UT-139 Proiectare de arhitectură (5) - proiect integrat

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 5
Titular:
conf.dr.arh Florin Mureșanu
Colectiv:
Lect.dr.arh. Florin MURESANUConf.dr.arh. Daniel COMSALect.dr.arh Nicolea DINULect.dr.arh. Andreea MATACHE
Obiective:
1. Familiarizarea cu problematica generată de programul „locuire colectivă”:
• Dobândirea de abilități în privința stabilirii potențialului real al unui teren în stransă legătura cu reglementarile urbanistice ale zonei, și a materializării acestuia sub forma unor prevederi ale certificatului de urbanism.
• Întelegerea unui mod de organizare a locuinței colective amplasată în mediu urban și a măsurii în care contextul imediat influentează conformarea sa la nivel funcțional, dar și estetic.
• Familiarizarea cu o serie de trăsături tipice ale unitătilor de locuit ce compun o locuință colectivă: mod de confomare internă, tipuri de apartamente.
• Aplicarea cunoștințelor dobândite într-un caz apropiat de realitate.
2. Utilizarea crochiurilor / schițelor de concept, de studiu și detaliu în cadrul procesului de proiectare, ca principal instrument de lucru.
3. Aplicarea corespunzătoare a convențiilor grafice privitoare la rezalizarea documentațiilor pentru autorizarea construcțiilor.
Conținut:
PROBLEMATICA CADRU
Conform definiției date în ORDINUL Nr. 1383 din 24.09.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe” locuințele colective sunt “clădiri de locuințe pentru mai multe familii (mai multe locuințe), având acces și lot folosit în comun”. Acestea pot fi amplasate în zone urbane în concordanță cu prevederile specifice ale regulamentelor de urbanism.
Cum, urbaniștii sunt responsabili și abilitați în elaborarea documentațiilor de urbanism, am considerat oportun să propunem prin tema de față simularea unei situații des întalnite în practică, și anume realizarea unui astfel de proiect de locuințe colective. Proiectul de față are ca scop imbinarea convențiilor și normelor arhitecturale cu cele urbanistice în scopul obținerii unui volum cu un partiu funcțional pentru locuire într-o zonă periferică a Bucureștiului. Particularitățile amplasamentului, vor fi adresate prin consultarea reglementărilor specifice și prin elaborarea pertinentă a unui certificat de urbansim (C.U.) aferent clădirii propuse. Acesta va sta la baza temei de proiectare pentru fiecare student.

PREZENTAREA ZONEI DESTINATĂ STUDIULUI
Lotul pe care se propune realizarea unei locuințe colective se află în București, pe Soseaua Giurgiului, în sectorul 4, la 800 m. de stația de metrou Eroii Revoluției, la intersecția cu Str. Frunzișului. Suprafața sa este de aproximativ 1.200 m.p. și este prezentat în anexele temei. Suprafața exactă urmează a fi determinată în cadrul atelierului. Într-o ipoteză de lucru proprietarul terenului alege să exploateze potențialul terenului prin construirea unui imobil de locuit colectiv. Se va avea atenție la încadrarea în reglementări potrivit Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București.

ELEMENTE OBLIGATORII DE TEMĂ
Documentarea pentru proiectul de arhitectură este privită ca un proces continuu și nu are un termen de predare limită anterior datei de predare pentru proiect. Fiecare corectură va fi compusă, prin urmare, din două părti: una cu referire la proiectul propriu-zis și cealaltă cu referire la documentare.
Studenții vor trebui să predea odată cu proiectul și un caiet documentar, în care să prezinte studiile individuale în evolutia lor, sub forma de fișe datate, defalcate în două capitole distincte:
• Cercetarea documentată, ce va conține exemple reale de locuinte colective, alese exclusiv din București și a vecinătăților sale, într-un număr de minim 5, analizate și comentate de studenți.
• Schițele și crochiurile utilizate pe parcursul proiectării obiectului de arhitectură, în succesiunea lor firească.
Cercetarea documentată este o parte evaluată a proiectului și va fi notată oricând pe parcursul proiectului, în momentul în care echipa de documentare va aprecia ca ea s-a finalizat.
În prima instantă studenții trebuie să analizeze particularitatile parcelei și vecinătățile relevante ale acesteia pentru ca, mai apoi, prin corelare cu reglementarile urbanistice specifice zonei, să fie în măsură să propună un edificabil pentru un imobil amplasat pe acest lot, exprimat printr-un certificat de urbanism (parte scrisa – regim economic și tehnic; și parte desenată). Parcurgerea acestei faze este obligatorie și va definitiva coordonatele pe care fiecare proiect individual le va urma. La baza elaborării C.U. va sta regulamentul urbanistic al zonei în care se înscrie amplasamentul, în cazul de față CB3, lăsându-se studentului libertatea de a alege combinația ideală de indicatori care să permită o ocupare eficientă a terenului și o integrare armonioasă în contextul constituit de vecinătăți.
În baza acestui certificat de urbanism se va trece la elaborarea temei detaliate de proiectare având ca finalitate proiectul în sine. Imobilul de locuit va avea un număr de apartamente pe nivel care să reflecte aplicarea prevederilor Legii Locuinței raportată la amprenta imobilului atât pentru nivelurile curente, cât și pentru pentru eventualele niveluri retrase. Se va alege o varietate de partiu care să conțină două tipuri de apartamente ca număr de camere.
Pe terenul aferent, în subsolul și/sau la sol, în funcție de necesități, se va asigura spațiul necesar pentru parcarea unui număr de mașini egal cu numărul apartamentelor rezultate. Este recomandată ampasarea la parter a unei funcțiuni compatibile, în concordanță cu regulamentul urbanistic pe zonă, în relație cu strada.
Sistemul constructiv al imobilului va fi alcătuit din: cadre și planșee din beton armat și închideri din zidărie de cărămidă. Imobilul va fi asigurat în privința protecției termice cu soluții de termosisteme la libera alegere a studentului, din gama existentă pe piața materialelor de construcții, astfel încăt să se țină cont și de cerințele particulare ale amplasării într-o zonă protejată.
Metoda de predare:
Atelier indrumat
Mod de evaluare:
Notarea proiectelor va ține seama de rezultatul final – proiectul, asa cum este predat, dar, în egală măsură, de activitatea de la atelier și evoluția studentului. Caietul documentar, de asemenea, va fi evaluat. Ponderea acestor în nota finală este după cum urmează:

Proiect: 60%
Activitate de atelier: 30%
Caiet documentar: 10%

Bibliografie minimală:
• Legea locuinței nr.114/1996;
• ORDINUL Nr. 1383 din 24.09.2002 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea clădirilor de locuințe (revizuire NP 016¬96)", indicativ NP 057¬02;
• Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București
• Buica, Viorica (2011) Locuințe colective din România. Noi perspective ale locuirii la bloc;
• Damboianu, Anton (1962) Amenajarea locuintei;
• Derer, Peter (1985) Locuirea urbana;
• Dietz, Albert G.H. (1971) Dwelling House Construction;
• Rambert, Charles (1956) L'habitat collectif;
• Rotariuc, Noemi Andrea Gyure (2002) Locuinta plurifamiliala in mediul urban.