UT-86 Patrimoniul natural și antropic

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3
Titular:
lect.dr.urb. Adrian Cioangher
Obiective:
Cursul își propune să introducă studentul în problematica PATRIMONIULUI cu referință la sub ansamblurile de patrimoniu natural/antropic în vederea conservării, re-modelării, modernizării, viabilizării, [re]integrării acestora in circuitul socio-economic si socio-cultural.
Cursul are drept obiectiv atât însușirea modului de identificare, clasare și operare [privind exhaustiv] valorile patrimoniului natural și antropic [urban-rural], cât și formarea urbanistului generalist în vederea susținerii avizate a unor acțiuni de evaluare, administrare, management și proiectare în raport cu patrimoniul natural si antropic.
Conținut:
1. Curs introductiv - definirea și geneza patrimoniului
2. Patrimoniul în România
3. Lucrare - Aplicație 1
4. UNESCO - Teorie
5. UNESCO - Criterii, Etape, Tipuri de elemente de patrimoniu
6. Zonele de protecție și zonele tampon (buffer zone) ale elementelor de patrimoniu
7. Lucrare - Aplicație 2
8. Statistici și dosare de nominalizare Lista Patrimoniului Mondial
9. Patrimoniu „ADN” al planetei și al umanității
10. Lucrare - Aplicație 3
11. Patrimoniul Cultural UNESCO - Tipologii
12. Patrimoniul UNESCO în Romania
13. Lucrare - Aplicație 4
14. Elemente de patrimoniu înscrise în Lista Indicativă a UNESCO
Metoda de predare:
prelegeri ex-catedra [PPS]
Mod de evaluare:
Examinare (65%) și lucrări pe parcurs (35%). Condiții de promovare: minim nota 5 la examen și la lucrări. Nepromovarea lucrărilor presupune refacerea acestora în anul universitar următor.
Bibliografie minimală:
CHOAY, Francoise, Alegoria Patrimoniului, Editura Simeria, București, 1998

HARHOIU, Dana, București un oraș între orient și occident - Bucarest une ville entre orient et occident, Ed. Simetria, București, 1997, pp. 32;

*** Carta de la Veneția pentru conservarea și restaurarea monumentelor și siturilor, 1964

*** Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural, UNESCO, Paris, 1972

*** Carta pentru conservarea orașelor și zonelor istorice, Carta de la Toledo, ICOMOS, 1986

*** Carta de la Washington pentru salvgardarea orașelor istorice, ICOMOS, 1987

*** Convenția europeană a peisajului, Florența, 2000

*** Legislație națională privind protecția monumentelor […], patrimoniului cultural mobil și imaterial și patrimoniului natural

*** Preparing World Heritage Nominations, Paris, UNESCO, 2011

*** Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas, 2017

*** Davos Declaration – Towards a High-quality Baukultur for Europe, 2018.