UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
Anul III, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3

ST-71 | Amenajări tehnico-edilitare

Departament: Științe Tehnice
Titular:
lect.dr.ing Alexandru Iatan
Obiective:
Insușirea cunoștințelor legate de amenajările tehnico-edilitare ale teritoriului și ale localităților, precum și înțelegerea relației de condiționare dintre acestea și dezvoltarea urbană.
Conținut:
Importanța amenajărilor tehnico-edilitare, caracterul interdisciplinar al acestora și inter-relaționarea cu nivelul de dezvoltare urbană.
Degradarea terenurilor și metode de ameliorare a acestora. Modalitati de amenajare a terenurilor si structura amenajarilor tehnico-edilitare.
Amenajarea complexă a apelor de suprafață.
Alimentarea cu apă a localităților: istoric, calitatea apei, cantități de apă necesare, scheme de alimentare cu apă, captarea apei, tratarea, transportul, înmagazinarea și distribuția apei; protecția sanitară a instalațiilor și construcțiilor sistemului de alimentare cu apă.
Canalizarea apelor uzate și pluviale. Sisteme și scheme de canalizare. Condiționări urbanistice severe. Structura sistemului de canalizare si posibilitati de ameliorare.
Epurarea apelor uzate. Tehnologii și instalații de epurare.
Managementul deșeurilor urbane: colectare, transport, depozitare ecologică, stații de incinerare.
Alimentarea cu gaze naturale. Sisteme complexe de alimentare cu gaze naturale.
Alimentarea cu căldură. Sisteme locale, centrale și centralizate de încălzire. Sisteme de cogenerare.
Alimentarea cu energie electrică. Retele de distributie de medie/joasa tensiune. Retele de curenti slabi.
Coordonarea rețelelor tehnico-edilitare. Galerii edilitare.
Sistematizarea subterană.
Tendințe în echiparea tehnico-edilitară a teritoriului și a localităților.
Aplicatii:
Studiu de caz privind reteaua de alimentare cu apa la o localitate de sub 5.000 locuitori.
Studiu de caz privind reteaua de alimentare cu apa la un oras cu peste 80.000 locuitori.
Studiu de solutie privind o centrala termica de cogenerare si analiza sistemului optim de distributie agent termic.
Studiu de caz privind retelele de transport al energiei electrice- joasa tensiune- pentru o aglomerare urbana.
Studiu de solutie privind integrarea retelelor edilitare intr-o zona urbana.
Analiza cost-eficienta a sistemelor alternative pentru prepararea agentului termic de incalzire precum si necesitati functionale ale acestor retele.
Studiu comparativ privind solutiile edilitare adoptate pentru doua capitale europene (Paris/Madrid).
Metoda de predare:
Prelegeri excatedra, studii de caz.
Mod de evaluare:
80% nota de examen + 20% nota participare individuală (teste la sfârșitul unor cursuri pe probleme expuse in cadrul acestora și lucrări de documentare)
Bibliografie minimală:
STOENESCU, Laurențiu, Amenajări tehnico-edilitare - Note de curs, Institutul de Arhitectură Ion Mincu, București, 1982;
ANGELESCU, Mircea, Rețele edilitare urbane, EDP, București, 1996;
STOENESCU, VERNESCU, Laurențiu D. Sistematizarea subterană, Ed. Tehnica, Buc. 1972;
*** Standarde și normative cu caracter obligatoriu, experimental și de recomandare.
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/