IT-26 Teoria arhitecturii

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 2

Fișa disciplinei

Departament:
Istoria & teoria arhitecturii și conservarea patrimoniului
Titular:
lect.dr.arh. Irina Băncescu
Obiective:
Descoperirea primelor repere teoretice ale demersului arhitectural și inițierea în problematica formei arhitecturale, privită nu ca materializare a unor cerințe imediate sau a unei creativități subiective, ci ca un principiu activ, purtător de semnificații și modelator al cadrului de existență umană.
Înțelegerea potențialului expresiv al formei arhitecturale din perspectiva determinărilor sale structurale, funcționale și estetico-simbolice.
Familiarizarea cu problematica percepției, o temă majoră pentru arhitecți, urbaniști și designeri - creatori implicați în modelarea cadrului construit, responsabili pentru asigurarea unei relații optime între om și mediul său de viață.
Înțelegerea mecanismului logic al formării unui limbaj arhitectural coerent și unitar, prin studierea noțiuni de vocabular și sintaxă arhitecturală.
Conținut:
Conținutul cursurilor:
1. Introducere. Arhitectura ca act de edificare și semnificare. Concepte de bază: limbaj, formă, expresie, percepție, semnificație. Complexitatea disciplinei: ipostaze ale arhitecturii.
2-6. Potențialul expresiv al formei arhitecturale din perspectiva determinărilor sale structurale, funcționale și estetico-simbolice. Atributele vitruviene ca surse ale semnificației arhitecturale: firmitas (suportul material), utilitas (conținutul), venustas (forma).
7-8. Noțiuni de percepție arhitecturală: de la experiență la percepție și de la percepție la semnificație. Paliere ale percepției și semnificației. Experiențe primare ale relației cu mediul (senzoriale, spațiale); predispoziții perceptive (kinestezice, tactile, vizuale, raportul figură/fond).
9. Dualitatea formei arhitecturale: volum și spațiu, (+) și (-). Relații între forme ca elemente ale compoziției arhitecturale și urbane; evoluția istorică a relației dintre volumul construit și spațiul urban. Interpretarea relației spațiu/volum prin prisma raportului figură/fond.
10-11. Limbajul arhitectural ca limbaj al formelor. Elementele fundamentale ale limbajului arhitectural: planul de bază, acoperirea și suprafețele laterale (pereții). Efecte și semnificații primare ale formelor.
12. Sintaxa arhitecturală. Tipuri de relații sintactice. Compoziția arhitecturală: relații și principii. Egalitatea - repetiția și ritmul; ierarhizarea – axialitatea și simetria; complementaritatea – contrastul.
13. Intervenții contemporane în situri istorice. Relații obiect de arhitectură – spațiu urban.
14. Sinteză și recapitulare a noțiunilor pe exemple. Analiză obiect arhitectural – analiză spațiu urban.
Metoda de predare:
Cursuri: prelegeri cu prezentări de imagini digitale.
Mod de evaluare:
Lucrare de examen - 50%
Verificare pe parcurs – 50%
Bibliografie minimală:
-Francis Ching, Architecture: Form, Space and Order, John Wiley & Sons, New York, 1996
-Kevin Lynch, The Image of the City, The MIT Press, 1960 (trad.rom. Imaginea orasului, Revista Urbanismul, București, 2012)
-Pierre von Meiss, De la forme au lieu, (trad. engl. From Form to Place), Lausanne, 1986 (cu varianta în română: Pierre von Meiss, De la formă la loc + Tectonica. O introducere în studiul arhitecturii, Editura Capitel Avangarde, București, 2014)
-Rudolf Arnheim, Dynamics of Architectural Form, Berkeley, Los Angeles and London, University of California Press, 1977
-Thomas Thiis-Evensen, Archetypes in Architecture, Ed. Oxford and Norwegian University Press, Oslo, 1987
Observații:
Bibliografie opțională:
-Kenneth Frampton, Studies in Tectonic Culture, MIT Press, Cambridge, Mass., London, England, 1996
-Rob Krier, Architectural Composition, Edition Axel Menges, 2010
-Robert Venturi, Learning from Las Vegas, (cu varianta în română: Lecția Las Vegas, Editura Universitară "Ion Mincu", București, 2018)
-William Curtis, Architecture since 1900, Phaidon, London, 1996
-Kenneth Frampton, Modern Architecture – A Critical History, Thames & Hudson, New York, 1985 (cu varianta în română: Kenneth Frampton, Arhitectura modernă. O istorie critică, Editura Universitară "Ion Mincu", București, 2016)
-Charles Jencks, The Language of Post-modern Architecture, Rizzoli, NY, 1977
-Spiro Kostof, A History of Architecture, Oxford University Press, 1995
-Christian Norberg-Schulz, Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture, New York, Rizzoli, 1979
-Christian Norberg-Schulz, Meaning In Western Architecture, New York, Rizzoli, 1980
-Leonardo Benevolo, Orașul în istoria Europei, Polirom, Iași, 2003
-John Summerson, The Classical Language of Architecture, Thames & Hudson, London, 1980 (cu varianta în română: Limbajul clasic al arhitecturii, Editura Universitară "Ion Mincu", București, 2023)
-H. R. Radian, Cartea proporțiilor, Meridiane, București, 1981