UT-95 Sinteze ale analizelor teritoriale

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 9
Titular:
lect.dr.urb. Liviu Veluda
Colectiv:
conf.dr.arh. Gabriel Pascariu, asist.dr. Liviu Veluda
Obiective:
Scopul proiectului și al activității de atelier este familiarizarea studenților cu metodele de prelucrare și interpretare a datelor și informațiilor din studiile și documentațiile de amenajarea teritoriului și de realizare a unor sinteze relevante, clare și expresive în conținut și reprezentare ca bază pentru formularea argumentată a unei strategii și a unor scenarii / propuneri de dezvoltare. În urma parcurgerii acestei etape de învățare, studenții vor dobândi abilități de a realiza sinteze sectoriale și de ansamblu pentru planurile de amenajare a teritoriului și dezvoltare regională.
Conținut:
Activitatea de atelier constă în realizarea de sinteze scrise și desenate pentru documentații de amenajare a teritoriului și dezvoltare regională. Vor fi studiate și sintetizate principalele domenii de analiză teritorială: cadrul natural, rețeaua de localități, infrastructura teritorială, economia, populația, starea mediului și ariile protejate, relațiile supra-teritoriale.
Proiectul cuprinde:
1. sinteze scrise pe domenii /capitole /subcapitole de analiză, care vor conține un text concis și structurat și date statistice relevante, organizate tabelar, cu precizarea surselor informațiilor;
2. identificarea elementelor de potențial (Puncte Tari) și a disfuncționalităților (Puncte Slabe), pe domenii /capitole /subcapitole de analiză, concisă, organizată și prezentată în format tabelar și ilustrată prin scheme logice, cartograme, diagrame (se va elabora și un diagnostic sectorial preliminar);
3. evaluare globală: exprimarea în scris și grafic a unui diagnostic general bazat pe o sinteză finală și globală a analizei și formularea obiectivelor de dezvoltare (se vor adăuga și elemente de context: oportunități și amenințări; analiza PEST);
4. exprimarea unui concept de dezvoltare a teritoriului studiat, formularea de scenarii alternative, etape de implementare, acțiuni etc.
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări video, discuții pe planuri și documentații de amenajarea teritoriului, exerciții de atelier.
Mod de evaluare:
Evaluarea se face pe tot parcursul proiectului prin notarea fazelor intermediare și a celei finale și ponderarea notei finale.
Bibliografie minimală:
• Studii și documentații de amenjarea teritoriului: www.mdrt.ro, www.urbanproiect.ro, www.incerc.ro etc.
• Studii din cadrul programului ESPON: www.espon.org
• INS, Tempo on-line
• Observator Teritorial MDRAP
Bibliografia este adaptată în funcție de teritoriul selectat și conținutul detaliat al temei.
Observații:
Proiectul cuprinde mai multe faze de elaborare și se elaborează atât în echipă cât și individual și se susține în fața unei comisii