UT-113 Deontologia funcționarului public

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titulari:
arh. Claudia Pamfil
Dep. PUDT
Obiective:
Cursul urmărește aprofundarea unor cunoștințe și exersarea unor aptitudini ce decurg din înțelegerea obiectivul de integrare a politicilor aferente dezvoltării durabile și procesele de luare a deciziilor în acest context, înțelegerea sistemului de actori și raporturile corecte dintre aceștia în procesele de elaborare a politicilor urbane și de reglementare, planificare spațială și proiectare urbană, înțelegerea rolurilor pe care și le poate asuma profesionistul urbanist în cadrul diverselor organizații în care poate profesa (cu accent pe cele din cadrul structurilor de specialitate în domeniul urbanismului din administrația publică), înțelegerea și aplicarea în plan teoretic și practic a prevalenței interesului public în raport cu cel individual, promovarea valorilor și principiilor de etică și deontologie care se aplică în procesele de planificare și proiectare.
Conținut:
Titlurile cursurilor:
1. Elemente introductive, dileme și decizii.
2. Valori deontologice specifice principiilor dezvoltării durabile și relației nivelului strategic cu cel operational în planificarea urbană.
3. Etica bunurilor comune, sistemul de actori și raporturile dintre aceștia, cereri și nevoi.
4. Procesul de luare a deciziilor, decizii prin procese participative, abordări de participare în etapele de planificare, exemple de optimizare multicriterială a deciziilor.
5. Caracterul documentatiilor de urbanism - impactul caracterului normativ cu privire la aplicarea procedurilor de informare, consultare și transparenta decizională.
6. Publicitatea documentațiilor de urbanism, a certificatelor de urbanism si autorizațiilor de construire - nivel national, bune practici europene; Informarea publică si respectarea protecției datelor personale.
7. Elaborarea teoretică a unui studiu de caz pentru analizarea unei situatii ce vizează o dilemă etică din practica urbanistică (examinare 1).
8. Terminologie – morală, etică, deontologie; definitii și diferențe.
9. Transparență și integritate în administrația publică europeană și națională.
10. Regimul incompatibilităților.
11. Grupuri de interese, lobby, registrul unic al transparenței intereselor.
12. Coduri de conduită/coduri deontologice – profesia de urbanist..
14. Principii și valori profesionale (examinare 2).

Teme practice și exerciții:
- Exercițiu: perspectiva utilitaristă – dilema trenului;
- Inventarul actorilor - exemplu concret (oferit de studenți);
- Fișă de autoanaliză: abordări de participare;
- Exercițiu de simulare a optimizării multicriteriale;
- Exercițiu competiție-negociere-compromis;
- Studii de caz („critical incidents”) – integritate;
- Analize și comentarii de texte reprezentative.
Metoda de predare:
- exerciții, analize pe baza experiențelor (din exerciții și/sau din practică), prezentări teoretice cu mijloace vizuale și exemplificări, discuțiile ghidate studii de caz.
Mod de evaluare:
- Evaluarea activității în timpul cursurilor -participarea la discuții, analize, comentarii și exerciții (40%), examen/eseu (60%)
Bibliografie minimală:
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională in administratia publică, cu modificările și completările ulterioare
- Miroiu M, Blebea N, Introducere în etica profesională, Editura Trei, 2001.
- Codul administrativ aprobat prin OUG 57/2018
- Codul deontologic al profesiei de arhitect
- Exemple internationale ale codurilor deontologice ale profesiei de urbanist
- Carta de la Atena, Consiliul European al Urbanistilor (CEU), 1998,
- Carta Urbanismului European CEU, Consiliul European al Urbanistilor (CEU), Barcelona,2013