UP-83 Morfologia teritoriului

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
conf.dr.arh Florin Mureșanu
Obiective:
1. Formarea și dezvoltarea abilităților de abstractizare și reprezentare grafică a teritoriului si a fenomenelor care îl descriu.
2. Sistematizarea și aprofundarea cunoștințelor legate de structura majoră a teritoriului la nivelul micro și macro-regional, cu accent pe întelegerea tipologiilor de structură și profil urban lizibile la diversele scări de lectura a peisajului.
3. Aplicarea unor cunoștinte dobândite în amenajarea teritoriului, cu particularizare asupra elementelor ce țin de macrostructura peisajului, atât în datele lui fizic–spațiale cât și în cele culturale, luând la alegere cazul unui bazin de viața, a unei zone metropolitane sau a unei regiuni de dezvoltare.
Conținut:
Curs 1: Noțiuni introductive (definiții, clasificări, procese de transformare a teritoriului); Regionalizarea teritoriului (procesul de regionalizare, manifestări ale teritorialității și regionalizării);
Curs 2: Morfologia sistemului de așezări umane (ocuparea teritoriului, modele spațiale, sistemul de așezări la scară regională); Civilizație și teritoriu (civilizația urbană – creștere și expansiune teritorială, ipoteze și teorii ale ocupării teritorului);
Curs 3: Creșterea urbană (factori de creștere, transformare și disfuncții ale creșterii urbane, teorii ale creșterii urbane);
Curs 4: Evoluția modelului urban I (modele urbane protourbane, moderne și contemporane);
Curs 5: Zonele rurale (definiții, tipologii, caracteristici, clasificarea zonelor rurale);
Curs 6: Structura teritoriului (regionalizarea teritoriului ierarhia urbană);
Curs 7: Procesul de colonizare și difuzia urbană (istoric, colonizarea urbană, procesul de difuzie al așezărilor);
Metoda de predare:
Prelegeri și studii de caz.
Mod de evaluare:
Examen scris.
Bibliografie minimală:
1. Beaujeau-Garnier, Jacqueline; Chabot, Georges (1971) Geografie urbană, Editura Științifică București.
2. Cocean, Pompei (2003) Geographie Regionale, Universitatea Babeș-Bolyai,Cluj-Napoca.
3. Fyfe, Nicholas; Kenny, Judith (2005) The Urban Geography Reader, Routledge.
4. Hall, Peter (2002) Urban and Regional Planning, Routledge.
5. Hall, Tim (2006) Urban Geography, Routledge.
6. Hill, Michael (2005) Urban Settlements and Land Use, Hodde Murray.
7. Kostof, Spiro (1991) The City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History, Thames & Houston.
8. Lăzărescu, Cezar (1977) Urbanismul ȋn România, Editura Tehnică București.
9. Machedon, Florin (2006) Metode de analiză morfologică a țesuturilor urbane, Editura Universității „Ion Mincu”, București.
10. Macionis, John; Parrillo, Vincent (2007) Cities and Urban Life, Pearson Prentice Hall.
11. MacLean, Alex (2003) Designs on the Land: Exploring America from the Air, Thames and Hudson.
12. Pacione, Michael (2005) Urban Geography, Routledge.