UT-75 Cercetare și proiectare în urbanism (2)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul IV, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 1L | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Titular:
asist.dr.urb. Laura Tucan
Colectiv:
dr. arh. urb. Eugen Marinescu, dr. urb.-geogr. Radu Matei Cocheci, asist. dr. urb. Laura Tucan
Obiective:
Obiectivul general al disciplinei este și acela de a cultiva interesul și implicarea în comunitatea profesională prin participarea studenților la concursuri, ateliere, sesiuni de comunicări, conferințe, seminarii etc. organizate atât intern cât și de alte instituții de învățământ superior, organizații sau asociații profesionale. Această disciplină urmărește deci capacitatea de transfer în practica profesională a unor metode de documentare și analiză, precum și a competențelor deprinse prin alte discipline deja studiate în programul de licență – inclusiv cele legate de comunicare și lucrul în echipe pluridisciplinare.


I. Primul obiectiv specific al disciplinei este acela de a corela conținuturi și competențe dobândite în programul de licență cu provocările existente în acest moment în care ei se pregătesc să intre pe piața muncii. Trebuie făcută o diferențiere între obiectivele disciplinelor de practică profesională și cele specifice aceastei discipline pentru că, spre deosebire de un stagiu de practică în care studenții deprind modurile de lucru și sarcinile curente, această disciplină urmărește racordarea studenților la acțiuni de reflecție, de sinteză sau la inițiative inovative pe teme care nu își găsesc un răspuns clar definit în practica curentă.

II. Cel de-al doilea obiectiv specific este atins prin organizarea sesiunii de comunicări științifice studențești, în care cercetarea aplicată în proiectarea de urbanism este înțeleasă ca o abordare ce presupune capacitatea de formula întrebări (de cercetare aplicată) despre fenomene ce au manifestări spațiale care pot fi îmbunătățite prin proiectare.
Conținut:
I. Prezentarea și analiza unor categorii de activități incluse în grila de punctaj, cu exemple:
-conferințe organizate de instituții de învățământ superior și/sau asociații profesionale,
-expoziții tematice organizate de instituții de învățământ superior și/sau asociații profesionale,
-ateliere organizate de instituții de învățământ superior și/sau asociații profesionale,
-concursuri cu participare îndrumată de cadre didactice sau reprezentanți ai asociațiilor profesionale,
-contribuții în publicații ale instituțiilor de învățământ superior și /sau ale asociațiilor profesionale,
-activități de voluntariat în cadrul unor asociații care acționează pentru activarea spațiilor publice și a civismului în legătură cu mediul construit.
Rolul mediului universitar în efortul de a împrospăta practicile profesionale și de a le corela cu nevoile curente ale societății.

II. Pentru participarea la sesiunea de comunicări, studenții vor avea îndrumare pentru:
- identificarea sursele de informații pentru a defini corect și complet termenii de bază pentru studiul acelor fenomene (din literatura de specialitate),
- documentarea și prezentarea unor exemple care au funcționat în alte părți pentru a îmbunătăți situații similare care s-au confruntat cu același tip de fenomene (un studiu de caz relevant pentru subiectul ales)
-sintetizarea unor concluzii ca răspuns la întrebările de cercetare și sub forma unor recomandări de acțiune care pot ghida demersul de proiectare urbană în spații care se confruntă cu fenomenul analizat.

Prin exersarea și conștientizarea etapelor acestui demers de cercetare aplicată pe un subiect ales de studenți, va crește autonomia acestora, precum și competențele de sinteză și de prezentare într-un format impus. Aceste competențe sunt utile în pregătirea proiectului de diplomă. Deasemenea, este încurajată formarea echipelor cu studenți de la alte facultăți pentru a pregăti studenții să lucreze în echipe interdisciplinare.

Susținerea prezentărilor este publică în cadrul Sesiunii de Comunicări Studențești (februarie).

Metoda de predare:
prelegeri cu suport vizual, îndrumare la diverse etape pentru pregătirea prezentării în sesiunea de comunicări, discuție pentru echivalarea participărilor la diverse activități (conform grilei), organizarea sesiunii de comunicări de către îndrumători, susținere cu public a prezentărilor.
Mod de evaluare:
Obținerea celor 2 credite aferente disciplinei se face pe baza cumulării punctajului aferent activităților eligibile conform unei grile (regulament) pe baza pregătirii și susținerii unei prezentări în Sesiunea de Comunicări și/sau a unui portofoliu care trebuie să includă dovezi de participare, descrieri ale fiecărei activități desfășurate cu precizarea beneficiilor profesionale obținute, rezultate ale participării (elemente de conținut).
Punctajul minim pentru promovare este de 10 puncte care corespund notei 5.
Bibliografie minimală:

REGULAMENT CPU PENTRU OBȚINEREA CREDITELOR LA DISCIPLINA "CERCETARE ȘI PROIECTARE ÎN URBANISM" (UT-75) pentru anul 4 (urbanism și peisagistică)

bibliografie pe temele asociate Apelului pentru sesiunea de comunicări

 2017: Guidelines on professional competences in Spatial Planning including the Principles of
Professional Conduct approved by the 2017 General Assembly of the ECTP-CEU at its Autumn meeting in Leuven.
http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/publications-8/the-charter-of-european-planning-214

 2013: Carta Urbanismului European: part B: THE ROLE OF PROFESSIONAL TOWN PLANNER'S, part C: THE COMMITMENTS OF PLANNERS IN EUROPE

 Legea 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare
Observații:
Disciplina se bazează pe un regulament de promovare și o grila de punctaj pentru activitățile eligibile. Punctajul minim pentru promovare este de 10 puncte ceea ce se transpune în nota 5.