UT-77 Cercetare îndrumată - proiect de licență

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul IV, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 7
Titular:
lect.dr.arh. Alexandru Calcatinge
Colectiv:
Departament Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Obiective:
Disciplina „Cercetare îndrumată” reprezintă o activitate practică, de atelier, îndrumată, ca etapă de studiu și pregătire a proiectului final de absolvire a programului de licență „Proiectare și Planificare Urbană”. Proiectul urmărește valorificarea cunoștințelor și abilităților dobândite de studenți în primele 7 semestre academice, referitoare la înțelegerea urbanistică a funcționării și dezvoltării planificate a unei Unități Teritorial Administrative de Bază [UATB] și a elementelor sale componente prin continuarea studiului de la etapa „Fundamentare licență” la nivel de parcelă / lot și obiect de arhitectură. Principalele competențe vizate se referă la: utilizarea eficientă a metodelor și tehnicilor de proiectare urbană pentru elaborarea de documentații de o complexitate limitată, la corecta aplicare a prevederilor legislative în domeniu, la proiectarea de construcții si amenajări de complexitate limitată și importanță redusă și la aplicarea unor tehnici eficiente de comunicare și transmitere de informații relevante și identificarea de roluri profesionale sau organizatorice, în cadrul unor echipe inter- și pluridisciplinare. Se urmărește de asemenea dezvoltarea abilităților de prezentare și susținere a proiectelor în fața unor comisii de evaluare.
Conținut:
Proiectul aferent disciplinei „Cercetare îndrumată” cuprinde 2 (două) faze: elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), respectiv a unui proiect la nivel de Documentație Tehnică pentru Autorizație de Construcție [DTAC]. Planul urbanistic este realizat prin detalierea la nivel de parcelă sau grup de parcele unei zone de relativ mici dimensiuni din cadrul zonei mai ample studiate și rezolvate la nivelul Planului Urbanistic Zonal (PUZ) din etapa precedentă (proiectul „Fundamentare licență”). Proiectul va investiga și propune ipoteze de ocupare / utilizare a loturilor cu „obiecte” de arhitectură sau amenajări peisajere conform unor reglementări urbanistice, în limita competențelor programului de licență. Principalele faze de elaborare se referă la: încadrarea în prevederile PUZ, analizei situației existente și a disfuncționalităților, elaborarea planului de situație (ilustrare volumetrică), întocmirea memoriului tehnic, redactarea și prezentarea finală a PUD urmate de elaborare schițelor preliminare pentru un obiect de arhitectură, a unui plan de situație, a planurilor obiectului de arhitectură și celorlalte componente tehnice specifice (fațade, secțiuni, detalii) precum și a unor reprezentări 3D, întocmire memoriu tehnic, redactarea și prezentarea / susținerea finală. Alegerea obiectului de arhitectură se va face atât pe baza unor criterii de încadrare în specificul locului, prevederile regulamentului local de urbanism precum și pe baza unei cercetări documentare referitoare la programul de arhitectură ales cu exemplificări de „bune practici” / modele / studii de caz.
Metoda de predare:
Atelier
Mod de evaluare:
Evaluarea activității presupune mai multe componente cu ponderi diferite în nota finală: susținere și prezentare a fiecăreia dintre cele 2 faze de elaborare a proiectului, aprecierea conținutului proiectului precum și a activității pe parcursul orelor de atelier prin intermediul „fișei de activitate și evaluare individuală”.
Bibliografie minimală:
Bibliografie generală aferentă disciplinelor teoretice și practice abordate în anii anteriori de studiu și bibliografie specifică tematicii și zonei alese pentru studiu reprezentând: legislație generală și specifică, documente și documentații de urbanism, date istorice, date statistice, studii, anchete, sondaje, date obținute prin cercetare nemijlocită (de teren).
Observații:
Proiectul este obligatoriu pentru programul Proiectare și Planificare Urbană