UT-140 Proiectare de arhitectură (6) - proiect integrat

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 5P | Credite ECTS: 5
Titular:
conf.dr.arh Florin Mureșanu
Colectiv:
Conf.dr.arh. Florin MURESANUConf.dr.arh. Daniel COMSALect.dr.arh Nicolea DINULect.dr.arh. Andreea MATACHE
Obiective:
1. Familiarizarea cu problematica generată de o funcțiune în strânsă legărură cu comunitatea căreia i se adresează:
• Dobândirea de abilități în privința stabilirii potențialului real al unui teren în stransă legătura cu reglementarile urbanistice ale zonei, și a materializării acestuia sub forma unor prevederi ale certificatului de urbanism.
• Întelegerea unui mod de organizare a unei funcțiuni publice amplasată în mediu urban și a măsurii în care contextul imediat influentează conformarea sa la nivel funcțional, dar și estetic.
• Familiarizarea cu o serie de trăsături tipice ale partiului unei funcțiuni publice: mod de confomare, interrelaționarea unor spații cu utilizare publică – semipublică, utilizare separată pe fluxuri.
• Aplicarea cunoștințelor dobândite într-un caz apropiat de realitate.
2. Utilizarea crochiurilor / schițelor de concept, de studiu și detaliu în cadrul procesului de proiectare, ca principal instrument de lucru.
3. Aplicarea corespunzătoare a convențiilor grafice privitoare la rezalizarea documentațiilor pentru autorizarea construcțiilor.
Conținut:
PROBLEMATICA CADRU
În București, ca de altfel și în alte orașe mari ale României, interesul imobiliar se manifestă în general către funcțiuni care să genereze profit imediat: imobile de locuit, spații comerciale, birouri. Acest lucru se petrece neglijând o dezvoltare armonioasă a orașului, care ar trebui să ofere comunităților și funcțiuni de interes pentru acestea. În consecință se simte frecvent un deficit în privința asigurării necesarului de funcțiuni care să se adreseze educației, sportului, sănătății sau petrecerii timpului liber.

PREZENTAREA ZONEI DESTINATĂ STUDIULUI
Lotul care este propus pentru amplasament se găsește pe strada Măntuleasa, între intersecțiile acesteia cu str. Negustori și str. Doctor Paleologu, pe o insulă de formă triunghiulara din care ocupă aproximativ o treime. Terenul are o suprafață de aproximativ 2.500 m.p (suprafața exactă urmează a se determina din măsurători). Zona în care se găsește amplasamentul este o zonă tipic centrală, populată deopotrivă cu locuințe și alte funcțiuni. În trecut a adăpostit Școala Mântuleasa, cunoscută și ca “Școala cu castani”. Aceasta a fost demolată în 2003 cu concursul Primăriei Sectorului 3, urmând ca pănă în prezent terenul să devină subiectul unui conflict cu temă imobiliară.

ELEMENTE OBLIGATORII DE TEMA

Documentarea pentru proiectul de arhitectură este privită ca un proces continuu și nu are un termen de predare limită anterior datei de predare pentru proiect. Fiecare corectură va fi compusă, prin urmare, din două părti: una cu referire la proiectul propriu-zis și cealaltă cu referire la documentare.
Studenții vor trebui să predea odată cu proiectul și un caiet documentar, în care să prezinte studiile individuale în evolutia lor, sub forma de fișe datate, defalcate în două capitole distincte:
• Documentarea propriu-zisă, care să conțină pe de o parte exemple din programul educațional, analizate și comentate de studenți și, pe de altă parte, investigații personale privind istoricul zonei și al terenului ce face subiectul proiectului.
• Schițele și crochiurile utilizate pe parcursul proiectării obiectului de arhitectură, în succesiunea lor firească.
În prima instantă studenții trebuie să analizeze particularitatile parcelei și vecinătățile relevante ale acesteia pentru ca, mai apoi, prin corelare cu reglementarile urbanistice specifice zonei, să fie în măsura să propună un edificabil pentru o funcțiune din paleta programului educațional amplasată pe acest lot, exprimat printr-un certificat de urbanism (parte scrisa – regim economic și tehnic; și parte desenată).
În baza acestui certificat de urbanism se va trece la elaborarea temei detaliate de proiectare având ca finalitate proiectul în sine. Prin temă se lasă la libera alegere a studentului selectarea funcțiunii, dintre următoarele opțiuni, cu mențiunea că fiecare funcțiune va face uz de întreaga suprafață a terenului pentru desfășurarea activităților tipice:
• Grădiniță;
• Școală;
• Grădiniță + scoala;
• Program educațional alternativ (Montesorri, Waldorf);
• Instituție pentru formare profesională.

Funcțiunea aleasă va fi desfășurată pe unul sau două niveluri, urmărindu-se ca terenul să fie amenajat astfel încât să fie util funcțiunii (amenajări peisagere, terenuri de joacă, terenuri de sport, etc.). cu toate acestea se va urmări păstrarea castanilor ca făcând legătura cu istoria zonei. Deoarece multe dintre imobilele invecinate au calcan către amplasamentul propus, se va încerca o rezolvare a acestei probleme prin soluția de arhitectură ce urmează a fi propusă.
Sistemul constructiv este la alegerea studentilor și va fi discutat / decis prin consultare cu îndrumătorii în cadrul orelor de atelier. Ca element obligatoriu de temă, sistemul de acoperire al volumului principal va fi cu șarpantă.
Metoda de predare:
Atelier indrumat.
Mod de evaluare:
• Certificate de urbanism - 10%,
• Concept - 15%,
• Acuratețea tehnică - 15%,
• Calitatea grafică - 10%,
• Activitatea de atelier - 30%,
• Caiet documentar - 20 %.
Bibliografie minimală:
• Patrulius, Radu (1973) Programe de arhitectură. Editura IAIM.
• Plazola, Alfredo (2002) Enciclopedia de arquitectura. Editorial Limusa.
o https://www.scribd.com/doc/262880981/Alfredo-Plazola-Cisneros-Enciclopedia-de-Arquitectura-Plazola-Volumen-4
• Vais, Gheorghe (2008) Programe de arhitectură. U.T.Press.
o https://www.scribd.com/doc/257961008/Programe-de-Arhitectura
• NP-010-97 – Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru școli și licee
• NP-011-97 – Normativ privind proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii
• NP-065-02 – Normativ privind proiectarea salilor de sport