UT-69 Cercetare și etică academică (1)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L | Credite ECTS: 2
Titular:
conf.dr.arh. Florin Mureșanu
Colectiv:
Lect.dr.arh. Florin Muresanu
Obiective:
1. Implicarea studenților în acțiuni profesionale legate de cercetarea în domeniul amenajării teritoriului și urbanismului și în domenii conexe precum și /sau în acțiuni concrete care țin de practica profesiunii de urbanist / peisagist-urbanist.
2. Creșterea vizibilității Facultății de Urbanism a UAUIM prin participarea studenților acesteia la concursuri, ateliere, sesiuni de comunicări, conferințe, seminarii etc. organizate de alte instituții de învățământ superior, organizații sau asociații profesionale.
Conținut:
Disciplina “Cercetare și Proiectare în Urbanism”urmărește formarea și dezvoltarea de abilități și deprinderi complementare celor stimulate de activitățile didactice fundamentale și de specialitate, menite să susțină atât consolidarea competențelor profesionale prin experimentarea unor instrumente de analiză și planificare spațială cât și a celor transversale legate de comunicare și lucrul în echipe pluridisciplinare.
Metoda de predare:
Metodologie de acordare a creditelor și punctelor aferente acestora:
(1) Pentru activitățile aferente disciplinei, organizate de către FU, pe parcursul semestrului, evaluarea și acordarea creditelor se face de către cadrul didactic titular, responsabil de disciplină pe baza evidenței participării studenților.
(2) Pentru activitățile organizate periodic sau ocazional de către departamentele FU sau de către alte departamente din UAUIM, pentru studenți și care fac parte din strategia de dezvoltare a acestora, în vederea evaluării și acordării creditelor sunt necesare prezentarea programului desfășurător al evenimentului și confirmarea scrisă a cadrului didactic responsabil pentru organizare, privind participarea. În scopul constituirii arhivei digitale a activităților extracuriculare se vor prezenta în formă electronică (format needitabil) toate documentele doveditoare și relevante (planșe, certificate, diplome etc.).
(3) Pentru activități eligibile organizate în afara UAUIM-FU, în vederea evaluării și acordării creditelor este necesară prezentarea unui dosar de activitate de către student. Dosarul trebuie să probeze participarea prin documente credibile și autentice (diplome, certificate de participare, declarații semnate de curatori, îndrumători, imagini / documente preluate de pe Internet cu indicarea datei, detaliilor evenimentului etc.). Pentru acordarea punctelor și creditelor aferente acestor activități studenții trebuie să depună dosarul de activitate însoțit de o cerere înregistrată până cel târziu la 1 septembrie. Dosarul va cuprinde în afara documentelor care atestă participarea și scurte descrieri (1-2 pagini) ale fiecărei activități desfășurate cu precizarea beneficiilor profesionale obținute. În scopul constituirii arhivei digitale a activităților extracuriculare se vor prezenta în formă electronică (format needitabil) toate documentele doveditoare și relevante (planșe, certificate, diplome etc.).
(4) Acordarea creditelor se poate face pe tot parcursul anului universitar, în intervalul octombrie – septembrie, în conformitate cu regulamentele în vigoare.
(5) Obținerea celor 2 credite aferente disciplinei se face pe baza cumulării punctajului aferent activităților eligibile prezentate în Anexă.
(6) Punctajul se acordă individual. În cazurile în care se participă în echipe, punctajul se acordă prin divizare la numărul de membri, dacă nu se specifică altfel în prezentul regulament inclusiv în Anexă (tabelul activităților eligibile).
(7) Nu se echivalează activități pentru care se acordă credite la alte discipline sau la practică.
(8) Nu se echivalează decât activități care au legătură cu domeniile urbanismului, peisagisticii, arhitecturii sau conexe acestora (geografie, sociologie, economie urbană și regională, dezvoltare regională, inginerie civilă, ecologie, antropologie, management urban și administrație publică).
Mod de evaluare:
(1) Promovarea disciplinei implică obținerea celor 2 credite prevăzute în planurile de învățământ. Pentru obținerea celor 2 credite (respectiv a 10 puncte), studenții trebuie să participe la activități organizate în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" (UAUIM) de către Facultatea de Urbanism (FU), activități în care FU este partener sau omolog la nivel instituțional, sau care sunt recunoscute de către FU, ca fiind relevante pentru formarea profesională a studenților.
(2) Evaluarea și notarea activităților se face progresiv începând de la minimul de 10 puncte, echivalent notei 5 și până la 20 puncte, echivalent notei 10.
(3) Activitățile trebuie să se deruleze pe parcursul anului universitar, între 1 octombrie și 31 august, de preferință în primul semestru (octombrie – ianuarie). Evaluarea activității și obținerea creditelor se va face în sesiunea de examene ulterioară depunerii dosarului cu activitățile eligibile la care studentul a participat.
Bibliografie minimală:
Activități eligibile

1. Activități științifice
1.1. Participarea cu comunicare în cadrul sesiunii de comunicări studențești desfășurate anual, organizată de UAUIM-FU sau alte departamente din UAUIM (punctaj echivalent - 20/n, max.10);
1.2. Participarea cu comunicare în cadrul unor sesiuni de comunicări studențești organizate de către alte organizații / instituții, având ca obiect cercetarea în domenii conexe urbanismului sau peisagisticii (punctaj echivalent - 20/n, max.10);
1.3. Participarea cu poster în cadrul unei sesiuni de comunicări studențești cu tematică de urbanism, peisagistică, arhitectură sau pe teme conexe (punctaj echivalent - 10/n).
2. Expoziții și activități curatoriale
2.1. Participarea cu lucrări la expozițiile tematice (urbanism, peisagistică, arhitectură) organizate de către FU sau alte departamente din UAUIM (punctaj echivalent - 10/n);
2.2. Participarea la expoziții tematice internaționale sau cu participare internațională (punctaj echivalent - 15/n);
2.3. Participarea la expoziții tematice naționale (punctaj echivalent - 10/n);
2.4. Membru al echipelor de organizare a unor expoziții tematice în UAUIM /în afara UAUIM (punctaj echivalent - 5).
3. Ateliere de lucru organizate de instituții de învățământ universitar sau asociații profesionale
3.1. Atelier cu tematică de urbanism sau peisagistică, cu participare internațională desfășurat în UAUIM sau în străinătate (ateliere ERASMUS) (punctaj echivalent - 20);
3.2. Atelier cu tematică de urbanism sau peisagistică desfășurat în UAUIM, având o durată de minim 5 zile / mai puțin de 5 zile (punctaj echivalent – 15 / 10);
3.3. Atelier cu tematică conexă urbanismului (arhitectură, geografie, sociologie, ecologie) desfășurat în UAUIM sau alte universități din țară, având o durată de minim 5 zile / mai puțin de 5 zile (punctaj echivalent – 10 / 5);
3.4. Atelier cu tematică de urbanism, peisagistică sau conexă urbanismului organizat de asociații profesionale, ONG etc. (punctaj echivalent - 5).
4. Concursuri de urbanism / peisagistică / arhitectură (îndrumate de cadre didactice)
4.1. Participarea la concursuri internaționale sau cu participare internațională la care s-a obținut un premiu sau mențiune / nominalizare (punctaj echivalent - 20);
4.2. Participarea la concursuri internaționale sau cu participare internațională fără rezultate notabile (punctaj echivalent - 20);
4.3. Participarea la concursuri naționale la care s-a obținut un premiu sau mențiune / nominalizare (punctaj echivalent - 20);
4.4. Participarea la concursuri naționale fără rezultate notabile (punctaj echivalent - 10);
4.5. Participarea la alte concursuri, pe tematici conexe (punctaj echivalent - 5).
5. Activități editoriale / publicistice
5.1. Publicarea de articole tematice în publicații de specialitate recunoscute (Arhitectura, Arhitext Design, Igloo, Urbanismul-serie nouă, Zeppelin, UAC, Atelierul de proiectare) (punctaj echivalent – 20/n);
5.2. Publicarea de articole tematice în alte publicații decât cele de la punctul precedent (punctaj echivalent – 10/n);
5.3. Publicarea sau acceptarea spre publicare în volum a unor lucrări de cercetare la care studentul a participat, la o editură din străinătate (punctaj echivalent – 20);
5.4. Publicarea sau acceptarea spre publicare în volum a unor lucrări de cercetare la care studentul a participat (la editura UAUIM sau altă editură universitară din țară) (punctaj echivalent - 10);
5.5. Membru în echipe editoriale / colegii de redacție ale unor publicațiilor de specialitate (pe o durată de min. 6 luni în perioada de referință) (punctaj echivalent - 10);
5.6. Participarea la studii elaborate in cadrul UAUIM (punctaj echivalent - 10);
5.7. Participarea la elaborarea de broșuri, breviare, suporturi de curs în cadrul UAUIM (punctaj echivalent - 5).
6. Alte activități eligibile
6.1. Participarea la acțiunile de promovare a FU în instituțiile de învățământ preuniversitar (punctaj echivalent – 2*p);
6.2. Participarea la activități de voluntariat organizate de către asociații /ONG-uri care activează în domeniul urbanismului, legate de spațiul public (artă urbană, street events etc.) (punctaj echivalent – 5/activitate);
6.3. Participarea la alte activități de voluntariat organizate de către asociații /ONG-uri (punctaj echivalent – 2,5/activitate).