UT-30 Planificare urbană integrată - elaborare reglementări PUG

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul I, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2P | Credite ECTS: 4
Titular:
conf.dr.arh. Simona Munteanu
Obiective:
Familiarizarea studentului cu terminologia de bază specifica dezvoltarii si dezvoltarii durabile.
Dobândirea cunoștințelor necesare pentru înțelegerea cuantificarii conceptului director de dezvoltare, corelarea reglementarilor urbane cu principiile strategice de dezvoltare.
Formarea abilităților de analiza si interpretare a fenomenelor ce descriu teritoriile urbane, dezvoltarea abilităților de abstractizare și cuantificare normativa a teritoriului urban si a fenomenelor care il descriu.
Conținut:
Disciplina face parte din modulul de Planificare Strategica, urmarind transpunerea practica a obiectivelor strategice de dezvoltare urbana la nivelul politicilor de interventie.
Pe parcursul a 7 ateliere se vor transpune – prin ilustrare grafica si corelare normativa cu stabilirea de indicatori si norme urbanistice de utilizare a terenului – obiectivele strategice si programele/proiectele de interventie urbana stabilite in etapa anterioara – conceptualizarea strategiei de dezvoltare.
Se vor identifica si transpune tipurile de zone corelate cu conceptul strategic, se vor identifica si localiza programele si proiectele stabilite anterior.
Se vor determina relatiile si distributiei maselor construite propuse, se vor reprezenta pe plan tipurile de zone diferentiate ca importanta, in raport de urgenta interventiei. Corelarea de tip normativ si operational se va concretiza in elaborarea unui regulament de urbanism si a unei prioritizari a interventiilor urbane.
Metoda de predare:
Expuneri ilustrate si comentate, exercitii.
Mod de evaluare:
Participarea la activitățile organizate pentru fiecare dintre atelierele de lucru 40%, sustinerea proiectului 20%, proiectul predat (final) 40%.
Bibliografie minimală:
Legea 350/2001 privind urbanismul si amenajarea teritoriului, cu modificarile si completarile ulterioare;
Hotararea nr. 525/ 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism , cu modificarile si completarile ulterioare.
ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism”