UT-65 Administrație publică și management

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titulari:
arh. Claudia Pamfil
Dep. P.D.U.T.
Obiective:
Cursul urmărește aprofundarea unor cunoștințe privind administrația publică în România, dar și înțelegerea rolurilor pe care și le poate asuma profesionistul urbanist, în cadrul instituțiilor administrative de la diverse niveluri; el se situează complementar cu cursurile de planificare și de legislație din semestrul 6, anul 3.
Conținut:
Cursul face parte din modulul “Urbanismul în Administrație” corelandu-se cu celelalte discipline. Domeniile urbanismului, amenajării teritoriului și peisagisticii sunt abordate prin prima preocupărilor administrației publice: definirea, urmărirea și apărarea interesului public, abordarea sustenabilă, rolul profesionistului urbanist/peisagist în administrația publică, ca expert și ca participant în triunghiul politic-profesie-comunitate. Cursul abordează organizarea și funcționarea administrației publice, examinând detaliat responsabilitățile; este abordată problematica de racordare la practici utilizate în UE.
Ținând seama de desfășurarea concentrată a cursului în primele săptămâni ale semestrului, structurarea acestuia are în vedere alternarea prelegerilor cu exerciții desfășurate în clasă, precum și cu scurte teme elaborate în echipe de 3-4 colegi (încărcare 60% din numărul de ore afectat disciplinei).
Prelegerile se concentrează asupra următoarelor subiecte: (a) dreptul de proprietate și interesul public, (b) organizarea administrativ-teritorială, (c) administrația publică centrală, (d) administrația publică locală, (e) relațiile între nivelurile administrative, (f) competențele administratiei privind documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului, (g) politicile publice integrate și sectoriale, (h) arhitectul șef, (i) tema de planificare/proiectare, (j) susținerea și avizarea documentațiilor, (k) evaluarea comparativă a documentațiilor, (l) justificarea oportunității unei intervenții urbane, (m) lucrul cu comunitatea, (n) comunicare intra și extra instituțională, Registrul Urbaniștilor din România.
Subiectul temelor elaborate de către studenți vizează: înțelegerea și prezentarea pentru decidenți a problemelor cu care se confruntă o zonă urbană, pentru declanșarea unei intervenții, redactarea unei poziții a unui ipotetic “actor urban” din zona respectivă, elaborarea unei teme de planificare-proiectare, redactarea unui scurt memoriu de intervenție din perspectiva proiectantului (4 teme).
Metoda de predare:
Așa cum s-a arătat mai sus sunt folosite prezentările teoretice cu exemplificări, discuțiile cu subiect anunțat, împreună cu prezentarea temelor de către studenți și comentarea/dezbaterea/ evaluarea acestora. Rolul de evaluator pe care trebuie să și-l asume studenții este considerat un exercițiu important pentru practicarea profesiunii în administrația publică, solicitând abilități de evaluare, sinteză, redactare de text, comunicare
Mod de evaluare:
Examen (40%), evaluarea activității în sala de clasa-participarea la discuții/evaluări/comentarii (20%) și evaluarea contribuției la temele elaborate în echipe (40%)
Bibliografie minimală:
1.Constituția Romaniei, Legea Urbanismului și Amenajării Teritoriului, Legea Administrației Publice Locale.
2.Revista Urbanismul-Serie Noua, nr. 7-8, 11.
3. Castells, Manuel, End of Millennium, 1998, Blackwell Publishers Oxford.
4. Cristea, Doina, Prezentarea privind abordarea strategică a dezvoltarii Bucurestiului, comisia de excelență a Primarului General, Bucuresti 2009.
5. Bryson, John, Strategic planning for public and non profit organizations, Jossey-Bass, John Wiley, New York
6.Sandu, Alexandru, Eseuri de urbanism și arhitectură, Fundația Arhitext Design, Bucuresti 2007
7. Guvernul Romaniei - MDLPL, Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială Romania 2030, MDLPL București 2008
8. Hamburg(f.a.) Masterplan for HafenCity Urban Development, 2006, www.HafenCity.com
Bucuresti site-ul oficial al Primăriei Generale.