UT-4 Management și drept urban

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 6
Titular:
conf.dr.arh Liviu Ianăși
Obiective:
Cursul are drept obiective familiarizarea studenților cu noțiuni de bază din domeniul managementului, precum și cunoașterea de către aceștia a problemelor cu care se confruntă orașele în prezent, ca și a modului de organizare și funcționare a administrației publice în România, având în vedere atât viitoarea practică a profesiunii cât și specificul activității în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului.
Conținut:
Raportandu-se la cunoștințele anterioare ale studenților, cursul debutează cu explicarea unor noțiuni cu care se operează ulterior, în vederea înțelegerii conținutului acestora dar și a obișnuirii studenților cu metode de studiu și cu o anumită rigoare și consistență în procesul de învățare. Noțiunile de bază în domeniul managementului cuprind definirea conceptului și a funcțiilor manageriale (planificarea, organizarea, conducerea și controlul), a rolurilor și “aptitudinilor” manageriale. Cursul abordează planificarea strategică și cea operațională, prin comparație și prin explicarea componentelor. Sunt analizate tipurile de planuri strategice și operaționale și sunt descrise structurile organizaționale care pot elabora planuri strategice, precum și cele ce pot asigura planificarea operaționala și implementarea planurilor. Problemele dezvoltării urbane sunt abordate în raport cu mega-tendințele ce se manifestă în lumea de azi și cu particularitățile perioadei pe care o traversează România – globalizarea, progresul tehnologic, dezvoltarea durabilă, descentralizarea în administrație, edificarea societății democratice, tranziția către o economie orientată spre cerințele pieții. Cursul cuprinde, în firească legatură cu elementele de management, explicarea particularităților organizațiilor din sfera administrației publice, precum și a cadrului legislativ care reglementează organizarea și funcționarea administrației publice în România. Sunt prezentate totodată și elemente comparative cu situația din alte țări, cu precădere europene. Sunt abordate politicile publice, cu precizarea specificităților sectoriale și de implementare; este detaliat procesul planificării strategice în dezvoltarea urbană. În ceea ce privește activitatea din cadrul administrației publice, se acordă o atenție particulară domeniului dezvoltării regionale și urbane, precum și principiilor de parteneriat, transparență și participare publică, mecanismelor de planificare și intervenție și rolului documentațiilor de urbanism și de amenajarea teritoriului (problematica acestora din urmă va fi abordată detaliat în cadrul cursului Gestiune și Drept Urban, din anul VI).
Metoda de predare:
Este folosită o asociere a metodelor tradiționale – expunere și explicare pe fragmente de texte consacrate din literatura de specialitate sau de legislație – cu o implicare participativă a studenților, atât pentru cultivarea atitudinii de prospecție individuală, cât și pentru contracararea, uneori, a aparentei aridități a subiectelor abordate.
Mod de evaluare:
examen și teste aplicate în cadrul activității didactice.
Bibliografie minimală:
DUBRIN; IRELAND; WILLIAMS - Management & Organization, SW Publishing Co, Cincinnati, 1989;
NICOLESCU, Ovidiu - Management comparat, Ed Economica, Bucuresti, 1997;
European Urban Management, Eurocities, Publishing Group International, London, 1993;
PROFIROIU, Alina; RACOVICEANU, Sorina;
ȚARALUNGA, Nicolae - Dezvoltare Economica Locala, Editura Economica, 1998;
MINTZBERG, Henry - The Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, New York, 1994;
Legislatie romana in domeniul administratiei publice, amenajarii teriotoriului si urbanismului.