UT-85 Mobilitate (1)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
Colectiv:
Conf.dr.arh.urb. Mihaela Hermina Negulescu
Obiective:
Generale:  dezvoltarea gândirii holistice și a capacitățății de abordare sistemică, integrată a planificării spațiale ținând cont de determinările și influențele relevante din alte domenii  Însușirea unor cunoștințe și logici trans-disciplinare relevante și importante pentru planificarea spațială, ubanistică și teritorială  Dezvoltarea spiritului crtic, a apetenței și competenței pentru formarea continuă, a adaptabilității la schimbare prin logică profesională (nu doar prin acumulare de informații)  Înțelegerea rolului urbanistului în echipe interdisciplinare Specifice:  Însușirea unei perspective holistice și transdisciplinare asupra problematici mobilității urbane  Cunoașterea cadrului instituțional, legislativ și normativ cu relevanță pentru planificarea coordonată a formei urbane și a mobilității  Înțelegerea schimbărilor ideologice, teoretice și practice de abordare a mobilității în logica sustenabilității  Însușirea logicii de creare a premizelor urbanistice pentru (re)modelarea mobilității în logica sustenabilității și a mecanismelor de aplicare a acesteia in planificarea și proiectarea formei urbane, la diverse niveluri de abordare teritorială - Logica UM (Urbanism & Mobilitate).  Înțelegerea rolului urbanistului în echipe interdisciplinare de planificare a mobilității urbane  Însușirea unor abilități de planificare contextualizate a infrastructurii mobilității, într-o abordare UM (Urbanism & Mobilitate).
Conținut:
1. Introducere - Ce este mobilitatea? Curs introductiv interactiv/ 2 ore 2. Noua paradigmă a mobilității urbane – evoluții ideologice, teoretice și practice - “De la trafic la mobilitate sustenabilă”, de la „orașul adaptat automobilului” la „orașul pentru oameni” / 2 ore 3. Mobilitatea urbană – Delimitări conceptuale, tipologii, factori de influență, caracteristici, indicatori / 2 ore 4-5. Mobilitatea urbană - Abordări din perspectivă economică, socială, ecologică / 4 ore 6. Politici integrate și instrumente de (re)modelare a mobilității – aspecte generale/ 2 ore 7-8. Raport diacronic Formă urbană-Mobilitate / 4 ore 9-11. Principii de organizare a formei urbane (la nivel structural, morfologic, configurativ) pentru (re)modelarea mobilității în logica sustenabilității / 6 ore 12. Infrastructuri de circulație și transport, abordari la diverse niveluri teritoriale
Metoda de predare:
prelegeri, dezbateri, video-proiectii
Mod de evaluare:
eseu pe tema data, examen scris
Bibliografie minimală:
Suport de curs: Negulescu, Mihaela Hermina, Mobilitate și formă urbană - aspecte teoretice, Ed. Universitară “Ion Mincu”, București, 2011 (carte de autor) - ISBN- 978-606-638-004- Documente europene: [1] Urban Mobility Package, EC- Mobility and Transport, dec. 2013  Together towards competitive and resource efficient urban mobility  Anexa - concept of Sustainable Urban Mobility Plans  Deployment of Intelligent Transport System solutions in urban areas  Urban logistics  Urban access regulations  Urban road safety http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm [2] Linii directoare pentru dezvoltarea TEN-T, Parlamentul și Consiliul UE/ TEN-T guidelines, dec. 2013 [3] SUMP - Sustainable Urban Mobility Plan Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan, Project Eltisplus, IEE , 2011. [4] White paper 2011- Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, Bruxelles, 2011 [5] Planul de acțiune privind mobilitatea urbană /Action Plan on Urban Mobility, Comisia Comunităților Europene, Bruxelles, 2009 [6] Cartea verde - către o nouă cultură a mobilității urbane/ Green paper -Towards a new culture for urban mobility, Comisia Comunităților Europene, Bruxelles, 2007 Drumuri și străzi (Ordine, Hotărări, standarde naționale, normative) [7] Ordin al M.T. nr. 43/27.01.1998 pentru Aprobarea normelor privind încadrarea în categorii a drumurilor nationale; [8] Ordonanta Guvernului nr. 43 / 29 aug 1997 (M.O. nr.237 / 29.06.1998) privind regimul drumurilor [9] Ordin al M.T. nr. 45/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998, Intrat in vigoare la 06/04/1998 [10] Ordin al M.T. nr. 46/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; [11] Ordin al M.T. nr. 49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor în localitatile urbane; [12] Ordin al M.T. nr. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor în localitatile rurale, Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 138bis din 06/04/1998 (Intrare in vigoare: 06/04/1998) Teorie  Amar, Georges, Pentru o ecologie urbanǎ a transporturilor, Les Annales de la recherche urbaine n°59-60, 1993  Bieber, Alain; Orfeuil Jean Pierre, La mobilité urbaine et sa régulation, les Annales de la Rechereche Urbaine n°59-60, 1993  Bernard Duhem; Jean-Loup Gourdon; Pierre Lassave; Sylvia Ostrowetsky, Villes & Transports - seminaire, Paris,1991 – 1992  Lynch, Kevyn, Good city form, Cambridge, Mass,The MIT Press, 1981  Negulescu, Mihaela Hermina, Mobilitate și formă urbană - aspecte teoretice, Ed. Universitară “Ion Mincu”, București, 2011 (carte de autor) - ISBN- 978-606-638-004-1  Negulescu, Mihaela Hermina, practica urbanistică de remodelare sustenabilă a mobilității, Ed. Universitară “Ion Mincu”, București, 2011 (carte de autor) - ISBN – 978-606-638-005-8  Negulescu, Mihaela Hermina, REMODELAREA INTEGRATĂ A MOBILITĂȚII ȘI A SPAȚIILOR PUBLICE, ȋn volumul conferinței “Spațiu public și Mobilitate urbană”, Universitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, Academia de Științe Tehnice a României, APUR, Editura AGIR, BDI: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL, ACADEMIC KEYS, getCITED, CNCSIS: B+, Online: ISSN 2247-3548 http://www.buletinulagir.agir.ro/articol.php?id=2090  Negulescu, Mihaela Hermina, Intermodalitatea, o prioritate a politicii de mobilitate pentru orașul București, ȋn contextul crizei economice, Revista Urbanism. Arhitectură. Construcții Vol. 3, nr. 4 / 2012 – volum dedicat celei de a treia ediții a Conferinței naționale de cercetare în construcții, economia construcțiilor, arhitectură, urbanism și dezvoltare teritorială, având ca temă Cercetarea din urbanism, arhitectură și construcții în condițiile crizei economice, august 2012  Negulescu, Mihaela Hermina, Câteva repere pentru organizarea intermodalității în orașul București, Buletinul AGIR – volumul dedicat conferinței naționale a Academiei de Științe Tehnice din România - Zilele academice - ediția a VII-a “Viața și activitățile în marile aglomerații urbane. București, prezent și viitor”, organizată de ASTR împreună cu AGIR-Asociația generală a Inginerilor din România, octombrie 2012 ISSN-L 1224-7928, Online: ISSN 2247-3548, indexata BDI: INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL.  Rodrique, Jean-Paul; Comtois, Claude; Slack, Brian, The geography of transport systems, Hofstra University, New York, USA, http://people.hofstra.edu/geotrans/  Salingros, Nikos A, Principles of urban structure, Complexity and Urban Coherence, http://www.math.utsa.edu, 2001  Wiel, Marc, La mobilité dessine la ville, Urbanisme no. 289, iulie 1996 Proiecte europene din domeniul mobilităƫii urbane: ADVANCE, PUSH&PULL, CARO, POLY SUMP, ADONIS, CITY-HUB, NODES, TRANSLAND - Integrarea (planificării) transportului cu urbanismul, Raport final, Programul Cadru 4 de Cercetare Dezvoltare al CEE, 2000, TRANSPLUS - Politici integrate de utilizare a terenului și transport durabil – Raportul final, proiect finanțat de Comisia Europeană sub Programul Cadru 5, Comisia Europeană – Energie, Mediu și Dezvoltare Durabilă, 2003, SESAME - Relații între forma urbană și practicile de mobilitate – Programul Cadru 4 de Cercetare Dezvoltare al CEE, 1999 etc. Site-uri Web:  EUROPEAN COMISSION – TRANSPORT; MOBILITY & TRANSPORT  ELTIS web portal on urban transport and mobility; http://www.eltis.org - Case studies  CIVITAS Initiative ; http://www.civitas-initiative.eu/main.phtml?lan=en  ESPON European Spatial Planning Observation Network: www.espon.eu/  CODATU (Cooperation for urban mobility in the developing world) - http://www.codatu.org  UITP-INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PUBLIC TRANSPORT - http://www.uitp.org/about/index.cfm  EPOMM - the European Platform on Mobility Management,  CITIES FOR MOBILITY - http://www.cities-for-mobility.net  THE TRANS-EUROPEAN TRANSPORT NETWORK EXECUTIVE AGENCY -http://tentea.ec.europa.eu/CARFREE.COM -http://www.carfree.com/  TRANSPORT LEARNING, http://transportlearning.net,  The EUROPEAN INTERMODAL ASSOCIATION http://www.eia-ngo.com/