisciplinar lansat de Comisia Europeană - Noul Bauhaus European - demonstrează nevoia de reformă a practicilor de proiectare, indiferent de scară (obiect, clădire, cartier, localitate, zonă funcțională), pentru a răspunde simultan unor obiective din ce în ce mai complexe dar și unor principii care au devenit din ce în ce mai clare. Este nevoie de cercetare pentru a face posibilă trecerea de la principii la practici adaptate momentului.

Deasemenea, corelarea dintre cercetarea în domeniu și activitatea didactică este necesară și urgentă - pentru aceasta, este foarte importantă acum înțelegerea rolului cercetării pentru a forma profesioniști capabili să-și adapteze instrumentele și reperele la noi provocări generate de o complexitate din ce în ce mai ridicată a proceselor de planificare și proiectare în care ei intervin.

Prin urmare, proiectul CONCERN și-a propus implicarea cadrelor didactice interesate în definirea modurilor în care direcțiile induse de Noua Cartă de la Leipzig pot fi declinate în direcții de cercetare aplicată.

De asemenea, prin câteva metode de consultare, echipa CONCERN urmărește identificarea factorilor care ar putea crește motivația cadrelor didactice de implicare în demersul de propunere a unor proiecte de cercetare ca răspuns la viitoare apeluri de finanțare.

Echipa de proiect expune participanților în procesul consultativ câteva idei de corelare între cercetare și practică în viziunea unei publicații care și-a propus acest lucru (Urban Research and Practice - European Urban Research Association) precum și cunoașterea a modului în care se raportează alte centre universitare din Europa la provocări recente în cercetarea aplicată aflată în relație cu planificarea și proiectarea urbană.

Rezultatele acestor consultări vor beneficia de vizibilitate în cadrul UAUIM și vor contribui la revizuirea strategiei cercetării UAUIM.