UP-61 Elemente de teorie urbanistică (2)

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof.dr.arh. Tiberiu Florescu
Obiective:
Înțelegerea problemelor actuale ale dezvoltării urbane, în legătură cu noile doctrine în arhitectură și urbanism caracteristice secolului XXI dar și în relație cu specificul dezvoltării și particularitatea socio-economică a unora dintre principalele orașe-metropolă de astăzi.
La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să:
- Explice relațiile instituționale referitoare la peisaj, amenajarea teritoriului, urbanism, și domenii
conexe
- Descrie formele urbane și teritoriale
- Utilizeze metode și tehnici eficiente de învățare, în scopul completării și dobândirii de noi informații
și cunoștințe specifice domeniului principal și domeniilor urbanismului
- Analizeze, să diagnosticheze și să proiecteze diferite tipuri de procese de dezvoltare spațială
Conținut:
1. Problemele actuale ale dezvoltării urbane și noile doctrine în urbanism și arhitectura sec. XXI. Despre nouă principii fundamentale contemporane. Analiză comparată orașe europene: Barcelona. Atena. Bruxelles. Berlin. Roma.
2. SUSTENABILITATE - Planificare urbană / urbanism / urban design. Relația teritoriu - oraș - arhitectură. Formă urbană și context. Analiză comparată orașe din Orientul Mijlociu: Dubai. Masdar City – Abu Dhabi (EUA) ACCESIBILITATE / CONECTIVITATE. Megacities. Transportation planning. Societatea informatică 4.0. și social services planning. Analiză comparată megaorașe: Londra. Mumbai. Tokyo. Sydney.
3. DIVERSITATE. Evoluție istorică și Multiculturalism. Analiză comparată: Singapore. Salonic.
4. OPEN SPACE. Land-use planning. Zonificare. Zoning. Analiză: Cairo. COMPATIBILITATE. Orașul în rețea și sisteme de orașe. Problema trans-frontalieră Analiză comparată: Sistem urban Braila - Galati. Sistem transfrontalier Giurgiu – Ruse
5. COMPETITIVITATE. Cum percepem orasele? Peisaj urban si performanta economica. Răspunsuri locale la provocări globale. Orașe competitive. Analiză comparată: Hong Kong. Bangkok. New York.
6. ADAPTABILITATE. Crestere si dezvoltare. Dezvoltare urbana in contextual schimbarilor climatice. Vulnerabilitate urbană. Analiză comparată: Londra. Paris. Barcelona. Bucuresti.
7. DENSITATE. Compact City. Tokyo. IDENTITATE. Iconic buildings. Bucuresti - PUG Dinamic
Metoda de predare:
Prelegere liberă, cu abordarea principalelor probleme teoretice, a terminologiei specifice și a noțiunilor fundamentale legate de tema abordată, însoțită de comentarii ilustrate aferente studiilor de caz prezentate
Mod de evaluare:
Examen scris (comentariu pe problemă / studiu de caz) pe baza prelegerilor de curs și a bibliografiei
- Evaluare pe parcurs (test grilă / eseu)
Bibliografie minimală:
§ Kriken, JL & Rapaport, PER, 2010, City Building: Nine Planning Principles for XXI Century ,
Princeton Architectural Press, ISBN 978-15689888818 (KJL)
§ Berke, PR, Godshalk DR, Kaiser, E, Rodriguez, DA, 2006, Urban Land Use Planning, 5th edition,
Univeristy of Illinois Press, ISBN 978-0-252-03079-6 (BPR)
§ UN HABITAT, 2014, Planning for Climate Change: a strategic, valued-based approach for urban
planners, United Nations Settlements Programme, ISBN 978-92-1-132596-6 (UNH)
§ Florescu T., 2007, Forma si trans-formare urbană, Editura Universitară „Ion Mincu” 2006, ISBN (10)
973-7999-53-3, ISBN (13) 978-973-7999-53-5 (TF 1)
§ Florescu T. (Coordonator), PUG Dinamic pentru Secolul XXI – o schimbare de paradigmă în
urbanismul românesc contemporan, Ed. Universitară “Ion Mincu” , 2012, ISBN978-606-638-052-2
(TF 2)