UT-120 Dezvoltare regională în UE și România

Facultatea de Urbanism / Management Urban pentru Orașe Competitive
anul II, sem 1, 2023-2024 | Disciplină obligatorie | Ore/săptămână: 2C | Credite ECTS: 4

elemente introductive

Regiuni si cronologie.pdf

Fișa disciplinei

Titular:
conf.dr.arh Gabriel Pascariu
Obiective:
Familiarizarea studenților cu politica de coeziune și dezvoltare regională prin cunoașterea și înțelegerea mecanismelor, a cadrului normativ și instituțional, a instrumentelor specifice și a evoluției acestora la nivelul UE și României. Dobândirea capacității de a utiliza terminologia, conceptele, teoriile, modelele și metodele specifice pentru explicarea, interpretarea și elaborarea de strategii, politici, programe, proiecte și studii de dezvoltare regională. Utilizarea metodelor și tehnicilor de planificare și proiectare precum și de interpretare și reprezentare în studii și cercetări, strategii, planuri și programe de dezvoltare la nivel național, transfrontalier, regional a disparităților regionale și a măsurilor de reducere a acestora. Cunoașterea, identificarea, înțelegerea, interpretarea și utilizarea elementelor de cadru general și specific legislativ, instituțional și financiar la nivel național și european, cu relevanță pentru dezvoltarea regională.
Conținut:
Tematică și elemente de conținut:
1. Introducere (obiective, mod de evaluare, structura cursului, terminologie)
2. Regiunea – concept de bază în politica de dezvoltare regională (semnificații, tipologii)
3. Politica de dezvoltare regională în Uniunea Europeană (politica de coeziune, tratate, instituții ale UE, sistemul NUTS)
4. Instrumente și instituții ale dezvoltării regionale, principii și reglementări
5. Principiul programării și documentele de programare
6. Disparitățile regionale la nivelul UE (rapoartele de coeziune, analize și reprezentări)
7. Dezvoltarea regională în România și procesul de integrare în structurile UE (etape principale, cadrul legislativ și instituțional)
8. Agențiile de dezvoltare (rol, tipologii, modele, surse de finanțare)
9. Caracteristici ale celor 8 regiuni de dezvoltare din România. Indicatori în dezvoltarea regională și măsurarea disparităților (studii, analize, reprezentări grafice, poli de creștere)
10. PND și Programele Operaționale (POR 2007-2013, POR 2014-2020, Acordul de Parteneriat)
11. Procesul de regionalizare (descentralizarea și perspectivele reformei administrative)
12. Dezvoltare regională și amenajarea teritoriului (elemente comparative)
Titlurile temelor practice:
1. Analiza comparativă a politicii regionale în diferite state europene
2. Analiza comparativă a Programelor Operaționale Regionale
3. Referat pe o temă dată privind politica de coeziune și dezvoltarea regională
Metoda de predare:
prelegeri ex-cathedra, dezbateri și analize de text
Mod de evaluare:
testare pe parcurs, referat final și susținere referat în sesiune
Bibliografie minimală:
1. Antonescu, D. 2011, Dezvoltarea regională – tendințe, mecanisme, instituții, ed. TopForm, București
2. Bakk, M. (coord.), Benedek, J. (coord.), 2010, Politicile regionale în România, ed. Polirom, Iași
3. Constantin, D.L., 2001, Introducere în teoria și practica dezvoltării regionale, Ed. Economică, București.
4. Benedek, J., 2004, Amenajarea teritoriului și dezvoltarea regională, ed. Presa Universitară Clujeană
5. Pascariu, G., et al., 2002, Impactul politicii de coeziune a UE asupra dezvoltării economice și sociale regionale în România, Studiu de impact nr. 9, editat de IER, București
6. Popescu, C.R. (coord.), 2003, Disparități regionale în dezvoltarea economico-socială a României, ed. Meteor Press, Buc.
7. Legea 315 /2004 privind dezvoltarea regională în România
8. Documente de programare (Acord de Parteneriat 2014, Programe Operaționale, Strategia UE 2020)
9. Revista Urbanismul – Serie Nouă, nr. 4 (Poli de dezvoltare), 11 (Regionalizare)
10. Reviste științifice: Journal of Urban and Regional Analysis, Romanian Journal of Regional Science, Romanian Review of Regional Studies
Observații:
Condiții minimale de promovare (prezență minimă, un test pe parcurs, predare și susținere referat final)