UT-92 Dezvoltare spațială durabilă

Facultatea de Urbanism / Peisaj și Teritoriu
anul I, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4
Titular:
lect.dr.urb. Matei Cocheci
Colectiv:
invitați: Irina ZAMFIRESCU (Facultatea de Sociologie - UB), Anca GINAVAR (titular disciplină Teritoriu și Dezvoltare Durabilă la Master Dreptul Urbanismului - Facultatea de Drept - UB), Miruna GRIGORESCU (companie dezvoltări imobiliare), Claudia PAMFIL (Centrul de Planificare PMB CJ Ilfov).
Obiective:
Cursul urmărește în principal înțelegerea relațiilor dintre obiectivele dezvoltării durabile și modurile în care planificarea și proiectarea urbană contribuie la atingerea acestora. Analizând roluri ale actorilor urbani implicați în planificare și proiectare pentru transformarea spațiului la diverse scări pentru a direcționa dezvoltarea către una durabilă, se vor desprinde modalități concrete prin care atât documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului cât și documentele de planificare strategică pot sprijini dezvoltarea sustenabilă, în corelare cu prevederile legislative.
Conținut:
1.Dimensiunile dezvoltării durabile în relație cu scopul documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului (principiile din Legea 350). Obiectivele Dezvoltării Durabile – SDGs (principii internaționale) și Noua Agenda Urbană (principii europene).

2. Criterii pentru obiectivele dezvoltării durabile - Carta de la Leipzig, RFSC - Referențial pentru orașe durabile (2007 – 2010)

3. Rolurile actorilor urbani - Noua Cartă de la Leipzig (2020) – bună guvernare, parteneriate, cooperare urban-rural, etc.

4. Dezvoltare durabilă la scara unui cartier/zonă din oras - area based interventions - abordare integrată: SPAȚIUL și protecția mediului, dezvoltarea economică, incluziunea socială și aspecte culturale

5. Lansare tema lucrare 1 – studiu de caz – PUZ inițiat de Autoritate Publică
echipe de 4 studenți (4 dimensiuni ale dezvoltarii durabile) + buna guvernare
6. Lucru în echipă, prezentări și discuții lucrare 1 – analiza PUZ inițiat de APL
7. Prezentări și discuții lucrare 1 – analiza PUZ inițiat de APL

8. Dezvoltare spațială durabilă în politici publice și legislație: Politica Urbană a României, Noul Cod al Urbanismului
9. PUG-uri pentru dezvoltare durabilă – studiile de fundamentare și criterii în procedurile de avizare
10. Planificare regională/teritorială pentru dezvoltare durabilă - relaționare cu strategii naționale (integrarea romilor, schimbări climatice, etc.)

11. Dezvoltare durabilă și programele de finanțare (fonduri europene) - Green Deal - reducerea impactului schimbarilor climatice și Noul Bauhaus European

12. Lansare tema lucrare 2 – studiu de caz – PATJ – studii de caz
13. Lucru în echipă, prezentări și discuții lucrare 2 – analiza PATJ

14. Sinteză și îndrumare pentru lucrarea de examen (ESEU) - lucrare individuală
Metoda de predare:
prelegeri, prezentări inter-active, lucru în echipă în timpul întâlnirilor de curs, suport electronic de curs
Mod de evaluare:
exercițiul 1 la curs și după curs – 25% din notă: analiză PUZ inițiat de Autoritate Publică: zonă centrală / zonă construită protejată / zonă de tip brownfields / mare ansamblu de locuințe colective / zonă de urbanizare / zonă urbană marginalizată / Echipe de 4 studenți (protecția mediului, domeniul social, domeniul cultural, domeniul economic) - fiecare are în vedere buna guvernare
exercițiul 2 la curs și după curs – 25% din notă: dezvoltare durabilă și spațiu la scara unui județ (analiză PATJ în echipă de 4)

Lucrare pentru Examen - Individuală: 40% - un studiu de caz identificat de masterand – planificare sau proiectare urbană pentru dezvoltare durabilă – și o analiză proprie sintetică – power-point cu minimum 10 slide-uri în care să existe o raportare între propunerile din documentație/document și ceva care a avut impact efectiv în realitate.
10% prezență activă la cursuri / prezentarea lucrării individuale in sesiune
Bibliografie minimală:
Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context — 2021 edition
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-N.pdf/8f9812e6-1aaa-7823-928f-03d8dd74df4f?t=1623741433852

Leipzig Charter on Sustainable European Cities, agreed on the occasion of the Informal Ministerial Meeting on Urban Development and Territorial Cohesion, Leipzig May 2007 https://www.rur.ro/download/1183

Noua Carta de la Lepzig – 2020: Transformative Power of Cities for the Common Good
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2020/new-leipzig-charter-the-transformative-power-of-cities-for-the-common-good

https://citadini.ro/baza-de-date-urbane/

Agenda 21/1992 - (Chapter 7th – Human Settlements) http://www.un-documents.net/a21-07.htm

Guiding Principles for Sustainable Spatial Development, Hanover 2000 European Conference of Ministers responsible for Regional Planning (CEMAT) (Council of Europe, 2001) https://rm.coe.int/1680700173