UT-118 Proiectare - intervenții de amenajare în teritoriu

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr.arh. Liviu Veluda
Colectiv:
Îndrumare activitate atelier (urbanism) Conf. dr. arh. Gabriel Pascariu Asist. dr. urb. Adrian Cioangher Asist. dr. urb. Eugen Marinescu Asist. dr. urb. Liviu Veluda drd. urb. Matei Radu Cocheci Îndrumare activitate atelier (peisagistică) lect. dr. arh. Simona Munteanu lect. dr. arh. Vera Marin drd. urb. Laura Tucan Coordonator proiect Conf. dr. arh. Gabriel Pascariu
Obiective:
Se urmărește dezvoltarea printr-o aplicație practică a capacității studenților de a aborda un studiu de nivel teritorial precum și de a se familiariza cu conținutul unui plan de amenajare a teritoriului și de a-și însuși tehnici și metode de analiză, diagnoză și întocmire a unor capitole specifice planurilor de AT. Proiectul reprezintă o aplicație a cunoștințelor teoretice pe care studenții le dobândesc urmând în paralel cursurile de "Introducere în dezvoltarea regională și amenajarea teritoriului", "Morfologia structural-tipologică a teritoriului" precum și o valorificarea a unor cunoștințe în domeniile sociologiei, economiei și statisticii, dobândite în anii precedenți de studiu. Tema oferă studenților prilejul de a studia și înțelege probleme de mediu, dezvoltare economică, demografie, infrastructură teritorială, organizare a sistemelor de așezări la nivel metropolitan, periurban, județean, regional. Obiectivul specific al proiectului este elaborarea unui scenariu de dezvoltare spațială la nivel de teritoriu intercomunal, periurban, metropolitan sau județean. Proiectul contribuie la dezvoltarea următoarelor competențe profesionale: descrierea și analiza alcătuirii funcționale și spațiale a așezărilor umane și a teritoriului, aplicarea prevederilor legislative și explicarea relațiilor instituționale referitoare la amenajarea teritoriului, urbanism, administrație publica și domenii conexe și abordarea integrată a dimensiunilor socio-economice, ecologice și culturale ale așezărilor umane și teritoriului. Proiectul contribuie de asemenea la dezvoltarea competențelor transversale privind lucrul și comunicarea în echipă și coordonarea de activități sectoriale sau globale.
Conținut:
Titlurile prelegerilor:
1. Lansarea temei de proiect, prezentarea zonei de studiu și cerințele temei; pregătirea planului de bază
2. Documente și strategii de dezvoltare spațială la nivel național și european; conceptul de coeziune teritorială și agendele teritoriale
3. Metode și tehnici de sintetizare și reprezentare grafică și de identificare a disfuncționalităților
4. Metode și tehnici de prezentare și comunicare

Activități practice și etape principale de elaborare:
• Activități îndrumate de atelier, verificări, corecturi. activități organizatorice
• Etape de lucru individual și în grup: colectarea și procesarea informațiilor preliminare și cercetarea documentației suport
• Etape de lucru în echipă: analiza situației existente pe domenii, sinteza analizei, SWOT și diagnostic, elaborarea scenariilor și schemelor de dezvoltare
• Redactare finală proiect – scenarii și scheme de dezvoltare teritorială
• Susțineri parțiale și corectură la panou, discuții
• Prezentare și susținere publică a proiectului
Metoda de predare:
participativa, atelier, discutii, corecturi, prezentari
Mod de evaluare:
evaluarea se face pe etape de predare și ia în considerare și activitatea pe parcurs
Bibliografie minimală:
Planuri și hărții topografice (ca suport de lucru)
• Documentații de amenajarea teritoriului (PATN, PATZ, PATJ)
• Studii elaborate în programul ESPON al UE; Atlas ESPON
• Date statistice din baza Tempo on-line a INS
• Legislație specifică: Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul (LATU) cu completările și modificările ulterioare; Legile pentru aprobarea secțiunilor PATN
• Planurile de dezvoltare regională ale regiunilor București-Ilfov și Sud-Muntenia
• Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2035
Observații:
Proiectul este elaborat în echipe de 4-5 studenți. Notarea proiectului se face luând în calcul atât activitatea individuală cât și cea comună / de echipă. Activitatea pe parcurs este apreciată și pe bază de fișe completate și predate la sfârșitul fiecărei săptămâni de lucru și a unui raport final de activitate.