UT-18 Proiectare de urbanism (4) - Planificare urbană

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 5P | Credite ECTS: 5
Titular:
conf.dr.arh. Florin Mureșanu
Colectiv:
lect.dr. arh. Florin Muresanu, asist. dr. arh. Vera Marin, prep. drd. urb.Paul Iuga-Muresan, prep. drd. urb. Liviu Veluda, asist. drd. urb. Mihai Zachi, asist. drd. urb. Dana Milea, asist. drd. urb Reinhold Stadler
Obiective:
Proiectul constitue parte a modulului “Modele în Planificarea Urbană”, constituind o aplicație a cursului de planificare. Se urmărește dezvoltarea capacității studenților de a se documenta, de a analiza problemele și potențialul de dezvoltare ale unei zone urbane de întindere medie și de a formula pentru aceasta un diagnostic, o viziune și o strategie de intervenție, în corelare cu direcțiile strategice majore definite de oraș pentru dezvoltarea sa în relație cu teritoriul (proiectul se desfășoară, ca amplasament, în diferite zone din București). Dezvoltând și abilitățile de lucru în echipa, proiectul se desfășoară atât în colective de 4-6 studenți cât și în echipe de 2 studenți, pentru redactarea unor propuneri de programe de intervenție urbană. Ca obiectiv specific se urmărește redactarea unei strategii pentru o zonă urbană de dimensiuni medii și a unor elemente de politica de intervenție urbană pentru subzone cu caracter morfo-functional specific. Atât analizele cât și propunerile sunt exprimate spațial și prezentate prin intermediul unor panouri-sinteza ce cuprind elemente scrise, scheme, planuri, simulări 3D și imagini fotografice; în toate fazele studenții vor prezenta public rezultatul muncii și vor evalua prezentările colegilor.
Conținut:
Titlurile prelegerilor:
1.Lansarea temei de proiect, prezentarea zonei de studiu și a cerințelor de tema; despre observația pe teren;
2.Documentarea – colectarea, selectarea și agregarea informațiilor;
3.Lucrul în echipă, reprezentarea grafică și prezentarea publică
4.Definirea și analizarea comparativă a priorităților de dezvoltare
5.Programe de intervenție urbana-exemple

Prelegerile sunt corelate cu elementele și exemplele prezentate în cadrul cursului de planificare.
Activități practice: îndrumări, corecturi și organizare în atelier, susțineri și evaluări la sfârșitul etapelor, prezentarea publică a proiectului
Metoda de predare:
Prelegeri, discuții, îndrumare la atelier și corectură la panou, comentare de exemple și cazuri.
Mod de evaluare:
Proiectul este structurat în două faze, notate separat, promovarea fiecărei faze constituind condiție pentru promovarea proiectului. În fiecare fază sunt evaluate: proiectul, susținerea publică, participarea la atelier și evoluția studentului/echipei
Bibliografie minimală:
Bibliografiei de la cursul de “Planificare” i se adăugă:
1.Planuri suport topo-cadastrale
2.Documentare privind studii de caz: Barcelona, Berlin, Hamburg