UT-14 Geografie și ecologie urbană

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
lect.dr.urb. Matei Cocheci
Obiective:
Cursul urmărește introducerea studenților în domeniile geografiei și ecologiei urbane. Sunt explicate concepte utilizate în domenii conexe urbanismului și amenajării teritoriului (protecția mediului, climatul urban, managementul riscurilor naturale, dar și aspecte socio-economice și instituționale). Obiectivul principal al cursului este ca studentul să poată aplica principii și abordări din științele geografice și ecologice în activitatea de analiză și proiectare urbană.

Cursul este structurat în două părți. Prima se concentrează pe domeniul geografiei urbane, urmărind să explice evoluția fenomenului de urbanizare și să prezinte, sintetic, principalele caracteristici ale orașelor: aspecte socio-economice, de mediu, instituționale sau de relaționare la nivelul sistemelor de localități. A doua parte prezintă domeniul ecologiei urbane, punând accentul pe înțelegerea raporturilor dintre ecosferă și sistemul socio-economic și pe descrierea unor abordări contemporane în planificarea orașelor: provocarea schimbărilor climatice, infrastructurile verzi sau cartierele durabile.
Conținut:
Geografie urbană:
1. Geografia urbană în contextul științelor geografice.
2. Orașul - definiții, criterii de individualizare, abordare sistemică.
3. Geneza sistemelor urbane. Urbanizare și suburbanizare.
4. Analiza structurii interne a orașelor - elemente de geografie economică și socială.
5. Surse de degradare a mediului în oraș. Calitatea mediului urban. Vulnerabilitatea orașelor.
6. Aspecte de guvernanță urbană.
7. Sisteme de așezări

Ecologie urbană:
1. Introducere. Noțiuni de ecologie generală
2. Ecosistemul. Circuite energetice și circuite biogeochimice.
3. Tipuri de ecosisteme. Orașul ca ecosistem - metabolismul urban.
4. Antropizarea factorilor de mediu: aer, apă, sol, factori biotici.
5. Climatul urban și reziliența climatică.
6. Conservarea diversitățiii biologice. Biodiversitate urbană. Infrastructuri verzi
7. Principiul dezvoltării durabile. Cartiere durabile.
Metoda de predare:
Prelegeri și discuții studii de caz.
Mod de evaluare:
50 % eseu Geografie urbană + 50 % examen Ecologie urbană.
Bibliografie minimală:
Geografie urbană
Cocheci, R.M., (2020), Geografie urbană. Sinteze pentru viitori specialiști în amenajarea teritoriului și urbanism, Editura Universitară ”Ion Mincu”, București, ISBN 978-606-638-205-2.
Beaujeu-Garnier, J., Chabot, G. (1971). Geografie urbană, Editura Științifică.
Iojă, I.C. (2008). Metode și tehnici de evaluare a calității mediului în aria metropolitană a municipiului București, Editura Universității din București, București.
Pascariu, G. (2011). Structura și dinamica sistemelor de așezări umane în procesul de planificare teritorială. Editura Universitară Ion Mincu, București.
Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național – Secțiunea IV: Rețeaua de localități.

Ecologie urbană
Commoner, B. (1980). Cercul care se închide. Natura, omul și tehnica, Editura Politică, București.
Douglas, I. (2013). Cities. An environmental history, I.B. Tauris, Londra.
Primack, R. B., Pătroescu, M., Rozylowicz, L., & Iojă, C. (2002), Conservarea diversității biologice. Editura Tehnică.
Petrișor, A.I. (2008). Ecologie urbană, dezvoltare spațială durabilă și legislație, Editura Fundației România de Mâine, București.
Sârbu, C. (2005). Habitatul urban în expansiune periubană, Editura Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”, București.
Terrin, J.J. (2015). Villes et changement climatique. Ilots de chaleur urbains, Parenthèses.
Tufescu, V., Tufescu, M. (1981). Ecologia și activitatea umană. Editura Albatros, București.