UT-64 Proiectare - Plan Urbanistic General (PUG)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 5
Titular:
conf.dr.arh. Simona Munteanu
Colectiv:
Îndrumare activitate atelier (urbanism) conf. dr. arh. Gabriel Pascariu conf. dr. arh. Monica Radulescu asist. dr. urb. Eugen Marinescu asist. dr. urb. Liviu Veluda drd. urb. Matei Radu Cocheci Îndrumare activitate atelier (peisagistică) prof. dr. arh. Florin Machedon lect. dr. arh. Vera Marin drd. urb. Laura Tucan Coordonator proiect Conf. dr. arh. Gabriel Pascariu
Obiective:
Proiectul urmărește familiarizarea studenților anului IV cu abordarea unei lucrări de urbanism la nivel de unitate administrativ – teritorială de bază, și respectiv cu conținutul un Plan Urbanistic General. Studenții vor experimenta metode și tehnici specifice scării și complexității acestui nivel teritorial, privitoare la analiză, diagnoză și întocmire a unor părți ale planurilor generale de urbanism, contribuind și la atingerea altor obiective, precum: dezvoltarea capacității de documentare / investigare și utilizare a diferitelor surse, dezvoltarea capacității de prelucrare și interpretare a informației, dezvoltarea abilităților de exprimare grafică a unor concepte, idei de planificare spațială, dezvoltarea abilităților de cercetare prin observare directă și contact nemijlocit cu teritoriul, dezvoltarea capacității de lucru în echipă și a abilităților de prezentare și susținere a unui proiect. Proiectul reprezintă o aplicație a cunoștințelor teoretice pe care studenții le dobândesc la discipline din domenii disciplinare precum: sociologie, economie, ecologie, sistematizare verticală, statistică, dobândite în anii precedenți de studiu. Proiectul oferă studenților prilejul de a studia și înțelege în limitele unei unități administrativ-teritoriale de bază, funcționarea localităților și relația lor cu teritoriul limitrof și problematica specifică a acestora atât prin contactul nemijlocit cu realitatea cât și prin intermediul datelor și informațiilor statistice sau de altă natură. Proiectul urmărește de asemenea să dezvolte competențe specifice pentru ciclul de licență, cu privire la capacitatea de: utilizare a metodelor și tehnicilor de planificare și proiectare urbană și elaborarea de documentații de urbanism de o complexitate limitată, descrierea și analiza alcătuirii funcționale și spațiale a așezărilor umane și a teritoriului, abordarea integrată a dimensiunilor socio-economice, ecologice și culturale ale așezărilor umane și teritoriului. Obiectul specific al prezentului proiect este elaborarea unui scenariu de dezvoltare spațială pentru o unitate administrativ – teritorială de bază (UATB) de mici dimensiuni (orașe, comune sub 15.000 locuitori) pe baza unei "teme-program" pentru PUG.
Conținut:
Titlurile prelegerilor:
1. 1. Lansarea temei de proiect, prezentarea zonei de studiu și cerințele temei; pregătirea planului de bază.
2. Documente și strategii de dezvoltare spațială la nivel național și european
3. Metode și tehnici de observare, interpretare și reprezentare grafică și formulare a diagnosticului
4. Metode și tehnici de prezentare și comunicare
Activități practice și etape principale de elaborare:
• Activități îndrumate de atelier, verificări, corecturi. activități organizatorice
• Etape de lucru individual și în grup: documentare și vizite pe teren, colectarea și procesarea informațiilor preliminare și cercetarea documentației suport
• Etape de lucru în echipă: analiza situației existente pe domenii, întocmirea Fișei UATB, sinteza analizei, SWOT și diagnostic, elaborarea temei – program, a conceptului de dezvoltare și a partiului teritorial
• Redactare finală proiect – analiza situației existente, concept, partiu teritorial
• Susțineri parțiale și corectură la panou, discuții
• Prezentare și susținere publică a proiectului
Metoda de predare:
Îndrumare de atelier, corectură la panou, discuții, prelegeri, ilustrații de temă - exemple, expuneri de diapozitive, video-proiecții
Mod de evaluare:
evaluarea se face pe etape de predare și ia în considerare și activitatea pe parcurs
Bibliografie minimală:
Planuri suport topo – cadastrale
Documentații de urbanism și amenajarea teritoriului (PUG-uri, PATJ)
• Carta de la Leipzig Pentru Orașe Europene Durabile, mai 2007
• Declarația de la Toledo, iunie 2010 privind o dezvoltare urbană durabilă și incluzivă.
• Ghid privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic General, indicativ GP038/99 aprobat prin Ordinul Nr.13/N/10.03.1999
• Legea 350 /2001 cu modificările și completările ulterioare
• Orașe competitive, remodelarea geografiei economice a României 2013, BM
Observații:
Proiectul este elaborat în echipe de 4-5 studenți. Notarea proiectului este ponderată și se face luând în calcul atât activitatea individuală cât și cea comună / de echipă. Activitatea pe parcurs este apreciată pe bază de fișe completate și predate la sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru și a unui raport final.