UP-165 Proiectare de arhitectură (4)

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul II, sem 2, 2021-2022 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 6P | Credite ECTS: 6
Departament:
Proiectare Urbană și Peisagistică
Titular:
lect.dr.arh Radu Canciovici
Colectiv:
dr. arh. Anca Rusu; drd. arh. Ioana Enache; dr. arh. Cristian Moscu
Obiective:

Familiarizarea studenților cu problematica ce apare pe parcursul proiectării unei construcții multietajate de mici dimensiuni și având o funcțiune simpla, alta decât locuirea – birourile cu puține niveluri.
Înțelegerea importanței elementelor de context în alegerea soluției optime și raportarea la cadrul natural, dat sau creat.
Continuarea formării de deprinderi și abilitați la nivelul metodei de lucru în sistem 3D (axonometrii, perspective, machete de studiu) cu consecințe asupra exprimării obiectului în sistem 2D (planuri, secțiuni, elevații) și invers; repetarea procedeului pana la obținerea rezultatului dorit.

Conținut:

Ne vom concentra asupra programului de “spațiu pentru birouri” precum și pe amenajarea parcelei date.
Procesul de proiectare nu tratează separat interiorul și exteriorul, cele doua trebuind a fi abordate sincron. În acest sens se utilizează simultan reprezentări 2D în alternanță cu studiile de volumetrie. Spațiile și volumetria trebuie configurate astfel încât construcția să poată fi utilizată pentru un scop anume, situațiile în care acestea au un caracter universal nefiind uzuale.
Regimul de înălțime a construcției propuse este de P+1E+E2P.
Aria desfășurată construită ~ 500mp. Sunt admise variații de suprafață de ±10%.
Clădirea trebuie să conțină: spații de primire, spații pentru întâlniri restrânse, sală de ședințe pentru 40 de persoane legată de o curte, spații de lucru de cate 8 persoane, birouri individuale, secretariat aferent birourilor individuale, arhivă, ateliere machete/plot, oficii, grupuri sanitare, scară/lift/circulații.
Construcția trebuie să fie accesibilă la nivelul parterului persoanelor cu dizabilități locomotorii și poate conține logii, balcoane, terase acoperite sau descoperite. Celelalte funcțiuni care completează construcția, precum și gabaritele lor, vor fi propuse de studenți.
Clădirea va avea acoperirea în sistem terasă.
Sistemul constructiv este la alegere, iar închiderile vor fi din zidărie. Natura structurii și predimensionarea elementelor structurale vor fi stabilite la atelier.
Sunt admise decalaje pe înălțime ale pardoselii clădirii de 3 trepte (45 cm).
Sunt admise camere cu înălțimi diferite.
Proiectul se desfășoară individual.

Metoda de predare:

Atelierele vor conține: corecturi, prelegeri, exerciții de atelier.

Mod de evaluare:

Notarea proiectelor va ține seama de rezultatul final – proiect și machetă de prezentare, așa cum sunt predate, de evoluția activității de la atelier, exercițiile de atelier, corecturile la panou, susținerea proiectului și de caietul de documentare, în ponderi după cum urmează:
Proiect (cu susținere) – 50%
Macheta de prezentare (va fi predată și prezentată la susținere)– 15%
Evoluția activității la atelier – 25% (exerciții de atelier 8%; corecturi la panou 9%; evoluția proiectului constând in prezentarea la corectura de planșe diferite semnificativ de cele prezentate la corecturile anterioare 8%)
Caiet de documentare – 10%

Pentru a promova, proiectul trebuie să obțină notă de trecere (minim 5, nota nerotunjită) la fiecare dintre categoriile de evaluare menționate mai sus (proiect, macheta de prezentare, evoluția activității la atelier, caiet de documentare). Astfel nepredarea caietului de documentare, machetei sau proiectului atrage după sine nepromovarea proiectului. Pot fi evaluate doar proiectele care întrunesc minim 50% din corecturi. Proiectele care vor fi predate cu scutiri medicale în loc de activitate la atelier nu vor fi evaluate. Numărul minim de corecturi se refera la proiectul în sine. Prezența doar la exercițiile de atelier sau prezentarea de planșe de documentare nu vor fi considerate corecturi pentru proiect. Doar prezența fizică în atelier sau la ședințele online nu este echivalentă cu activitatea și nu va fi consemnată pe fisa de urmărire. Atelierele la care s-a absentat motivat trebuie recuperate în limita disponibilității îndrumătorilor de atelier. Scutirile medicale nu țin loc de participare la atelier. Motivarea absentelor se poate face doar imediat după ce studenții au absentat, urmând strict procedura UAUIM (termen de prezentare, condiții, viza la cabinetul medical etc.). Cererile de motivare a absentelor vor fi însoțite de scutirile medicale vizate de cabinetul UAUIM si vor fi prezentate în termen de maxim 7 zile lucrătoare de când evenimentul a avut loc. Situațiile excepționale trebuie comunicate îndrumătorilor de atelier imediat ce se produc.
La inceputul orelor de atelier se pot desfasura exercitii individuale. Exercitiile dureaza cel mult o ora si pot fi notate. Proiectul se poate desfasura, dupa caz, in echipe de cel mult doi studenti. In cazul in care nu se poate forma echipa, proiectele se pot elabora individual.

Modul de desfasurare (individual sau in echipe de cel mult doi studenti) este specificat in tema lansata la atelier.

Bibliografie minimală:

• Neufert – Manualul arhitectului;
• Office Buildings – Rainer Hascher, Simone Jeska, Birgit M. Klauck;
• Birouri din Romania 3 – Igloo;
• Offices Construction and Design Manual – Ansgar Oswald.
• Astrid Zimmermann (ED), Constructing landscape – materials, technologies, structural components, Birkhauser, 2009
• Andea Deplazes (ED), Constructing Architecture – materials, processes, structures – a handbook, Birkhauser, 2005

Observații:

Expozitie online 2020 2021 - Birou proiectare peisagistica https://uauimro-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/anca_rusu_uauim_ro/El-G8v_InxtChqG5o3GiecoBSKgMM...