UT-37 Servicii publice și echipare tehnico-edilitară

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L | Credite ECTS: 2
Titulari:
Dep. PUDT
asist.dr.urb. Laura Tucan
Obiective:
însușirea principiilor si normelor generale privind echiparea tehnico- edilitara a localităților înțelegerea rolului si a importantei acestora in funcționarea unei așezări urbane formularea și înțelegerea normelor constructive si de reglementare privind incadrares acestor utilități in planul de amenajare generala al unei localități; definirea relației intre dotările edilitare si dezvoltarea urbana.
Conținut:
1 Introducere. Rolul si necesitatea cursului. Rețele edilitare: tipuri, scop, importanta. Relația amenajări tehnico- edilitare, dezvoltare urbana.
2 Amenajarea complexa a corpurilor de apa in perimetru urban. Managementul apelor urbane.
3 Alimentarea cu apa a localităților: istoric, surse de apa, calitatea apei, schema generala a unui sistem de alimentare cu apa, captarea apei.
4 Alimentarea cu apa a localităților: debite de calcul pentru sistemul de alimentare cu apa; transportul si inmagazinarea apei, tratarea si distribuția apei; protecția sanitara a sistemului de alimentare cu apa.
5 Colectarea si evacuarea apelor uzate: tipuri de ape uzate; debite de calcul; sisteme de colectare si transport a apelor uzate; elemente constructive.
6 Colectarea si evacuarea apelor uzate: norme si indicatori de calitate; epurarea apelor uzate; procese si instalații de epurare; constrângeri legislative.
7 Managementul deșeurilor urbane: clasificarea deșeurilor, colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deșeurilor; evacuarea nămolurilor din stațiile de epurare; norme legislative.
8 Rețele si instalații pentru transportul si distribuția gazelor naturale; folosințe; tipuri de utilizatori; principii, elemente constructive, norme de reglementare.
9 Surse si rețele pentru distribuția energiei termice; utilizatori; sisteme locale, sisteme centrale.
10 Distribuția energiei electrice; tipuri de rețele; elemente constructive, norme de reglementare.
11 Galerii edilitare multifuncționale; rolul, concepția, proiectarea si mobilarea galeriilor edilitare.
12 Managementul utilităților urbane subterane.
13 Impactul rețelelor tehnico - edilitare asupra mediului.
14 Dezvoltarea rețelelor urbane in România: perspective in vederea indeplinirii aquis-ului comunitar. Tendințe actuale in echiparea tehnico edilitara a localităților.
Metoda de predare:
Prelegeri teoretice, diagrame, scheme suport; proiecție power point - studii de caz. Materiale cursuri predate - sinteză format electronic.
Mod de evaluare:
Examen scris cu conținut teoretic la sfârșitul semestrului. Frecvența la curs este condiție obligatorie pentru admiterea la susținerea examenului final (minim 70 % din total ore). Nota finală se formează din nota obținută la examen (70%) și nota obținută pentru susținerea referatului elaborat pe parcursul semestrului(30%).
Bibliografie minimală:
1. Stoenescu L, - Amenajări tehneo - edilitare. Note de curs. Institutul de Arhitectura Ion Mincu, București, 1982
2. Angelescu M., - Rețele edilitare urbane, EDP București, 1996 3. Vernescu D.
3. Stoenescu L, oordonarea lucrărilor din subsolul orașelor; sinteza documentara. Institutul de Arhitectura Ion Mincu, București, 1975;