UP-14 Statistica urbană

Facultatea de Urbanism / Urbanism și Administrarea Teritoriului — Sibiu
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1C+1L | Credite ECTS: 3
Titulari:
asist.dr.urb Corina Pop (Chirilă)
lect.dr.arh Andrei Mitrea
Obiective:
Situate în sfera disciplinelor informative, cursul și atelierul nu își propun formarea unui specialist în aria curriculară specifică acestuia, ci familiarizarea studenților cu principalele concepte și metode folosite în procesul de analiză a datelor statistice și de mediu, inclusiv a tehnicilor bazate pe folosirea calculatorului, cu accent pe aplicarea lor în cazul ecosistemelor urbane. Prin intermediul temelor discutate, rezolvate de studenți sau abordate de aceștia pentru elaborarea referatelor vor fi prezentate procesele de aplicare a metodelor și de utilizare a informațiilor specifice domeniilor statisticii și analizei de mediu în urbanism, peisagistică și amenajarea teritoriului, accentul fiind pus pe interpretarea rezultatelor finale ale acestor procese și relevanța lor pentru un viitor urbanist sau peisagist.
Conținut:
Noțiuni introductive de statistică. Definiția și scopul statisticii. Populații și eșantioane; inferență statistică; ipoteze științifice și statistice; diferențe semnificative și nesemnificative. Conceptul de probabilitate; probabilitate obiectivă și subiectivă. Tipuri de scale. Clasificarea variabilelor și seriilor statistice.
Statistică descriptivă. Tabele statistice. Sinteză grafică univariată: diagrame în batoane, diagrame circulare și histograme.
Sinteză grafică univariată: poligoane de frecvențe, curbe de frecvențe și piramida populației (pe vârste și sexe). Distribuții uni–, bi– și multimodale.
Sinteză numerică univariată: indicatori de tendință centrală și relații dintre aceștia: media aritmetică, mediana și moda.
Sinteză numerică univariată: indicatori de împrăștiere: dispersia, varianța, abaterea standard, amplitudinea.
Sinteză numerică univariată: valori extreme. Distribuția normală; distribuția normală standard.
Recapitularea noțiunilor de statistică. Clarificarea problemelor.
Recapitularea noțiunilor de ecologie. Structura sistemelor ecologice (biotop, biocenoză, conexiuni). Funcțiile sistemelor ecologice (fluxul de materie și energie, autoreglarea). Capital natural, social, economic și uman; patrimoniu natural și cultural. Ecologul și ecologistul. Model izomorf și homomorf.
Tipuri de arii protejate și gestiunea acestora.
Noțiuni de inginerie ecologică: restaurare, mitigare/compensare, creare, îmbunătățire, reabilitare, ameliorare/ regenerare și biomanipulare.
Analiza și diagnoza problemelor de mediu și a soluțiilor alternative. Diagrama în os de pește. Analiza SWOT. Analiza cost-beneficiu. Problema atribuirii unei valori de piață bunurilor și serviciilor de mediu.
Tehnici de analiză și evaluare a impactului asupra mediului. Necesitatea evaluării impactului asupra mediului. Impacturi directe și indirecte. Asocierea impacturilor: impacturi cumulative și sinergice.
Folosirea Sistemelor Informaționale Geografice în analiza sistemelor ecologice și evaluarea impactului asupra mediului.
Recapitularea noțiunilor de analiză de mediu. Clarificarea problemelor.
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări PowerPoint, demonstrații pe calculator (ArcView, Excel), discuții.
Mod de evaluare:
4 p. prezență și activitate + 3 p. tema de statistică + 3 p. referatul/prezentarea de analiză de mediu
Detaliile vor fi oferite la primul curs.
Bibliografie minimală:
Observație: titlul 1 – obligatoriu, 2-4 – recomandate în mod special, 5-6 – recomandate, 7-10 – opționale
1) Suportul de curs, oferit gratuit de lector în format electronic
2) Petrișor A.-I. (2007), Elemente de statistică urbană cu aplicații rezolvate în Excel, Editura Universitară „Ion Mincu”, București
3) Petrișor A.-I. (2007), Analiză de mediu cu aplicații în urbanism și peisagistică, Editura Universitară „Ion Mincu”, București
4) Petrișor A.-I. (2010), Mediul urban: o abordare ecologică, Revista Urbanistique, http://www.urbanistique.ro/mediul-urban-o-abordare-ecologica-dr-alexandru-ionut-petrisor/#more-127
5) Petrișor A.-I. (2008), Ecologie urbană, dezvoltare spațială durabilă și legislație, Editura Fundației România de mâine
6) Petrișor A.-I. (2011), Systemic theory applied to ecology, geography and spatial planning, Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Germania
7) Botnariuc N., Vădineanu A. (1982), Ecologie, Editura Didactică și Pedagogică, București
8) Dragomirescu L. (1998), Biostatistică pentru începători, Editura Constelații, București, și următoarele ediții
9) Vădineanu A. (1998), Dezvoltarea durabilă, Vol. I. Bazele teoretice ale dezvoltării durabile, Editura Universității din București, București
10) Vădineanu A., Negrei C., Lisievici P. (coordonatori) (1999), Dezvoltarea durabilă, Vol. al II-lea. Mecanisme și instrumente, Editura Universității din București, București