UT-90 Proiect integrat UM - disertație

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul II, sem 2, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 10
Titular:
prof.dr.arh. Mihaela Negulescu
Colectiv:
Head of planning and design studio: Mihaela Hermina NEGULESCU -Associate Professor PhD. Architect Urban Planner; Reihold Staedler - teaching assistant, Radu Patrascu - teaching assistant
Obiective:
 Dezvoltarea abilităților profesionale pe baza cunoștințelor dobândite la cursuri
 Dezvoltarea gândirii holistice și a capacitățății de abordare sistemică, integrată a planificării dezvoltării urbane, focalizată pe dezvoltarea de tip LUT (Land-Use & Transport)/ UM (Urbanism&Mobilitate) într-o logică de coordonare a planificării spaƫiale cu planificarea mobilității
 Aprofundarea prin studiu aplicat a logicii multi și trans-disciplinare dobândite la cursul „Mobilitate 2”,”Sisteme de Transport”, „Trafic și nfrastructuri de circulație”
 Dezvoltarea spiritului critic, a creativității și capacității de inovare în planificarea dezvoltării urbane și în planificarea mobilității urbane
 Înțelegerea și exersarea logicii de planificare LUT la nivelul aglomerațiilor urbane / zonelor metropolitane și al orașelor
 Înțelegerea și exersarea logicii de planificare sectorială, de formulare a unor politici specifice
 Exersarea utilizării cadrului legislativ și normativ cu relevanță pentru planificarea coordonată a formei urbane și a mobilității urbane
 Aprofundarea prin studiu practic a logicii de creare a premizelor urbanistice pentru (re)modelarea mobilității, la nivelul aglomerațiilor urbane / zonelor metropolitane, al orașelor și zonelor urbane
 Înțelegerea și exercitarea rolului urbanistului în echipe interdisciplinare
 Dezvoltarea unor abilități de proiectare a infrastructurii mobilității
 Raportarea critică la practica europeană relevantă (studii de caz similare).
Conținut:
Proiectul se plasează în contextul provocării cu care se confruntă ȋn prezent orașele, de a gestiona, ȋn logica durabilității, nevoile crescânde de mobilitate, astfel încât să se răspundă echilibrat atât exigențelor de accesibilitate, cât și celor de protejare a mediului și creștere a calității locuirii urbane. Politica europeană din domeniul mobilităii și a transporturilor, care se sprijină pe documente programatice, legislație și programe specifice, promovează și susține schimbarea de paradigmă care face trecerea de la o necondiționată și nediferențiată adaptare a orașelor la cerințele automobilității, la modelul planificării durabile a mobilității (și) „pentru oameni”.
O nouă generație de instrumente strategice de planificare a mobilității urbane – Planuri de Mobilitate Urbană Sustenabilă (PMUD) / Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) - este recomandată, în prezent, de Comunitatea Europeană. PMUD (SUMP) este un instrument actualizat pentru corecta stabilire a viziunii și planului de organizare sustenabilă a mobilităƫii, obligatoriu pentru (co)finanƫarea din fonduri europene.
Ultimul pachet de documente programatice în domeniul mobilității urbane (Urban Mobility Package, 2013) face recomandări pivitoare la structura SUMP, iar Liniile directoare pentru PMUD ( SUMP Guildelines) schiƫează o metodologie de abordare (ca proces) a planificării mobilității.

Etapele studiului:
1. Identificarea unei viziuni integrate UM a teritoriului studiat - nivelul teritorial este acela al FUA - orașul funcțional (aglomerație urbană / zonă metropolitană)
studiu în echipă
2. Identificare unui concept general (scenariul optim) și a unui plan general de organizare a mobilității – nivelul teritorial: FUA și local
studiu în echipă
3. Detaliere studiu:
 Viziune integrată UM de dezvoltare cu accent pe concept și plan de (re)organizare a mobilităƫii – nivel zonal / areal
 Politică sectorială de mobilitate – nivel teritorial: FUA / local
 Studiu UM detaliat, la nivel de spaƫiu urban, traseu sau obiect de infrastructură (ex; studiu (re)amenjare bulevard, piaƫă urbană, traseu major pentru deplasări nemotorizate, traseu tramvai- contextualizat, punct intermodal etc. – nivel teritorial: zonal/ areal design urban
studiu individual
Metoda de predare:
indrumare, dezbateri, proiectii (exemplificari - studii de caz)
Mod de evaluare:
prezenta si participare (20%); proiect - studiu in echipa (40%) + studiu individual (20%)
Bibliografie minimală:
 Bibliografiile cursurilor “Mobilitate 2” și”Politici și Planuri de Mobilitate urbană”
 Bibliografiile cursurilor “Mobilitate 2” și”Politici și Planuri de Mobilitate urbană”
 Strategii de dezvoltare – integrate și sectoriale (relevante)
 Strategii și planuri de urbanism,
 Ghiduri / metodologii pentru elaborarea PMUD:Guidelines – developing and implementing a sustainable urban mobility plan, 2013: www.mobilityplans.eu
 Ghiduri pentru politici/strategii
 Legislatie, normative și ghiduri de proiectare (românești și străine)
 Ghiduri/normative de proiectare
 Documente europene programatice – mobilitate & Transport:
 Urban Mobility Package, EC- Mobility and Transport, dec. 2013
 Anexa - concept of Sustainable Urban Mobility Plans
 Together towards competitive and resource efficient urban mobility
 Deployment of Intelligent Transport System solutions in urban areas
 Urban logistics
 Urban access regulations
 Urban road safety
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm