UT-62 Introducere în amenajarea teritoriului

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Elemente introductive

Interventii at.pdf

Fișa disciplinei

Titular:
conf.dr.arh. Gabriel Pascariu
Obiective:
Amenajarea teritoriului și dezvoltarea regională sunt în prezent politici publice de prim interes atât la nivelul Uniunii Europene cât și al României. Cursul urmărește familiarizarea studenților cu principalele noțiuni, concepte, teorii și modele privind analiza teritorială / regională precum și elementele care compun cadrul legal, instituțional și procedural al planificării la nivel teritorial / regional. Cursul urmărește totodată dezvoltarea capacității de interpretare critică a intervențiilor de amenajarea teritoriului și a politicilor de dezvoltare regională și dezvoltarea abilităților de prelucrare și interpretare a indicatorilor de caracterizare a teritoriului.
Conținut:
Titlurile cursurilor:
1. 1. Introducere în Amenajarea Teritoriului: concepte, definiții, scări și moduri de reprezentare
2. Scurt istoric al evoluției AT la nivel european; practici europene, coeziune teritorială
3. AT în România – scurt istoric și evoluții recente; cadru instituțional și legislativ; politici
4. Documentațiile de AT în România și conținutul acestora; corelații necesare, elaborare și implementare
5. Tehnici și metode de elaborare a documentațiilor de AT; analize comparative
6. Tipuri / categorii de Intervenții specifice și proiecte de dezvoltare la nivel teritorial
7. Elemente introductive, tipuri de regiuni, definiții, rolul regiunilor
8. Uniunea Europeană și politica de dezvoltare regională: istoric, evoluție, tratate, sistemul NUTS
9. Dezvoltarea regională în România și procesul de integrare în structurile UE: istoric, evoluții recente; etapa post-aderare și procesul de regionalizare
10. Instrumente și instituții ale dezvoltării regionale: Fondurile Structurale, principii și reglementări ale CE, agenții de dezvoltare, consilii regionale
11. Principiul programării și documentele de programare; relația dintre planurile regionale și planurile de amenajarea de teritoriului
12. Caracteristici ale celor 8 regiuni de dezvoltare din România. Cadrul legislativ și instituțional. Indicatori în dezvoltarea regională și măsurarea disparităților

Titlurile temelor practice:
1. Studiu de caz – prezentarea și explicarea unei intervenții specifice de amenajare a teritoriului
2. Exerciții individuale de prelucrare și reprezentare a unor indicatori de dezvoltare regională
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări inter-active, dezbateri
Mod de evaluare:
examen și lucrări de verificare pe parcursul semestrului
Bibliografie minimală:
1. Benedek, J., 2004 – Amenajarea teritoriului și dezvoltarea regională, ed. Presa Univ. Clujeană
2. Ianoș, I. 2000 - Sisteme teritoriale, ed. Tehnică, București
3. Pascariu, G. 2011, Structura și dinamica sistemelor de așezări umane și procesul de planificare teritorială, ed. Universitară "Ion Mincu", București.
4. Pascariu, G., et al., 2002, Impactul politicii de coeziune a UE asupra dezvoltării economice și sociale regionale în România, Studiu de impact nr. 9, editat de IER, București;
5. CEMAT, 1983, Carta europeană a Amenajării Teritoriului
6. Lege privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismul 350 /2001
7. Legi privind aprobarea secțiunilor PATN (legea 363 /2006, legea 20 /2006, legea 5 /2000, legea 351 /2001, legea 575 /2001)
8. Legea 315 /2004 privind dezvoltarea regională în România
Observații:
Notarea este ponderată astfel: 50% activitate în timpul semestrului evaluată prin teste de verificare și 50% nota din sesiunea de examene pe bază de referat sau examinare orală pe bază de bilet de examen.