UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
Anul IV, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L | Credite ECTS: 2

UT-75 | Cercetare și proiectare în urbanism (2)

Departament: Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
Colectiv:
conf.dr.arh.Gabriel Pascariu, drd.urb. Laura Tucan, drd. urb.-geogr. Radu Matei Cocheci
Obiective:
Activitățile disciplinei urmăresc acumularea de cunoștințe precum și formarea și dezvoltarea de abilități și deprinderi complementare celor stimulate și dezvoltate de activitățile didactice fundamentale și de specialitate, menite să susțină atât consolidarea competențelor profesionale prin experimentarea unor metode, tehnici și instrumente de analiză și planificare spațială cât și a celor transversale legate de comunicare și lucru în echipe pluridisciplinare. În acest scop, în cadrul disciplinei se urmărește implicarea studenților în acțiuni profesionale legate de cercetarea în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului și în domenii conexe precum și /sau în acțiuni concrete care țin de practica profesiunii de urbanist / peisagist-urbanist precum concursuri de urbanism / peisagistică, elaborarea de comunicări sau / și eseuri sau lucrări științifice, participare în proiecte de cercetare în domeniu.
Conținut:
Conținut prelegeri:
1. Explicarea obiectivelor disciplinei
2. Metode de participare și organizare
3. Prezentarea de proiecte, studii, lucrări, concursuri, publicații
4. Organizarea unor activități cu caracter științific, expozițional, profesional
5. Evaluarea activităților desfășurate

Titlurile temelor practice:
1. Participarea cu comunicare în cadrul sesiunii de comunicări studențești organizată de UAUIM-
2. Participarea cu comunicare sau poster în cadrul unor sesiuni de comunicări studențești organizate de către alte organizații / instituții
3. Audierea de conferințe pe teme de urbanism organizate de UAUIM, FU, MDRAP, APUR, RUR, CSU cu participare internațională / națională sau pe teme din domenii conexe, organizate de instituții și organizații de profil
4. Participarea cu lucrări la expozițiile tematice (urbanism, peisagistică, arhitectură) organizate de UAUIM
5. Participarea la expoziții tematice naționale, internaționale sau cu participare internațională
6. Participarea la ateliere cu tematică de urbanism / peisagistică, cu participare internațională desfășurat în UAUIM sau în străinătate
7. Participarea la ateliere cu tematică conexă urbanismului (arhitectură, geografie, sociologie, ecologie) desfășurat în UAUIM sau alte universități din țară, sau organizate de asociații profesionale
8. Participarea la concursuri naționale, internaționale sau cu participare internațională
9. Publicarea de articole tematice în publicații de specialitate
10. Publicarea sau acceptarea spre publicare în volum a unor lucrări de cercetare la care studentul a participat, la edituri din străinătate, din țară, edituri universitare
11. Membru în echipe editoriale / colegii de redacție ale unor publicațiilor de specialitate
12. Participarea la elaborarea de broșuri, breviare, suporturi de curs
13. Participarea la acțiunile de promovare a FU în instituțiile de învățământ preuniversitar
14. Participarea la activități de voluntariat organizate de către asociații /ONG-uri care activează în domeniul urbanismului, legate de spațiul public
Metoda de predare:
participativa, ateliere, seminarii, dezbateri
Mod de evaluare:
Obținerea celor 2 credite aferente disciplinei se face pe baza cumulării punctajului aferent activităților eligibile conform unei grile a disciplinei. Punctajul minim pentru promovare este 10.
Bibliografie minimală:
teme de concurs, site-uri ale competițiilor de profil, reviste de specialitate
Observații:
disciplina se bazează pe un regulament de promovare și o grila de punctaj pentru activitățile eligibile
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/