UT-108 Cercetare îndrumată

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2L | Credite ECTS: 4
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.arh. Andrei Mitrea
Obiective:
Exersarea deprinderilor de întocmire a unei lucrări de cercetare, ușurând asfel alegerea temei pentru lucrarea de disertație, detalierea obiectivelor cercetării precum și realizarea unei prime clarificări a problematicii cercetării.
Conținut:
Stabilirea temei de cercetare și formularea obiectivelor cercetării – printr-o suită de aplicații practice se urmărește parcurgerea unor etape metodologice esențiale precum: alegerea unui titlu și argumentarea subiectului; formularea obiectivelor studiului; formularea întrebării de cercetare; prezentarea contextului și a problematicii studiului; expunerea metodologiei cercetării, toate concretizate într-o primă variantă de redactare a unei lucrări de cercetare.
Etapa documentară, rafinarea planului de cercetare și formularea problematicii – printr-o suită de aplicații practice se urmărește alegerea și organizarea bibliografiei, întocmirea de fișe documentare și a unei sinteze critice care să permită formularea problematicii cercetării.
Redactarea lucrării de cercetare – o suită de aplicații care au ca rezultat un prim draft al lucrării de cercetare.
Metoda de predare:
Prelegeri interactive, comentarii pe exemple, lucrări practice urmate de prezentări și dezbateri.
Mod de evaluare:
Evaluarea activității pe parcurs (60% din nota finală) și evaluare finală pe baza lucrării de cercetare (40%).
Bibliografie minimală:
Luc Van Campenhoudt, Raymond Quivy, Manuel de recherche en sciences sociales, Ed. Dunod, Paris, 2011
Umberto Eco, Cum se face o teză de licență, Ed. Polirom, Iași, 2014