UAUIM
Prima pagină | Universitatea | Informații publice | Admitere | Facultăți | Departamente | Doctorat | Cercetare | Sponsori | Contact
Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
Anul II, sem 1, 2019-2020 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

UT-14 | Geografie și ecologie urbană

Departament: Planificare Urbană și Dezvoltare Teritorială
Titular:
asist.dr.urb. Matei Cocheci
Obiective:
Cursul urmărește introducerea studenților în domeniul ecologiei generale, înțelegerea raporturilor dintre ecosferă și sistemul socio-economic prin intermediul cunoașterii condiționărilor care determină dezvoltarea structurilor spațiale și tehnologice ale așezărilor umane în funcție de resursele Capitalului Natural. Elementele de ecologie umană și cele referitoare la impactele pe care mediului construit le are asupra așezărilor umane sunt corelate cu obiective privind înțelegerea naturii sistemice a orașului. Rezultatul urmărit este formarea unei atitudini responsabile față de mediul natural și înțelegerea metodelor de management urban care pleacă de la premisa unitatății om - natură.
Geografia urbană (GU) ocupă o poziție intermediară între ramurile sistematice ale geografiei și geografiei regionale. GU studiază urbanizarea și ariile urbane oferind o amplă perspectivă asupra proceselor de formare și dezvoltare a așezărilor și sistemelor de așezări. Obiectivul cursului este familiarizarea studentului cu noțiunile de așezare și sistem de așezări și cu principalii factori care determină evoluția acestora (de mediu, economici, sociali etc.). Cursul urmărește transmiterea treptată și progresivă a principalelor elemente și noțiuni ale GU.
Conținut:
Ecologie urbană:
1. Introducere. Noțiuni de ecologie generală
2. Ecosistemul. Circuite energetice și circuite biogeochimice.
3. Tipuri de ecosisteme - ecosistem natural / agricol / urban.
4. Antropozarea factorilor de mediu.
5. Climatul urban. Reziliență.
6. Conservarea diversitățiii biologice. Biodiversitate urbană.
7. Principiul dezvoltării durabile. Cartiere durabile.

Geografie urbană:
1. Geografia urbană în contextul științelor geografice.
2. Orașul - definiții, criterii de individualizare, abordare sistemică.
3. Geneza sistemelor urbane. Urbanizare și suburbanizare.
4. Analiza structurii interne a orașelor - elemente de geografie economică și socială.
5. Surse de degradare a mediului în oraș. Calitatea mediului urban. Vulnerabilitatea orașelor.
6. Aspecte de guvernanță urbană.
7. Sisteme de așezări
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări video, studii de caz, lucrări pe parcurs, suport electronic de curs.
Mod de evaluare:
50% nota la testele la Ecologie urbana + 50% nota la lucrarea finală Geografie urbana
Bibliografie minimală:
1. Sârbu, Cătălin - Reabilitare urbană și dezvoltare – o dimensiune principală a tranziției socio-economice. Un exemplu de abordare – Textura urbană, în: Dezvoltarea Durabilă, volumul II - Mecanisme și instrumente, Editura Universității din București, 1999
2. Sârbu, Cătălin – Habitatul urban în expansiune periurbană, Editura Universității de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, 2005
3. Vădineanu, Angheluță - Dezvoltare durabilă – Teorie și practică, Volumul I, Editura Universității din București, 1998
4. Virgil Ioanid - Mediu și urbanism - Ed.Stiintifica, 1992
5. OUG nr. 195 / 2005 privind Protectia mediului
6. Gisele Escourrou - Le climat et la ville, Ed.Nathan, Paris, 1991
7. Manfredi Nicoletti (editor) - L’Ecosistemo urbano- Edizioni Dedalo Libri, Bari, 1978
8. Legea nr. 171 din 24 nov. 1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea II-a - Apa
9. Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
10. Legea nr. 575.2001 privind aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului National,Sectiunea a V-a – Zone de risc natural

1. Beaujeu - Garnier, J., Chabot, G. - Geografie urbană, ed. Științifică, 1971
2. Claval, P. - Geopolitică și geostrategie – gândirea politică, spațiul și teritoriul în secolul al XX-lea, ed. Corint, 2001
3. Cucu, V. - Geografia populației și așezărilor României, 1995,
4. Erdeli G. et. al., - Dicționar de geografie umană, ed. Corint, București, 1999
5. Ianoș, I. – Sisteme teritoriale, o abordare geografică, ed. Tehnică, București, 2000
6. Ilinca, N. - Geografe umană, populația și așezările omenești, ed. Corint, București, 2000
7. Săgeată, D. R. – Modele de regionare administrativă, ec. Top Form, Buc., 2004
8. Velcea, I. - Geografia rurală, 1996
9. Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul - MO 373 /2001
10. Legea 351 /2001 privind aprobarea PATN – Secțiunea IV Rețeaua de localități - MO 408 /2001
Un material de prezentare a Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – informații despre admitere, programe de studii, facilități oferite, cercetare, burse și mobilități pentru studenți, alumni etc:
Brosura UAUIM.pdf [23MB]
Illustration by Laura Cristea and Cristina Popescu
Ten good reasons to study Architecture at UAUIM
Secția de Arhitectură în limba engleză:
https://architecture.uauim.ro/