UT-6 Orașul în istorie

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2
Titular:
prof.dr.arh. Monica Rădulescu
Obiective:
Cursul urmărește introducerea studenților în domeniul urbanismului și formarea unei atitudini evoluate fata de patrimoniul construit prin intermediul cunoașterii condiționărilor care au stat la baza formării și evoluției orașelor, a modificării caracteristicilor lor fizice, funcționale și estetic–configurative, a modalităților de adaptare la noile cerințe tehnologice și socio-umane precum și a atitudinii protective față de valorile arhitectural-urbanistice acumulate în timp.
Conținut:
Titlul cursurilor:

1. Curs introductiv. Actualitatea cunoașterii evoluției orașelor.
2. Categorii de localități. Elemente componente ale cadrului fizic construit al orașelor.
3. Formarea orașelor. Elemente preluate din perioada preurbană. Orașele în Antichitate (Mesopotamia, Egipt, Asia Mică).
4. Orașele civilizației antice grecești.
5. Orașele civilizației antice romane.
6. Orașele în perioada Evului Mediu.
7. Orașele în perioade Renașterii.
8. Orașele in perioada secolelor XVII – XVIII.
9. Orașele in perioada secolului XIX.
10. Orașele în perioada primei jumătăți a secolului XX.
11. Orașele în perioada celei de a doua jumătate a secolului XX.
12. Problemele și principiile actuale ale dezvoltării orașelor în țările Uniunii Europene
13. Sinteză. Anticipări privind orașul secolului XXI
Metoda de predare:
Prelegeri, prezentări diapozitive, teste la sfârșitul unor cursuri pe probleme expuse in cadrul acestora, lucrări de cercetare pe baza de teme și bibliografie precizate.
Mod de evaluare:
Examen scris. Nota finala = 50% nota de examen + 50% nota de participare individuală (lucrări pe parcurs)
Bibliografie minimală:
Mumford, Lewis, La Cité à travers l'histoire, Ed. Du Seuil, Paris, 1964
Harouel, Jean-Louis, Istoria urbanismului, Ed. Meridiane, București, 2001
Hall, Peter - Orașele de mâine - o istorie intelectuală a urbanismului în secolul XX, Editura ALL, București, 1999
Sitte, Camillo – Arta construirii orașelor. Urbanismul după principiile sale artistice” – Editura tehnică București 1991
Benevolo, Leonardo - Orașul în istoria Europei, Editura POLIROM, București, 2003
Cristea, Doina – Orașul în istorie, curs – CD, Library UAUIM, 2009