UT-121 Proiect disertație - fundamentare

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 3P | Credite ECTS: 8
Titular:
conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
Colectiv:
Conf. dr. arh. Gabriel Pascariu, lect. dr. arh. Florin Mureșanu
Obiective:
Realizarea unei lucrări de planificare teritorială cu caracter complex, la niveluri teritoriale de tip periurban, metropolitan, județean, sub-regional sau regional, implicând elaborarea de analize și studii sectoriale și spațiale urmate de sinteze și diagnostic, luând în considerare aspecte legislative și instituționale specifice precum și rolul proceselor participative din teritoriul de studiu.
Conținut:
Proiectul cuprinde 2 faze de eleaborare și mai multe sub-faze, respectiv:
Faza 1:
Alegere arii de studiu, documentare
Documentare, culegere date
Analize sectoriale / teritoriale
Redactare piese scrise și desenate / predare și susținere faza 1 (preliminară)
Faza 2:
Sinteză analize, identificare probleme, actori / SWOT
Formulare diagnostic preliminar
Integrare feed-back faza 1, revizuire și corelare propuneri
Redactare piese scrise și desenate / predare și susținere faza 2 (finală)

Pe parcursul proiectului, studenții aplică modele și metode de cercetare, analiză, sinteză și diagnoză specifice planificării teritoriale / regionale și exersează utilizezarea corectă și adecvată a terminologiei specifice referitoare la planificare integrată, coeziune teritorială, capital teritorial, arii funcționale, parteneriate și guvernanță teritorială.
Metoda de predare:
Îndrumare atelier, sesiuni interactive, prezentări, discuții
Mod de evaluare:
Criterii generale de notare și mod de evaluare:
• participativitate la activitatea de atelier
• capacitatea de documentare, prelucrare și sinteză
• capacitatea de interpretare a raporturilor cantitative / calitative identificate
• creativitate / originalitate
• logica demersului urmat
• calitatea și unitatea reprezentărilor grafice
• capacitatea de comunicare, colaborare, lucru în echipă (după caz)

faza 1 – 40%; faza 2 – 40%; activitate pe parcurs (inclusiv prezentări) – 20%
Bibliografie minimală:
• CE (2010) EUROPA 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii.
• CE (2017) My Region, My Europe, Our Future Al șaptelea Raport de coeziune economică, socială și teritorială.
• ESPON project ET2050: Territorial Vision for Europe towards 2050; Vision and Scenarios for the European Territory towards 2050. Making Europe Open and Polycentric. (https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ET2050_Territorial-Vision.pdf)
• MDRAP (2015), Strategia de Dezvoltare Teritorială a României România policentrică 2035 Coeziune și competitivitate teritorială, dezvoltare și șanse egale pentru oameni.
• MIFE (2020) Acordul de parteneriat – România 2021-2027.
• Ministry of Infrastructure and Environment NL Agency Energy and Environment (2014), Functional Urban Areas and their contribution to economic growth.
• Nordregio & partners (2005), Potentials for polycentric development in Europe (ESPON 111) – final report.
• Planurile de dezvoltare regională 2014-2020 și 2021-2027 (site-uri ADR-uri).
• Programele Operaționale Regionale 2021-2027 (site-uri ADR-uri).
• TUV & partners (2012), POLYCE - Metropolisation and Polycentric Development in Central Europe (ESPON 2013) – final report.
• UAUIM & parteneri (2014), Studiu de fundamentare în vederea actualizării PATN – secțiunea rețeaua de localități - Etapa a III-a.
• TERRITORIAL AGENDA 2030. A future for all places (2020).
• THE NEW LEIPZIG CHARTER. The transformative power of cities for the common good (2020).
Observații:
Disciplina răspunde cerințelor pieței de a pregăti profesioniști competenți pentru a activa în sectorul public sau privat în domeniul planificării spațiale la nivel teritorial / regional.