UT-101 Modele de organizare teritorială

Facultatea de Urbanism / Amenajarea Teritoriului și Dezvoltare Regională
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 5
Titular:
conf.dr.geogr Radu Săgeată
Obiective:
Cursul se referă la organizarea administrativă a teritoriului și la modalitățile în care aceasta determină politicile de dezvoltare teritorială. Studenții sunt familiarizați cu noțiuni de politică administrativă și cu evoluția unităților administrativ – teritoriale și a rețelei de localități din România. De asemenea este prezentată diversitatea și logica formelor de organizare administrativ-teritorială din Europa și mai ales din spațiul UE.
Conținut:
Titlurile cursurilor:
1. Modele teoretice de regionare politico-administrativă.
2. Standardizarea regională în Uniunea Europeană. Nomenclatorul unităților teritorial-statistice (NUTS).
3. Modele de regionare politico-administrativă în state cu democrații avansate.
4. Modele de regionare politico-administrativă în spațiul central și est european.
5. Reformele administrative post-comuniste. Direcții și tendințe.
6. Organizarea administrativ-teritorială în România: evoluție, disfuncții și perspective.
7. Teritoriul național: evoluție, organizarea administrativă, unitățile administrativ-teritoriale.
8. Cooperarea intercomunală și dezvoltarea regională în România.
9. Regionalizarea ca proces și forme de manifestare în spațiul Uniunii Europene.
10. Optimizarea organizării administrativ-teritoriale a României între tradiție și actualitate, între necesitățile politice și realitățile teritoriale.
Teme practice și exerciții:
Analiza și explicarea logicii unor modele de sisteme administrative teoretice și reale.
Metoda de predare:
prelegeri, dezbateri și analize de text, exerciții de echipă și individuale
Mod de evaluare:
testare pe parcurs, susținere referat în sesiune
Bibliografie minimală:
1. Ianoș, I. (1987), Orașele și organizarea spațiului geografic, Edit. Academiei, București, 149 p.
2. Ianoș, I. (2000), Sisteme teritoriale. O abordare geografică, Edit. Tehnică, București, 197 p.
3. Ianoș, I. (2005), Dinamica urbană. Aplicații la orașul și sistemul urban românesc, Edit. Tehnică, București, 213 p.
4. Nistor, I.-S. (2000), Comuna și județul. Evoluția istorică, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 215 p.
5. Oroveanu, M.-T. (1986), Organizarea administrativă și sistematizarea teritoriului R.S. România, Edit. Științifică și Enciclopedică, București, 345 p.
6. Săgeată, R. (2006), Deciziile politico-administrative și organizarea teritoriului. Studiu geografic cu aplicare la România, Edit. Universității Naționale de Apărare „Carol I” & Edit. Top Form, București, 393 p.
7. Săgeată, R. (2014), The Urban Systems in the Age of Globalization. Geographical Studies with Focus on Romania, Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 256 p.
8. Legea nr. 2/1968 privind Organizarea administrativă a teritoriului României.