UT-105 Programarea și implementarea proiectelor

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C+1L | Credite ECTS: 6
Titular:
prof.dr.ing Oana Luca
Obiective:
Scopul disciplinei este familiarizarea studenților cu etape ale pregătirii și implementării unor proiecte de dezvoltare susținute din fonduri europene nerambursabile. Disciplina are o componentă teoretică și una practică și valorifică o serie de cunoștințe și abilități dobândite în anul anterior de pregătire și este complementară altor discipline studiate în cursul aceluiași semestru (planificare strategică, analiză cost-beneficiu și ciclul de proiect, dezvoltarea regională în UE și în România). Componenta teoretică asigură dobândirea de cunoștințe generale privind întocmirea documentației pentru obținerea finanțării de proiecte din fonduri europene precum și cunoștințe specifice privind modul de implementare a proiectelor de dezvoltare urbană și regională. Componenta practică oferă studenților cadrul necesar înțelegerii procesului complex de structurare a unui program de dezvoltare și de identificare și definire a proiectelor în corelare cu o strategie și un plan de acțiune.
Conținut:
a. Prelegeri:
1. Proiecte și programe. Surse de finanțare și programe de dezvoltare
2. Programe operaționale în România
3. Criterii de selecție a proiectelor; costuri eligibile.
4. Documentația pentru scrierea unei cereri de finanțare. Studiu de caz
5. Documentația pentru evaluarea proiectelor și obținerea finanțării. Studii de caz
6. Implementarea proiectului. Etapele achiziției publice și bune practici. Studiu de caz
7. Prevederi generale și speciale ale contractelor de investiții
8. Monitorizarea proiectelor. Criterii și indicatori de performanță

b. Lucrări practice:
1. Analiza comparativă a unor documente de programare / dezvoltare cu caracter complex (Planuri Integrate de Dezvoltare) din țări State Membre ale UE
2. Analiza critică a unor documente de programare pentru Poli de dezvoltare și Poli de creștere și elaborarea de strategii și scheme de dezvoltare spațială alternative
3. Identificarea de proiecte de dezvoltare cu grade diferite de complexitate și întocmirea de fișe de proiecte și a unor cereri de finanțare pentru proiecte de infrastructură cu impact major
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări video, discuții și activități de îndrumare de atelier
Mod de evaluare:
Evaluarea activității pe parcursul semestrului la atelier și examinare pe bază de lucrare scrisă / referat.
Bibliografie minimală:
1. Legea achizițiilor publice
2. Manual pentru identificarea, pregătirea și evaluarea proiectelor mari de infrastructură regională, septembrie 2004
3. Oana Luca et al: Managementul proiectelor de infrastructură, Editura Conspress, 2003
4. Programele Operaționale in România
5. Planuri Integrate de Dezvoltare Urbană
6. Planuri de dezvoltare / documente de programare pentru diferite regiuni / orașe în funcție de opțiunile individual și de tema de proiectare
7. Date statistice