UT-115 Patrimoniu natural și construit

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 1
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
lect.dr.urb. Adrian Cioangher
Colectiv:
Departament Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Obiective:
Cursul își propune să introducă studentul în problematica PATRIMONIULUI cu referință la sub ansamblurile de patrimoniu natural/antropic în vederea conservării, re-modelării, modernizării, viabilizării, [re]integrării acestora in circuitul socio-economic si socio-cultural. Cursul are drept obiectiv atât însușirea modului de identificare, clasare și operare [privind exhaustiv] valorile patrimoniului natural și antropic [urban-rural], cât și formarea urbanistului generalist în vederea susținerii avizate a unor acțiuni de evaluare, administrare, management și proiectare în raport cu patrimoniul natural și antropic.
Conținut:
Conținut: 1.Curs introductiv - definirea patrimoniului 2. Geneza patrimoniului 3. Patrimoniul în România 4. UNESCO - teorie 5. UNESCO - Criterii, Etape, Tipuri de elemente de patrimoniu 6. Zonele de protecție și zonele tampon (buffer zone) ale elementelor de patrimoniu 7. Lucrare - Aplicație 1 8. Patrimoniu „ADN” al planetei și al umanității 9. Statistici și dosare de nominalizare Lista Patrimoniului Mondial 10. Patrimoniul Cultural UNESCO - Tipologii 11. Patrimoniul UNESCO în Romania 12. Lucrare - Aplicație 2 13. Elemente de patrimoniu înscrise în Lista Indicativă a UNESCO 14. studii de caz - exemple și Recapitulare
Metoda de predare:
prelegeri ex-catedra [PPS]
Mod de evaluare:
Referat-propunere [pseudo-dosar] pentru un obiectiv de patrimoniu arhitectural, urbanistic, mobil, imaterial sau natural din România
Bibliografie minimală:
CHOAY, Francoise, Alegoria Patrimoniului, Editura Simeria, București, 1998 HARHOIU, Dana, București un oraș între orient și occident - Bucarest une ville entre orient et occident, Ed. Simetria, București, 1997, pp. 32; *** Carta de la Veneția pentru conservarea și restaurarea monumentelor și siturilor, 1964 *** Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, UNESCO, Paris, 1972 *** Carta pentru conservarea orașelor și zonelor istorice, Carta de la Toledo, ICOMOS, 1986 *** Carta de la Washington pentru salvgardarea orașelor istorice, ICOMOS, 1987 *** Convenția europeană a peisajului, Florența, 2000 *** Legislație națională privind protecția monumentelor […], patrimoniului cultural mobil și imaterial și patrimoniului natural *** Preparing World Heritage Nominations, Paris, UNESCO, 2011 *** Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas, 2017 *** Davos Declaration – Towards a High-quality Baukultur for Europe, 2018.
Observații:
Cursul este obligatoriu pentru curricula programului • Urbanism și Administrarea Teritoriului