UT-122 Proiect disertație - scenarii

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 8
Titular:
lect.dr.urb. Liviu Veluda
Colectiv:
Lect. dr. urb. Liviu Veluda, asist. dr. urb. Matei Radu Cocheci
Obiective:
Obiectivul proiectului este realizarea unei lucrări de planificare teritorială, cu caracter complex, implicând formularea de scenarii și politici de dezvoltare, luând în considerare aspecte legislative și instituționale specifice. Proiectul va fundamenta lucrarea finală de absolvire, cu caracter individual constând în elaborarea unui scenariu de dezvoltare la nivel regional bazat pe o componentă spațială consistentă, în corelare cu elementele de dezvoltare socio-economică, ecologică și culturală. Principalele competențe profesionale vizate sunt: descrierea și interpretarea într-o abordare cuprinzătoare, a proceselor complexe de dezvoltare și evoluție a sistemelor de așezări umane , utilizarea adecvată a terminologiei, a conceptelor, teoriilor, modelelor și metodelor specifice amenajării teritoriului, utilizarea științifică a metodelor și tehnicilor de planificare și proiectare, identificarea, explicarea și utilizarea elementelor de cadru general și specific legislativ, instituțional și financiar, abordarea transdisciplinară și multiscalară a dimensiunilor sociale, economice, istorice și culturale, estetice, ecologice și de mediu, științifice și tehnologice. Competențele transversale vizează dezvoltarea capacităților de lucru în echipă și colaborare inter-disciplinară, de autoevaluare obiectivă, de mediere și negociere, de abordare constructivă și dezvoltare a spiritului critic în abordarea problematicii teritoriale / regionale.
Conținut:
Proiectul reprezintă o continuare a etapei de fundamentare și urmărește revizuirea și finalizarea diagnosticului, definirea a unor elemente de strategie și propunerea de scenarii alternative de dezvoltare, urmate de alegerea și dezvoltarea unui singur scenariu / regiune de dezvoltare pentru care vor fi elaborate scheme de dezvoltare spațială și vor fi abordate aspecte privitoare la mecanismele de implementare (guvernanță, resurse, monitorizare).
Faza I implică reevaluarea rezultatelor și mai ales a diagnosticul preliminar, și identificarea factorilor restrictivi și favorabili pentru dezvoltarea unui teritoriu regional, luând în considerare și contextul extern, se vor defini obiective strategice și scenarii alternative.
Faza a II-a a proiectului implică elaborarea de strategii și scenarii individualizate pornind de la alegerea anumitor ipoteze și priorități. Individualizarea scenariilor se va realiza și prin alegerea unei teme care va fi dezvoltată în lucrarea teoretică de absolvire, ca element de fundamentare a proiectului final
Metoda de predare:
Activitate de atelier, interactivă. Scurte prezentări de proiecte și modele de analiză și reprezentare, corectură la panou, susțineri de fază și prezentări intermediare.
Mod de evaluare:
Criterii de notare și mod de evaluare: participativitate la activitatea de atelier, capacitatea de documentare, prelucrare și sinteză, capacitatea de interpretare a raporturilor cantitative / calitative identificate, logica demersului urmat, calitatea expresiei grafice, metoda de lucru, colaborarea și lucrul în echipă. Notarea se face pe baza unui algoritm complex.
Bibliografie minimală:
1. Camagni, R., (2008) Towards a Concept of Territorial Capital [in:] R. Capello, R. Camagni, B. Chizzolini and U. Fratesi, Modelling regional scenarios for the enlarged Europe, Berlin: Springer http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-540-74737-6_3
2. Roberta Capello, Andrea Caragliu, Peter Nijkamp (2009) Territorial Capital and Regional Growth: Increasing Returns in Cognitive Knowledge Use http://papers.tinbergen.nl/09059.pdf
3. Roberta Capello, Peter Nijkamp (ed.) Handbook of Regional Growth and Development Theories
4. Davoudi, S., Strange, I. (2008) Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning, New York: Routledge
5. Porter, M. (1990) The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan.
6. CE (2014) Investiții pentru locuri de muncă și creștere…Al șaselea Raport de coeziune economică, socială și teritorială
7. CE (2010) EUROPA 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii
8. Studii, publicații ESPON: Territorial Vision for Europe towards 2050; Vision and Scenarios for the European Territory towards 2050
9. MFE (2014) Acordul de parteneriat – România 2014-2020
10. Planurile de dezvoltare regională 2014-2020 (site-uri ADR-uri)
Observații:
Promovarea proiectului este condiționată de predarea ambelor faze și participarea la ședințele de atelier.