UT-104 Planificarea strategică și dezvoltare teritorială

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 5
Titular:
lect.dr.urb. Matei Radu Cocheci
Colectiv:
conf.dr.arh. Gabriel Pascariu, asist.drd.urb Paul Mureșan-Iuga
Obiective:
Cursul urmărește familiarizarea studenților din anul 2 de master, cu conceptele și noțiunile de bază privitoare la planificare strategică și cunoașterea unor metode și tehnici de analiză, programare, evaluare și lucru în grup, continuând și dezvoltând abilități dobândite în activitățile practice de atelier din semestrele anterioare. Cursul oferă informații privitoare la evoluția conceptului de planificare strategică în sfera companiilor private și urmărește modul în care acest concept a fost preluat și folosit în sfera publică și în planificarea spațială. Cursul are un pronunțat caracter aplicativ, orele de seminar fiind alocate realizării de lucrări și exerciții specifice.
Conținut:
Titlurile cursurilor:
1. Introducere și scurt istoric cu privire la planificarea strategică
2. Etapele procesului de planificare strategică
3. Planificarea strategică și dezvoltarea spațială
4. Planificare strategică și dezvoltarea regională
5. Cadru instituțional și actori implicați în procesele de planificare spațială și regională
6. Instrumente ale planificării strategice: SWOT, matricea cadrului logic, arborele – problemă, arborele – obiectiv etc.
7. Studii și cercetări recente privitoare la planificare strategică, exemple de strategii de dezvoltare spațială; analize comparative
Teme practice și exerciții:
1. Aplicații ale instrumentelor de planificare strategică
2. Conceperea unei strategii de rezolvare a unei situații concrete sau imaginare
3. Întocmire diagrame Gantt și analize SWOT,
4. Întocmirea unei Matrici a Cadrului Logic ( MCL)
5. Cercetări și fișe documentare
Metoda de predare:
prelegeri ex-cathedra, dezbateri și analize de text, exerciții de echipă și individuale
Mod de evaluare:
Activități pe parcurs /teste și lucrări practice și examen final pe bază de referat.
Bibliografie minimală:
1. Bryson, J., (2002) Planificarea strategică pentru organizații publice și nonprofit, ed. ARC, 2002.
2. Mintzberg, M., (2008) Ascensiunea și declinul planificării strategice, ed. Publica.
3. Pascariu, G., (coord.), (2004) Model conceptual și metodologic pentru stabilirea sistemului de relații specifice planificării strategice regionale în România, din perspective dezvoltării durabile a zonelor funcționale, proiect AMTRANS 1A01 (sinteza cercetării), UAUIM.
4. Rădulescu, M., (coord.), 2009, Metodologie cadru privind elaborarea documentelor de planificare strategică teritorială potrivit practicilor europene în domeniu, UAUIM, CICADIT.
5. *** Ghid propus de The Economist Books pentru "STRATEGIE", (1998) ed. Nemira.
6. *** Manual de planificare strategică, (2009) GoR-SGG (www.sgg.ro/index.php?politici_publice_documente)
7. Strategii și programe din state europene sau din România (SDTR, Planuri regionale, PATJ-uri etc.)