UT-96 Metode de prezentare în amenajarea teritoriului

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 9
Titular:
lect.dr.urb. Liviu Veluda
Colectiv:
conf.dr.arh Gabriel Pascariu, lect. dr. urb. Liviu Veluda, asist.dr.urb. Matei Radu Cocheci
Obiective:
Obiectivul activității de atelier constă în familiarizarea studenților cu tehnicile și metodele de reprezentare grafică utilizate în proiectele de amenajarea teritoriului și dobândirea de abilități de realizare a unor reprezentări de dificultate medie și ridicată precum și a capacității de a înțelege, interpreta, explica diferitele forme de reprezentare grafică. Diferitele tehnici și metode de reprezentare grafică implică și o cunoaștere și utilizare a unor programe de grafică pe calculator, capacitatea de a prelucra și procesa șiruri de valori, de a înțelege și interpreta indicatori și alte elemente ce caracterizează teritoriul din punct de vedere fizico-geografic, economic, social, cultural sau al stării mediului. Proiectul urmărește valorificarea cunoștințelor dobândite de studenți în programele de licență și omogenizarea abilităților de interpretare, prelucrare și reprezentare a informației de tip statistic.
Conținut:
Proiectul constă în realizarea a 4 teme practice, care reprezintă etape relativ egale și succesive de exersare și înțelegere a unor metode și tehnici specifice de reprezentare.
• Tema 1 – elaborarea de fișe documentare
Tema implică realizarea unei cercetări documentare și întocmirea unor fișe comentate referitoare la modalități de reprezentare grafică și analiză statistică din documentații de amenajarea teritoriului și dezvoltare regională.
• Tema nr. 2: întocmirea de scheme logice
Tema implică o analiza a unor texte și ilustrarea anumitor fragmente /părți ale acestora prin scheme logice, diagrame, grafuri, tabele sugestive și adecvate.
• Tema 3 – întocmirea unei cartograme
Tema implică întocmirea unei cartograme tematice și parcurgerea fazelor pregătitoare aferente acesteia: pregătirea suportului de lucru, selectarea datelor, calcularea indicatorilor, ordonarea acestora și stabilirea categoriilor valorice, redactarea cartogramei și a unor diagrame relevante.
• Tema nr. 4: reprezentări ale sistemelor de localități
Tema implică analiza unor planșe de profil și în întocmirea unor scheme și cartograme relevante precum și parcurgerea fazelor pregătitoare aferente acestora: pregătirea suportului de lucru, selectarea datelor, calcularea indicatorilor, alegerea tehnicilor de reprezentare adecvate.
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări video, discuții pe planuri și documentații de amenajarea teritoriului, exerciții de atelier.
Mod de evaluare:
Nota finală este rezultatul mediei ponderate a notelor la cele 4 teme.
Bibliografie minimală:
1. Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul în MO 373 /2001 (cu completările și modificările ulterioare)
2. Legea 5 /2000 pentru aprobarea PATN – Secțiunea III – Zone protejate, MO 152 /2000
3. Legea 351 /2001 privind aprobarea PATN – Secțiunea IV – Rețeaua de localități, MO 408 / 2001
4. Ordinul MLPAT 91/1991 privind aprobarea formularelor, a producerii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute în legea 50 /1991 în MO 228/1991 (abrogat, dar util pentru partea de semne convenționale)
5. Studii și documentații de amenjarea teritoriului: www.mdrt.ro, www.urbanproiect.ro, www.incerc.ro etc.
6. Studii din cadrul programului ESPON: www.espon.org
7. Diverse lucrări de profil în funcție de temele de atelier
8. Suport de curs