UT-56 Practică profesională

Facultatea de Urbanism / Mobilitate Urbană
anul II, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 4P | Credite ECTS: 6
Departament:
Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
conf.dr.arh Mihaela Negulescu
Obiective:

Aplicarea cunoștinƫelor teoretice și a abilităƫilor profesionale dobândite în activităƫile de atelier din curricula școlară, în practica de specialitate. Stagiile de practică se vor efectua în birouri de proiectare, in departamente de planificare /proiectare / management ale operatorilor de transport, în departamente de specialitate ale administraƫiei locale sau centrale, în proiecte de cercetare și alte activităi care au ca obiect:
 planificarea organizării mobilităƫii
 managementul mobilității (aspecte administrativ-operaƫionale)
 elaborare legislaƫie, normative, ghiduri de specialitate
 cercetare
 proiectare infrastructuri
 efectuarea de măsurători, sondaje și anchete
Se recomandă ca practica de specialitate să se coreleze cu subiectul dizertatiei.

Conținut:

anchete pe teme specifice, in domeniul mobilitatii urbane

Metoda de predare:

indrumare profesionala

Mod de evaluare:

calificativ: portofoliu (60%) - evaluare of indrumator (40%)