ST-71 Amenajări tehnico-edilitare

Facultatea de Urbanism / Amenajarea și Planificarea Peisajului
anul III, sem 1, 2023-2024 | Disciplină la alegere | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 3

Procedura evaluare sesiune iarna 2022

Examenul se va desfășura pe platforma Exam.net sub supravegherea video a cadrelor didactice prin platforma Zoom.us

Pașii de urmat:

1. Studenții care vor susține examenul (fie din anul curent fie din anii anteriori) se vor pre-înscrie, prin reprezentatul de an sau de grupa, printr-un un email la adresa: amenajari.edilitare.uauim@gmail.com care sa conțină numele, prenumele, nr. matricol, anul si grupa si o adresa de email prin care se va realiza comunicarea cu cadrele didactice. Termen - cel târziu cu 1 zi înainte de data susținerii examenului.

2. Pe adresa de email a reprezentantului de an /grupa si pe grupul de comunicare de pe reteaua de socializare se va trimite invitația de participare la sesiunea online Zoom asociata examenului cu toate caracteristicile acesteia (data, ora de începere, ora de încheiere, parola de acces).

3. In ziua examenului, cu 15 minute înaintea de începerea probei scrise, pe baza invitației primite pe email si pe reteaua de socializare, se va realiza conexiunea pe platforma Zoom.us in sesiunea gestionata de cadrul didactic. Este necesara prezenta si funcționarea camerei video frontale si a unui microfon pe dispozitivul pe care se va realiza conexiunea (de preferință PC/laptop cu browser de internet certificat SSL). Se va realiza confirmarea identității studenților prin prezentarea unui act de identitate (legitimație student sau carnet de note).

4. La ora începerii probei scrise se va transmite prin serviciul de mesagerie instant al platformei Zoom.us un cod necesar accesării examenului pe platforma https://Exam.net. Pentru a putea începe examenul, pe platforma Exam.net, alături de codul de acces, studenții vor completa numele, prenumele, numărul matricol si adresa lor de e-mail transmisă anterior prin intermediul reprezentantului de an/grupa.

5. Examenul durează 60 minute.

.Daca, din motive independente de vointa partilor, conexiunea la internet in timpul examenului "pica" si nu poate fi restabilita in intervalul programat pentru examen, atunci, pentru cei in cauza, se va utiliza o examinare online de tip "interviu" in ziua examenului sau cel tarziu in 24 de ore de la data programarii acestuia in calendarul sesiunii. Pentru conformitate toate procedurile vor fi inregistrate si arhivate.

6. Notele se vor comunica in maxim 72 ore, individual, pe e-mail.

7. Dupa comunicarea notelor va exista un interval de 48 de ore in care se pot clarifica aspecte referitoare la cuantumul acestora comparativ cu partea scrisa a examenului.

8. Dupa intervalul de 48 de ore notele vor fi trecute, in forma lor finala, in catalog.

In vederea familiarizarii cu cele două platforme menționate anterior avem rugămintea ca studenții să acceseze informațiile de la paginile https://support.exam.net/ si https://support.zoom.us/hc/en-us precum și ghidurile video disponibile pe cele două platforme.

Fișa disciplinei

Departament:
Științe tehnice
Titular:
lect.dr.ing Alexandru Iatan
Obiective:
Insușirea cunoștințelor legate de amenajările tehnico-edilitare ale teritoriului și ale localităților;
Ințelegerea relației de condiționare intre amenjarilor tehnico-edilitare, dezvoltarea urbană si peisagistică;
Conținut:
1.Importanța amenajărilor tehnico-edilitare, caracterul interdisciplinar al acestora și inter-relaționarea cu nivelul de dezvoltare urbană
2.Canalizarea apelor uzate menajere, industriale și pluviale. Sisteme și scheme de canalizare. Structura si accesoriile sistemului de canalizare.
3.Epurarea apelor uzate. Compatibilizarea cu mediul receptor. Tehnologii și stații de epurare. Scheme de epurare a apelor uzate.
4.Alimentarea cu apă a localităților (1): istoric, calitatea apei, cantități de apă necesare, scheme de captare, transport.
5.Alimentarea cu apă a localităților (2): tratarea, înmagazinarea și distribuția apei; protecția sanitară a instalațiilor și construcțiilor sistemului de alimentare cu apă; rețele de hidranți exteriori pentru diverse utilități
6.Alimentarea cu gaze naturale. Condiționări. Sisteme complexe de alimentare cu gaze naturale. Retele de distributie a gazelor combustibile
7.Alimentarea cu energie electrică a localitaților; Retele de distributie de medie/joasa tensiune. Condiționări. Echipamente si elemente de retea. Tipologiile retelor de alimentare. Tipuri de consumatori. Posturi de transformare. Branșamente
8.Iluminat urban: notiuni de fotometrie, confortul vizual, conceptia instalatiilor de iluminat urban; aspect cantitative și calitative; iluminatul rutier și pietonal
9.Iluminat urban: iluminatul decorativ, iluminatul spatiilor de sport si recreere, iluminatul spatiilor verzi, jocuri de apă, iluminatul publicitar și de reclamă, iluminatul pentru terenuri de sport
10.Retele de curenti slabi pentru transmiterea informațiilor, tele-gestiune, automatizari. Echipamente si elemente de retea. Topologiile retelelor de curenti slabi. Retele mobile vs retele fixe
11.Alimentarea cu căldură (1). Sisteme locale, centrale și centralizate de încălzire. Sisteme de cogenerare; Elementele sistemelor de termoficare urbană; amplasarea conductelor, materiale utilizate
12.Alimentarea cu căldură (2). Sisteme locale, centrale și centralizate de răcire. Sisteme de trigenerare; Sisteme și echipamente de producere a frigului; amplasarea conductelor, materiale utilizate
13.Coordonarea retelelor edilitare: punctul de transformare, centrala termo electrica, statia de transformare, galerii tehnico-edilitare, sistematizarea subterană
14.Retele edilitare durabile. Tendințe în echiparea tehnico-edilitară a teritoriului și a localităților. Conceptul asezarilor sustenabile. Conceptul asezarilor ecologice.
Metoda de predare:
Prelegere / Expunere / curs interactiv (videoproiector), dezbatere, sesiune de întrebări și răspunsuri
Mod de evaluare:
Sumativă, examen scris la finalul semestrului - chestionar tip grila cu 30 intrebari, unul sau doua raspunsuri corecte
Bibliografie minimală:
- TIMOTHY MOSS, SIMON MARVIN, SIMON GUY, Urban Infrastructure in Transition: Networks Buildings and Plans, 1st Edition, Routledge, 2000
- Alexandru Mircea IATAN – Note de curs, format electronic, 2020
- STOENESCU, Laurențiu, Amenajări tehnico-edilitare - Note de curs, Institutul de Arhitectură Ion Mincu, București, 1982;
- ANGELESCU, Mircea, Rețele edilitare urbane, EDP, București, 1996;
-STOENESCU, VERNESCU, Laurențiu D. Sistematizarea subterană, Ed. Tehnica, Buc. 1972;
*** Standarde și normative cu caracter obligatoriu, experimental și de recomandare.