UP-24 Cadastru și topografie

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 2
Titular:
prof.dr.ing Gheorghe Badea
Obiective:
Disciplina Topografie ofera viitorilor specialisti in urbanism cunostinte topografice de baza necesare atit in faza de realizare a proiectelor (intocnirea planurilor topografice si utilizarea lor) cit si in faza de aplicare pe teren a acestora. Sunt furnizate cunostinte teoretice si practice referitoare la intocmirea si utilizarea planurilor topografice, utilizarea instrumentelor topografice si la metode de trasare in plan si in inaltime a constructiilor. Pentru realizarea acestor obiective cursul de topografie se bazeaza pe cunostinte obtinute de catre studenti la disciplinele fundamentale (matematica, fizica).
Conținut:
1. Cadastrul – scurt istoric: definiție, caracteristici, rol, scop, importanță, legătura cu alte discipline, perspective. Aspectele cadastrului. Funcțiile cadastrului
2. Clasificarea cadastrului: Criterii de împărțire a terenurilor după destinații; Criterii de clasificare și identificare a categoriilor de folosință a terenurilor și construcțiilor. Introducerea cadastrului general. Rețele geodezice pentru lucrările de cadastru
3. Delimitarea cadastrală a unităților administrativ-teritoriale. Rectificarea hotarelor. Culegerea datelor cadastrale.
4. Planul cadastral: Execuția planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate. Reambularea planului cadastral
5. Lucrări de cadastru executate prin utilizarea documentelor cartografice existent si prin utilizarea ortofotoplanurilor. Numerotarea cadastrală. Calculul suprafețelor. Registre cadastrale
6. Controlul, avizarea, recepția și aprobarea pentru introducerea cadastrului general la nivelul unui teritoriu administrativ. Întreținerea cadastrului general. Sistemul informatic cadastral
7. Calcule topografice specifice activității de cadastru . Latura calitativă a cadastrului. Latura juridică a cadastrului. Cadastrul fondului imobiliar-edilitar
8. Notiuni generale. Mijloace de masurare utilizate in topografie. Axe de coordonate si orientari.
9. Planuri si harti.
10. Probleme rezolvabile pe planuri si harti.
11. Principii de organizare a lucrarilor topografice. Baza de sprijin a ridicarilor planimetrice. Marcarea si semnalizarea punctelor de planimetrie. Baza de sprijin a ridicarilor altimetrice. Marcarea punctelor de altimetrie.
12. Ridicari topografice planimetrice. Redactarea planurilor topografice
13. Ridicari topografice altimetrice . Trasarea curbelor de nivel.
14. Trasarea pe teren, in plan si in inaltime a constructiilor.
Metoda de predare:
Prelegeri ex-catedra.
Mod de evaluare:
Nota acordata este obtinuta astfel: 20 % - activitatea desurata in timpul semestrului, 80 % - nota la examen
Bibliografie minimală:
Notele de curs si curs autor Topografie si elemente de cadastru, IAIM, 1993