UT-87 Cadrul instituțional al dezvoltării durabile

Facultatea de Urbanism / Proiectare și Planificare Urbană
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titulari:
asist.dr.urb. Serin Geambazu
lect.dr.arh. Vera Marin
Colectiv:
invitat permanent - drd. arh. Claudia PAMFIL
Obiective:
Disciplina pune accent pe competențe cognitive și activitățile didactice urmăresc utilizarea corectă a unor noțiuni și concepte ca: democrație reprezentativă, bună guvernare, politici publice, cadru instituțional, responsabilitate instituțională, dezvoltare durabilă, actor urban, documentație de urbanism, abordare integrată, etc.

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenții vor fi capabili să:
 Explice drepturile omului în relație cu mediul construit
 Analizeze o situație din perspectiva echilibrului între domeniile de dezvoltare (social, economic, protecția mediului) = dezvoltare durabilă
 Utilizeze noțiuni specifice: avizare, aprobare, participare, concertare, etc.
 Descrie rolul profesioniștilor mediului construit în sistemul de actori care influențează transformarea acestuia
 Înțeleagă necesitatea colaborării între domenii în planificare și proiectare urbană: științe politice și administrative, sociologie, antropologie, economie, drept, etc.
 Analizeze interesele și interacțiunile între actorii urbani implicați într-un proiect (studiu de caz) astfel încât să poată identifica relații cauză-efect în procesele de transformare a spațiului
Conținut:
-Definiția și principiile dezvoltării durabile.
-Nevoile oamenilor, spațiul și instituțiile care răspund nevoilor - Spațiul și problemele sociale: discriminarea, infracționalitatea, conflictele sociale, corupția, sărăcia. Dollarstreet.
-Drepturile omului în relație cu dezvoltarea și spațiul. Drepturile comentate din perspectiva spațiului ca suport pentru drepturile omului - Exemple comentate de studenți din articole mass media – lipsa accesului sau spații supra-aglomerate pentru educație și sănătate, locuința improvizată (informal settlements), etc.
-Cele trei sectoare ale societății - Instituții și organizații publice, private, non-profit/non-guvernamentale
-Decizii publice și spațiu. cât de public este interesul public? Influențe în procese de luare a deciziilor. lobby și advocacy
-Reprezentanții aleși ai grupurilor sociale în oraș, priorități diversificate - Joc de rol – consilierii locali argumente pro & contra unui proiect de investiții inspirat din realitate
-Rețele, norme și încredere; Comunității civice - solidaritate, participare civică. Jane Jacobs.
-bună guvernanță urbană și rolul profesioniștilor - ECTP - Carta participarii (2015), Carta de la Leipzig (2007), Noua Carta de la Leipzig (2020)
-Instrumente pentru promovarea dezvoltării durabile - Resurse alocate în funcție de strategii, programe, proiecte care demonstrează aplicarea principiilor dezvoltării durabile
-Roluri instituționale în dezvoltarea durabilă la diverse scări - Organizații/Instituții internaționale, europene, naționale, regionale, locale
-Rolurile urbanistului definite de ECTP - European Council of Town Planners - traducător al mizelor schimbării, „concretizarea” lor în spațiu înainte de a fi realizate. Proceduri și metode.
-tipuri de Plan Urbanistic Zonal - Etape și actori în elaborarea și aprobarea unei documentații de urbanism în România
-Tehnici și instrumente de analiză și consultare - ordinul 2701/2010 - prezentarea structurii pentru studiul de caz
- Schimbări climatice și responsabilități - măsuri, reflectarea în rolurile actorilor în planificare și proiectare urbană. Climate Action: Acordul de la Paris (la nivel global), European Green Deal

Metoda de predare:
Prelegeri cu prezentari de imagini digitale, discuții ghidate, prezentări ale studenților bazate pe lucrul individual sau în echipă (cercetare pe internet, în bibliotecă, pe teren, reflecție, exerciții la clasă). Studenții vor fi obișnuiți să folosească motoarele de căutare pentru un obiectiv foarte precis, și să prelucreze într-un mod clar informația astfel obținută.
Mod de evaluare:
Participare la discuțiile ghidate și la exercițiile propuse în cadrul întâlnirilor: 60%
Lucrare individuală: eseu predat în sesiune, și cu susținere 40% (20h lucru individual)
Bibliografie minimală:
 Declarația Universală a Drepturilor Omului
https://www.apador.org/wp-content/uploads/2014/02/manual-DO-proof.pdf

 Urban Planning for City Leaders, UN HABITAT, 2012

 2015: ECTP Carta participarii
http://ectp-ceu.eu/index.php/en/16-non-categorise/336-sign-charter

 Carta de la Leipzig (2007)
 Noua Carta de la Leipzig (2020)

 Carta Consiliului European al Urbaniștilor: APPENDIX A: THE FIELD AND NATURE OF THE PROFESSIONAL TOWN PLANNER'S, APPENDIX B: EDUCATION AND TRAINING

 Părți din Legea 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare

 Ordinul 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, publicat in Monitorul Oficial nr. 47/19.01.2011, dat in baza art. 57 si 61 din Legea nr. 350/2001 si art. 13 alin. 6 din HG 1631/2009

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement