UT-114 Legislație EU

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C | Credite ECTS: 2
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titulari:
lect.dr.urb. Mihai Moțcanu- Dumitrescu
urb. Paul Muresan Iuga
Obiective:
Cursul urmărește înțelegerea de către studenți a raporturilor dintre legislația națională și cea comunitară cât și cunoașterea documentelor de baza în urbanism adoptate la nivelul Uniunii Europene
Conținut:
Disciplina face parte din modulul de Planificare și legislație, urmărind familiarizarea studenților cu principalele instrumente de lucru ale urbanistului. Pe parcursul a 3 prelegeri se vor expune principalele noțiuni privind: • categoriile de acte normative adoptate la nivelul Uniunii Europene și raporturile pe care acestea le stabilesc cu legislația națională la nivelul statelor membre și • principalele acte/documente/tratate referitoare la domeniul specific și • modul în care acestea operează în România.
Metoda de predare:
Expuneri ilustrate și comentate
Mod de evaluare:
Nota finală va fi nota obținută la examenul final (scris).
Bibliografie minimală:
Paginile web ale UE si ministerului de resort în România