UT-90 Proiect integrat UM - disertație

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul II, sem 2, 2022-2023 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 10
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh. Mihaela Negulescu
Colectiv:
Head of planning and design studio: Mihaela Hermina NEGULESCU -Associate Professor PhD. Architect Urban Planner; Reihold Staedler - teaching assistant, Radu Patrascu - teaching assistant
Obiective:
 Dezvoltarea abilităților profesionale pe baza cunoștințelor dobândite la cursuri  Dezvoltarea gândirii holistice și a capacitățății de abordare sistemică, integrată a planificării dezvoltării urbane, focalizată pe dezvoltarea de tip LUT (Land-Use & Transport)/ UM (Urbanism&Mobilitate) într-o logică de coordonare a planificării spaƫiale cu planificarea mobilității  Aprofundarea prin studiu aplicat a logicii multi și trans-disciplinare dobândite la cursul „Mobilitate 2”,”Sisteme de Transport”, „Trafic și nfrastructuri de circulație”  Dezvoltarea spiritului critic, a creativității și capacității de inovare în planificarea dezvoltării urbane și în planificarea mobilității urbane  Înțelegerea și exersarea logicii de planificare LUT la nivelul aglomerațiilor urbane / zonelor metropolitane și al orașelor  Înțelegerea și exersarea logicii de planificare sectorială, de formulare a unor politici specifice  Exersarea utilizării cadrului legislativ și normativ cu relevanță pentru planificarea coordonată a formei urbane și a mobilității urbane  Aprofundarea prin studiu practic a logicii de creare a premizelor urbanistice pentru (re)modelarea mobilității, la nivelul aglomerațiilor urbane / zonelor metropolitane, al orașelor și zonelor urbane  Înțelegerea și exercitarea rolului urbanistului în echipe interdisciplinare  Dezvoltarea unor abilități de proiectare a infrastructurii mobilității  Raportarea critică la practica europeană relevantă (studii de caz similare).
Conținut:
Proiectul se plasează în contextul provocării cu care se confruntă ȋn prezent orașele, de a gestiona, ȋn logica durabilității, nevoile crescânde de mobilitate, astfel încât să se răspundă echilibrat atât exigențelor de accesibilitate, cât și celor de protejare a mediului și creștere a calității locuirii urbane. Politica europeană din domeniul mobilităii și a transporturilor, care se sprijină pe documente programatice, legislație și programe specifice, promovează și susține schimbarea de paradigmă care face trecerea de la o necondiționată și nediferențiată adaptare a orașelor la cerințele automobilității, la modelul planificării durabile a mobilității (și) „pentru oameni”. O nouă generație de instrumente strategice de planificare a mobilității urbane – Planuri de Mobilitate Urbană Sustenabilă (PMUD) / Sustainable Urban Mobility Plans (SUMP) - este recomandată, în prezent, de Comunitatea Europeană. PMUD (SUMP) este un instrument actualizat pentru corecta stabilire a viziunii și planului de organizare sustenabilă a mobilităƫii, obligatoriu pentru (co)finanƫarea din fonduri europene. Ultimul pachet de documente programatice în domeniul mobilității urbane (Urban Mobility Package, 2013) face recomandări pivitoare la structura SUMP, iar Liniile directoare pentru PMUD ( SUMP Guildelines) schiƫează o metodologie de abordare (ca proces) a planificării mobilității. Etapele studiului: 1. Identificarea unei viziuni integrate UM a teritoriului studiat - nivelul teritorial este acela al FUA - orașul funcțional (aglomerație urbană / zonă metropolitană) studiu în echipă 2. Identificare unui concept general (scenariul optim) și a unui plan general de organizare a mobilității – nivelul teritorial: FUA și local studiu în echipă 3. Detaliere studiu:  Viziune integrată UM de dezvoltare cu accent pe concept și plan de (re)organizare a mobilităƫii – nivel zonal / areal  Politică sectorială de mobilitate – nivel teritorial: FUA / local  Studiu UM detaliat, la nivel de spaƫiu urban, traseu sau obiect de infrastructură (ex; studiu (re)amenjare bulevard, piaƫă urbană, traseu major pentru deplasări nemotorizate, traseu tramvai- contextualizat, punct intermodal etc. – nivel teritorial: zonal/ areal design urban studiu individual
Metoda de predare:
indrumare, dezbateri, proiectii (exemplificari - studii de caz)
Mod de evaluare:
prezenta si participare (20%); proiect - studiu in echipa (40%) + studiu individual (20%)
Bibliografie minimală:
 Bibliografiile cursurilor “Mobilitate 2” și”Politici și Planuri de Mobilitate urbană”  Bibliografiile cursurilor “Mobilitate 2” și”Politici și Planuri de Mobilitate urbană”  Strategii de dezvoltare – integrate și sectoriale (relevante)  Strategii și planuri de urbanism,  Ghiduri / metodologii pentru elaborarea PMUD:Guidelines – developing and implementing a sustainable urban mobility plan, 2013: www.mobilityplans.eu  Ghiduri pentru politici/strategii  Legislatie, normative și ghiduri de proiectare (românești și străine)  Ghiduri/normative de proiectare  Documente europene programatice – mobilitate & Transport:  Urban Mobility Package, EC- Mobility and Transport, dec. 2013  Anexa - concept of Sustainable Urban Mobility Plans  Together towards competitive and resource efficient urban mobility  Deployment of Intelligent Transport System solutions in urban areas  Urban logistics  Urban access regulations  Urban road safety  http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ump_en.htm