UT-88 Politici și planuri de mobilitate

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 5
Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
Colectiv:
Mihaela Hermina NEGULESCU Associate Professor PhD. Architect & Urban Planner
Obiective:
Generale:
 dezvoltarea gândirii holistice și a capacității de abordare sistemică, integrată a planificării mobilității urbane ținând cont de determinările și influențele relevante din și în alte domenii de planificare a existenței umane
 Însușirea unor cunoștințe și a unor logici trans-disciplinare relevante și importante pentru planificarea mobilității urbane, cu accent pe aceea de coordonare cu planificarea spațială (abordarea de tip LUT – Land Use & Transport)
 Dezvoltarea spiritului critic, a apetenței și competenței pentru informarea și formarea continuă, a adaptabilității la schimbare prin logică profesională (nu doar prin acumulare de informații)
Specifice:
 Acumularea de competențe pentru elaborarea planurilor de mobilitate urbană durabilă (PMUD/ SUMP-Sustainable Urban Mobility Plans)
 Dezvoltarea capacității de a formula politici sectoriale și integrate de mobilitate
 Înțelegerea rolului urbanistului în echipe interdisciplinare de planificare a mobilității urbane
 Cunoașterea cadrului instituțional, legislativ și normativ cu relevanță pentru planificarea mobilității
 Înțelegerea schimbărilor ideologice, teoretice și practice de abordare și planificare a mobilității în logica sustenabilității
 Crearea unui cadru referențial specific prin studierea bunelor-practici europene de (re)modelare a mobilității prin politici specifice (integrate și sectorial) și planuri de mobilitate (identificarea, consultarea și studierea continuă a surselor principale de informare, europene și naționale)
Conținut:
1. Cadrul ideologic, legislativ, financiar și de cercetare European și național pentru domeniul mobilității urbane - repere (documente programatice, programe, legislatie) / 2 ore curs
1.1. Politica Europeană de mobilitate - dezbatere critică a documentelor programatice europene din domeniul Mobilitate & Transport, indicate în bibliografie
1.2. Urban Mobility Package / „Direcții de acțiune pentru mobilitate urbană” și arii tematice HORIZON 2020
1.3. Programe europene, programe operaționale
1.4. Baze de date, indicatori
2. Elemente de cadru general al planificării în țările europene – bune practici
2.1. Nivelurile teritoriale ale planificării mobilității (regional / metropolitan / aglomerație urbană - FUA; local; zonal)
2.2. Aspecte instituționale și administrative (intercomunalitate, autorități metropolitane, coordonare instituțională etc.)
2.3. corelare și coordonare transversală (la diverse niveluri teritoriale și interdisciplinară)
3. Politici integrate de mobilitate – Managementul integrat al mobilității - (Mobility Demand&Supply Management) - 2 ore
4-6. Politici sectoriale de mobilitate – 6 ore
4.1. Planificarea LUT (Land Use & Transport) – corelare planificare spaƫială și planificare transporturi / Planificarea LUM (Land Use&Mobility)
4.2. Politici pentru Tansport public
4.3. Politici pentru deplasări nemotorizate
4.4. Politici de parcare
4.5. Politici pentru Intermodalitate
4.6. Politica pentru transport de marfă și logistica urbană
4.7. Politica pentru siguranță rutieră
4.8. ITS în mangementul mobilității etc.
7-8. Planurile de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) / Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) - rol, caracteristici, metode de planificare și implementare / 4 ore curs
2.1. Caracteristicile SUMP /PMUD (comparație cu caracteristicile planurilor de circulație / trafic / transport, tradiționale)
2.2. Ciclu de proiectare – linii directoare / Guidelines SUMP
2.3. Structuri / conținut, instrumente și metode SUMP/PMUD (modele europene și PMUD pentru poli de creștere din România)
2.4. Date și indicatori SUMP/PMUD
2.5. Proiecte și implementare
9. Planuri de mobilitate la nivel regional/metropolitan – modele europene – 2 ore
10. Planuri de mobiltate la nivel local modele europene – 2 ore
11. Planuri de mobilitate la nivel zonal - proiecte integrate – 2 ore
12. Elemente de corelare a planificării spațiale cu planificarea mobilității.
Metoda de predare:
prelegeri, dezbateri, indrumare cercetare individuala
Mod de evaluare:
renthede-87-CRANUS
Bibliografie minimală:
Suport de curs:
 note de curs
 Negulescu, Mihaela Hermina, Mobilitate și formă urbană - aspecte teoretice, Ed. Universitară “Ion Mincu”, București, 2011 (carte de autor) - ISBN- 978-606-638-004
 Negulescu, Mihaela Hermina, practica urbanistică de remodelare sustenabilă a mobilității, Ed. Universitară “Ion Mincu”, București, 2011 (carte de autor) - ISBN – 978-606-638-005-8
Documente europene:
[1] Urban Mobility Package, EC- Mobility and Transport, dec. 2013
 Together towards competitive and resource efficient urban mobility
 Anexa - concept of Sustainable Urban Mobility Plans
 Deployment of Intelligent Transport System solutions in urban areas
 Urban logistics
 Urban access regulations
 Urban road safety
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm
[2] Linii directoare pentru dezvoltarea TEN-T, Parlamentul și Consiliul UE/ TEN-T guidelines, dec. 2013
[3] SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, Project Eltisplus, IEE , 2011.
[4] White paper 2011- Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, Bruxelles, 2011
[5] Planul de acțiune privind mobilitatea urbană /Action Plan on Urban Mobility, Comisia Comunităților Europene, Bruxelles, 2009
[6] Cartea verde - către o nouă cultură a mobilității urbane/ Green paper -Towards a new culture for urban mobility, Comisia Comunităților Europene, Bruxelles, 2007

Site-uri Web (portaluri de specialitate, baze-de-date, site-uri etc.)
 ELTIS web portal on urban transport and mobility; http://www.eltis.org - Case studies
 EPOMM - the European Platform on Mobility Management,
 SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, Project Eltisplus, IEE , 2011. http://www.mobilityplans.eu/
 EUROPEAN COMISSION – TRANSPORT; MOBILITY & TRANSPORT http://ec.europa.eu/transport/urban/urban_mobility/urban_mobility_en.htm
 CIVITAS Initiative ; http://www.civitas-initiative.eu/main.phtml?lan=en
 ESPON European Spatial Planning Observation Network: www.espon.eu/
 CODATU (Cooperation for urban mobility in the developing world) - http://www.codatu.org
 UITP-INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PUBLIC TRANSPORT - http://www.uitp.org/about/index.cfm
 CITIES FOR MOBILITY - http://www.cities-for-mobility.net
 THE TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK EXECUTIVE AGENCY -http://tentea.ec.europa.eu/CARFREE.COM -http://www.carfree.com/
 TRANSPORT LEARNING, http://transportlearning.net,
 The EUROPEAN INTERMODAL ASSOCIATION http://www.eia-ngo.com/
Proiecte europene din domeniul mobilităƫii urbane:
*** TRANSLAND - Integrarea (planificării) transportului cu urbanismul, Raport final, Programul Cadru 4 de Cercetare Dezvoltare al CEE, 2000
*** TRANSPLUS - Politici integrate de utilizare a terenului și transport durabil – Raportul final, proiect finanțat de Comisia Europeană sub Programul Cadru 5, Comisia Europeană – Energie, Mediu și Dezvoltare Durabilă, 2003
*** SESAME - Relații între forma urbană și practicile de mobilitate – Programul Cadru 4 de Cercetare Dezvoltare al CEE, 1999
+ ADVANCE, PUSH&PULL, CARO, POLY SUMP, ADONIS, CITY-HUB, NODES, etc.